Икономически университет – Варна

Център за качество на стоките и потребителска защита

Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ на ИУ-Варна е създаден с решение на Академичния съвет от 30.06.2016 г. Той е научноизследователско звено, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска и образователна дейност в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Предмет на дейност на Центъра е извършването на научни изследвания, изготвянето на обосновки, експертизи и пазарни проучвания за потребностите на бизнеса, държавата и местните органи чрез използването на съвременни средства и методи. Независимите експерти към центъра предоставят консултантска дейност относно качеството и безопасността на стоките, тяхната опаковка, съхранение, стандартизация, управление, сертификация и потребителска защита.

ЦКСПЗ организира научни конференции, кръгли маси, дискусии, изгражда изследователски и партньорски мрежи с бизнеса и научни структури от страната и чужбина за реализиране на проекти в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Контакти:

Икономически университет – Варна

Център за качество на стоките и потребителска защита

бул. „Княз Борис I“ №77

етаж 2, кабинет 229А

9002, град  Варна

Email: cqgpc@ue-varna.bg

Младежка инициатива "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество"

Центарът за качество на стоките и потребителска защита и катедра „Стокознание“ в ИУ – Варна в репортаж на БТА

Екип на Българска телеграфска агенция засне материал в Научноизследователската лаборатория към катедра „Стокознание“ на 27 апарил 2021 г. В него по повод Великденските празници експерти от Центъра за качество на стоките и потребителска защита и катедра „Стокознание“ в ИУ – Варна представят полезна информация за хранителната ценност, маркировката и качеството на яйцата. 

Линк към материала


Меморандум за сътрудничество между ИУ – Варна и „Парушев – Консулт“ ЕООД, сключен на 21.04.2021 г.


12-13 ноември 2021: Научно-практическа конференция с международно участие „Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия” 

Покана                                 Ivitation


13 март 2020: Онлайн конференция с международно участие „Качество и сертификация на продуктите“


Публикация в медиите за конференция „Качество и сертификация на продуктите“

Качеството и сертификацията на продуктите - във фокуса на международна конференция

Имат ли качество продуктите на българския пазар? Как да се гарантира качеството на предлаганите стоки и защитени ли са интересите на потребителите?
Каква е ролята на сертификацията на системи и продукти? Тези въпроси в условията на пандемия придобиват изключителна важност и изискват отговорност както от производителите, така и от контролните и нотифицирани органи, сертификационните фирми, търговските организации.

На международна научно-практическа конференция учени и специалисти от страната и чужбина обсъдиха чрез онлайн връзка актуалната тема за качеството на продуктите и ролята на сертификацията за тяхното удостоверяване и гарантиране. Тя беше организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт в Икономически университет – Варна и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това е пета поредна научна проява на ЦКСПЗ с ръководител доц. д-р Теменуга Стойкова по актуалните въпроси на качеството на стоките.

Конференцията тази година бе част от множеството събития, посветени на 100- годишнината от създаването на Икономически университет – Варна. В научния форум се включиха повече от 70 чуждестранни учени, над 30 преподаватели от български висши училища, специалисти от практиката, представители на държавни и частни контролни органи, на организации за защита на потребителите.

Бяха дискутирани въпросите за качеството на продуктите, предлагани чрез интернет и необходимостта от по-строг контрол; предимствата на стандартизацията и продуктовата сертификация за доказване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях и гарантиране качеството и безопасността им. Учени представиха съвременни методики и препоръки за решаване на проблемите с фалшификацията на стоките, за определяне на тяхната оригиналност, безопасност и качество; за безопасността на опаковките (в частност за спиртни напитки, чай, хлебни изделия, продукти с ГМО, моторни масла, козметични, керамични, строителни продукти и др.).

Всички материали от конференцията са отпечатани в сборник, наличен в библиотеката и онлайн в сайта на ИУ – Варна за всички заинтересовани от въпросите за качеството, безопасността на продуктите и тяхната сертификация.

Проведената международна научно-практическа конференция представи научните достижения на наши и чуждестранни учени, добри практики на специалистите по качество и сертификация на продуктите, обедини усилията на различни органи, структури, научен потенциал за предотвратяване предлагането на опасни, фалшифицирани или некачествени стоки на пазара. Този научен форум утвърди положителния опит на ИУ – Варна и катедра „Стокознание“ в подготовката на кадри в областта на качеството и сертификацията на стоките, както и засилване на връзката бизнес – образование.


31 май 2019: Кръгла маса за качеството, контрола и експертизата на стоките в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема „Качество, контрол и експертиза на стоките“ се проведе в ИУ – Варна на 31 май 2019 г. Тя бе организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита при НИИ на ИУ-Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите под егидата на Министерството на икономиката.

Този форум е четвърти по ред в областта на качеството на стоките с различна тематика. Той се утвърди като необходима и значима проява с цел изявяване на проблемите и намиране на възможни решения относно гарантиране качествени и безопасни стоки на българския и европейския пазар.

