Икономически университет – Варна

Център "Иновации и развитие"

Център "Иновации и развитие" (ЦИР) при Икономически университет – Варна е създаден през 2013 г. с решение на Академичния съвет. ЦИР е предназначен да поддържа и развива връзката бизнес - обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръщане на ИУ – Варна в иновативен, високотехнологичен и конкурентен Университет. Предмет на дейност на ЦИР са системните интердисциплинарни изследвания, анализи, консултации и други проектни дейности за бизнес структурите и процесите в първичния, вторичния и третичния сектор в България. Ежегодно ЦИР организира и провежда Международен студентски конкурс за креативни проекти "Бранд идея".

От м. януари 2013 година, екипът на Центъра работи в сътрудничество с Центъра за информационни технологии CTI в Сао Паоло, Бразилия по проекта GESITI/Health 4.0 ( https://www.cti.gov.br/pt-br/dtsd/gesiti-hospitalar). С допълнителен договор това международно сътрудничество беше удължено до м. декември 2022 година в рамките на GESITI/Society 5.0 (виж т.С https://www.cti.gov.br/pt-br/gesiti/gesiti-sociedade-50).

ЦИР успешно приключи изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет – Варна".