Икономически университет – Варна

Междукултурен бизнес (с преподаване на английски език)

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 4

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2023

Интегрираната международна магистърска програма, разработена и прилагана съвместно от четири различни европейски университета, предоставя иновативно учебно изживяване, предназначено да развие глобални лидери, които да ръководят културно разнообразни и географски разпръснати екипи в мултикултурна среда. Тя има за цел да създаде динамична учебна среда чрез възпитаване на психологическа, бизнес и културна интелигентност; насърчаване на междукултурната комуникация; преподаване на глобални контексти, компетенции и решаване на проблеми. Програмата се основава на синергията на бизнес, лидерски, културни и учебни стратегии, които формират многоизмерна рамка, водеща до развитието на глобално грамотни бизнес лидери.

Тази двугодишна магистърска програма се фокусира върху международния бизнес и повишава глобалната бизнес грамотност на студентите. Тя също така разглежда как глобалните и културните въпроси влияят върху бизнес функциите, като стратегическо управление, управление на маркетинга и правни разпоредби. Тя има за цел да подкрепи ученето чрез опит, като свърже образованието, работата и личностното развитие чрез стажове, които насърчават значими дейности, свързани с опита, придобит по време на обучението.

I. Професионални знания и умения
След като завършат магистърската програма "Магелан", студентите ще развият високо ниво на междукултурна интелигентност и ще формират начин на мислене, който да подпомогне тяхната успешна реализация в глобална среда. Те ще имат по-широк поглед върху света, пазарите, компаниите и хората. Студентите ще могат да разбират мотивацията и очакванията на фирмите, пазарите и стратегиите в различни култури и държави.

Многобройни проучвания показват колко трудно е да се намерят служители с подходящи междукултурни умения. Нещо повече, в много компании не се осигурява подходящо обучение в тази област. Така студентите, които притежават междукултурни умения, имат много по-добри възможности за работа в днешно време. Повечето компании стават глобални и се нуждаят от персонал, подготвен да работи в такава среда

Компаниите изискват междукултурни умения, за да подобрят разбирането на спецификите на работата в мултикултурни екипи, както и да адаптират стратегиите си към различните среди.

 

II. Обучение по специалност „Междукултурен бизнес (с преподаване на английски език)“
Учебната програма е разделена на четири семестъра и се провежда в четири различни европейски университета. Първият семестър се провежда в Икономическия университет в Катовице (Полша), където студентите се запознават с теориите на международния бизнес, включващи предмети като икономика, право, мениджмънт, маркетинг и пазарни проучвания. Вторият семестър се провежда в Университета в Дебрецен (Унгария). Студентите се запознават с междукултурните аспекти на международния бизнес със силен акцент върху управлението на междукултурната компетентност, лидерството, уменията за водене преговори и комуникационните умения и корпоративната социална отговорност. Третият семестър се предлага от Икономически университет – Варна (България). Студентите се запознават с новите технологии, използвани в международния бизнес, от гледна точка на междукултурните аспекти, но също така ще имат чудесна възможност да подобрят меките си умения чрез изучаване на методите на дизайн мисленето. Те също така ще могат да научат повече за стратегиите за електронен бизнес, ще вземат участие в интензивна програма за бизнес симулация и ще подготвят консултантски проект в реална компания.  Последният семестър в университета CEU Cardinal Herrera (Испания) е посветен на теми като потребителско поведение, маркетинг на взаимоотношенията и бранд мениджмънт. Студентите завършват своя стаж и магистърска теза. 

Учебните занятия се водят от преподаватели от четирите страни партньори, както и от други университети. Всички преподаватели имат богат опит в преподаването, както и в областта на международния бизнес. Семестриалните занятия са организирани в следния ред: първият семестър започва в Полша, след това студентите се обучават в Унгария, третият - в България, а последният се предлага в Испания. По време на обучението се използват най-новите методи на преподаване: интерактивни лекции, решаване на казуси, учене чрез практика, интензивни програми, симулационни игри, както и практически дейности под формата на срещи с предприемачи, учебни посещения или консултантски проекти.

 

IІІ. Възможности за реализация
Завършилите магистърската програма Magellan може да бъдат наети на ръководна длъжност в международна корпорация и да заемат длъжността управляващ директор (CEO), директор по маркетинга (CEM) или директор по междукултурните въпроси, директор по междукултурната комуникация, мениджър по международните услуги, мениджър по междукултурното обучение, директор по международните човешки ресурси, инструктор по комуникация и лидерство, междукултурен консултант, фасилитатор, проектант на работни позиции.

 

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Световна и европейска икономика 9 5 Изпит 150 105 45
Международно бизнес право 9 4 Изпит 120 90 30
Международно стратегическо управление 9 5 Изпит 150 120 30
Изследователски методи в международния бизнес 9 5 Изпит 150 105 45
Комуникационни умения 9 3 Текуща оценка 90 75 15
Международен маркетингов мениджмънт 9 5 Изпит 150 120 30
Избираеми дисциплини (1) 9 3 Текуща оценка 90 60 30
Международен бизнес в мултикултурна среда 10 4 Изпит 120 90 30
Междукултурно лидерство 10 4 Изпит 120 90 30
Икономическо развитие 10 4 Изпит 120 90 30
Корпоративно ръководство и Корпоративна социална отговорност 10 4 Изпит 120 90 30
Теория на международната търговия 10 4 Изпит 120 90 30
Международен бизнес и икономика 10 3 Текуща оценка 90 60 30
Междукултурни преговори 10 3 Текуща оценка 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 10 4 Текуща оценка 120 90 30
Е-бизнес 11 3 Изпит 90 60 30
Развитие на мениджърски умения 11 3 Изпит 90 60 30
Дизайн мислене 11 3 Изпит 90 60 30
Тренинг по междукултурни умения: Симулация 11 3 Изпит 90 60 30
Съвременни технологии на работното място 11 3 Изпит 90 60 30
Консултантски проект 11 2 Текуща оценка 60 30 30
Избираеми дисциплини (1) 11 3 Текуща оценка 90 60 30
Магистърски семинар 12 5 Текуща оценка 150 90 60
Международно потребителско поведение 12 1 Изпит 30 15 15
Междукултурно управление на взаимоотношенията с клиентите 12 2 Изпит 60 45 15
Професионално-практическо обучение 12 10 Текуща оценка 300 270 30
Интегрирани маркетингови комуникации 12 2 Изпит 60 45 15
Международен бранд мениджмънт 12 2 Изпит 60 45 15
Избираеми дисциплини (1) 12 3 Текуща оценка 90 60 30
Общо за Специализиращи 105 3150 2295 855
Общо за целия курс на обучение 105 3150 2295 855
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти