Икономически университет – Варна

Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна е създаден с Постановление №285/21.10.2015 г. на Министерски съвет на Република България за извършване на дългосрочна изследователска дейност в приоритетните научни направления на университета. Институтът обединява съществуващите 6 научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура.

Приоритети в дейносттa на Научноизследователски институт при Икономически университет - Варна утвърдени от Академичния съвет на ИУ-Варна, са: 

  • Зелена икономика и устойчиво развитие;
  • Дигитална трансформация и цифровизация;
  • Иновации и конкурентоспособност;
  • Икономическо, социално и териториално сближаване;
  • Управление на кризи.

Като стратегически цели на Института се определят насочване на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзките университет - бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и др.

Един от водещите приоритети в научната дейност на Института е развитието на регионалната икономика. С оглед на това Институтът се стреми да развива тесни връзки и сътрудничество с местната администрация, бизнеса, други научни центрове, НПО и др. на територията на област Варна.

Чрез създаването на Института Икономически университет – Варна отговаря на динамично променящата се социално-икономическа среда и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България в периода 2014-2020, Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 и др.

История на Научноизследователски институт при Иконимически университет - Варна

   Институт за икономически изследвания 

 

  Българска асоциация за регионални изследвания 

 

    Център за фундаментални и приложни икономически изследвания при Университет "Константин Бранкуши" - Таргу Жиу, Румъния,  

Икономически университет - Варна е съорганизатор на 4-то, 5-то и 6-то издание на Международната конференция "Information Society and Sustainable Development" - ISSD, която се провежда ежегодно в Университет "К. Бранкуши". Директорът на Научноизследователски институт при ИУ-Варна, проф. д-р Зоя Младенова, е част от Научния съвет на конференцията.  

Научноизследователски институт за социални и политически изследвания  към Факултетa по социални науки при Латвийски университет 

Контакти


Деница Йорданова

Деница Йорданова

Деница Йорданова

Сътрудник по управление на европейски програми и проекти

225В

0884894906

research@ue-varna.bg

Елена Георгиева

Елена Георгиева

Елена Георгиева

Сътрудник по управление на европейски програми и проекти

225В

0884839220

research@ue-varna.bg