Икономически университет – Варна

Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна е създаден с Постановление №285/21.10.2015 г. на Министерски съвет на Република България за извършване на дългосрочна изследователска дейност в приоритетните научни направления на университета. Институтът обединява съществуващите 6 научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура.

Приоритети в дейносттa на Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна утвърдени от Академичния съвет на ИУ – Варна, са: 

  • Зелена икономика и устойчиво развитие;
  • Дигитална трансформация и цифровизация;
  • Иновации и конкурентоспособност;
  • Икономическо, социално и териториално сближаване;
  • Управление на кризи.

Като стратегически цели на Института се определят насочване на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзките университет - бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и др.

Един от водещите приоритети в научната дейност на Института е развитието на регионалната икономика. С оглед на това Институтът се стреми да развива тесни връзки и сътрудничество с местната администрация, бизнеса, други научни центрове, НПО и др. на територията на област Варна.

Чрез създаването на Института Икономически университет – Варна отговаря на динамично променящата се социално-икономическа среда и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България в периода 2014-2020, Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 и др.

История на Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна

Контакти


д-р Лилия Милева

д-р Лилия Милева

д-р Лилия Милева

Изследовател

106

+359 882164876

l.mileva@ue-varna.bg ; research.institute@ue-varna.bg

д-р Пламен Милтенов

д-р Пламен Милтенов

д-р Пламен Милтенов

Изследовател

106

+359 882164875

plamen.miltenoff@ue-varna.bg ; research.institute@ue-varna.bg

д-р Артур Кордон

д-р Артур Кордон

д-р Артур Кордон

Изследовател

106

arthur.kordon@ue-varna.bg ; research.institute@ue-varna.bg

проф. д-р Тодор Кръстевич

проф. д-р Тодор Кръстевич

проф. д-р Тодор Кръстевич

Изследовател

t.krastevich@ue-varna.bg