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Теменуга Стойкова – ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита  и зам.-ръководител на катедра „Стокознание“. С пожелание за ползотворна работа и оценка за значимостта на форума към участниците и гостите се обърна и новият ректор на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Приветствия и поздравителни адреси поднесоха и други гости: директорът на НИИ проф. д-р Зоя Младенова, деканът на Финансово-счетоводния факултет доц. д-р Слави Генов, ръководители на катедри, директорът на дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН Мирослав Йотов и др.

Във форума се включиха над 60 участници. Те бяха представители на:  Икономически университет – Варна (от катедрите: „Стокознание“, ИУТ, „Аграрна икономика“, „Правни науки“, ИУС, МИО, Колеж по туризъм), декани и зам.-декани на факултети, ръководители на катедри; ДАМТН – от централното управление и регионалните структури;  КЗП – регионална дирекция Варна; Търговско-промишлената палата; Митница Варна; икономически оператори; частни контролни органи, експерти, нотифицирани органи.

От чужбина участваха 20 доклада в областта на съвременни изследвания за формиране на качеството на стоките, техния контрол и експертиза. Специални гости на кръглата маса бяха и експерти от Лвовския научно-изследователски експертно-криминалистичен център към Министерството на вътрешните работи на Украйна.

Представените доклади показаха актуалността на въпросите за качеството на стоките, предлагани в търговската мрежа или чрез интернет и необходимостта от по-строг контрол, възможността за недопускане на некачествени и опасни стоки. Изявени бяха някои общи и специфични рискове за потребителите при онлайн търговията, изискванията към безопасността на детските играчки и площадки, нововъзникващи опасности при храните и необходимостта от оценка на риска. В редица доклади бяха посочени необходимостта и съвременните методи за идентификация и установяване на фалшификация на: изделията от скъпоценни метали и порцелан; обувките; козметичните стоки; храните, напитките, коняците; безглутеновите продукти. Беше засегнат важен проблем за качеството на вторичните продукти, получени от рециклирани материали, за бариерните свойства на опаковъчните материали  и ролята на стандартите при извършване на техния контрол.

Главен инспектор Мирослав Йотов – директор на дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН, заяви, че основното е безопасността на продуктите и оттам – взаимовръзката с качеството. Той обясни, че ДАМТН и дейността й са тясно свързани с науката, защото работи с европейските стандарти, които залагат критериите за безопасността на всички продукти. Нов европейски регламент, който ще следи за надзор на пазара  при електронна търговия на различни стоки, влиза в сила от юли тази година,  съобщи  Мирослав Йотов. Той обясни, че нашето законодателство ще се синхронизира с новия регламент. Когато пазарува онлайн всеки потребител трябва да внимава за 3 неща: стоката да има CE маркировка (от френски – Conformité Européenne), задължителна за всеки продукт, предназначен за европейския пазар, независимо в коя точка на света е произведен; да е посочен ясно производителят, както и неговият адрес; да има инструкция за ползване на български език.

Посочена беше необходимостта от засилване на връзката обучение – бизнес и ролята на Икономически университет – Варна, който подготвя високо-квалифицирани кадри в областта на формирането, контрола и експертизата на стоките.

Проведеният научно-практически форум представи съвременни научни постижения на български и чуждестранни учени, както и добри практики за качество, контрол и експертиза на стоките, обедини усилията на различни органи и структури за гарантиране качеството на предлаганите стоки, затвърди положителния опит на ИУ – Варна за подготовката на кадри в областта на качеството и експертизата на стоките, за засилване на връзката бизнес – образование.


15 март 2018: Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите" в ИУ – Варна

Кръгла маса „Качество на стоките и защита на потребителите” се проведе на 15 март 2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя беше организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ в ИУ – Варна под егидата на Министерството на икономиката. Съорганизатори на форума бяха Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това е трета поредна съвместна инициатива на ЦКСПЗ,  ДАМТН и КЗП, към тематиката на която се проявява изключителен интерес и активно присъствие от отговорните структури за пускането на пазара на качествени и безопасни стоки.

В кръглата маса се включиха повече от 50 участници, представители на: ДАМТН и регионалната структура във Варна; на КЗП; Регионалната здравна инспекция – Варна; Митница Варна; общински структури, отговарящи за контрола на стоките; икономически оператори на пазара с потребителски стоки; нотифицирани органи; изследователски центрове и лаборатории; клуб 9000;  от ИУ-Варна участваха - зам.ректора по НИД проф. д-р Веселин Хаджиев, зам.директора на НИИ – доц. д-р Людмил Найденов, преподаватели от катедра „Стокознание”, „Счетоводна отчетност“, ИОТ; студенти – бакалаври и магистри от специалностите „Стокознание” и „Качество и експертиза на стоките”; научни работници от чуждестранни университети.

Основна цел на кръглата маса беше дискутирането на проблемите по осигуряване и гарантиране пускането на пазара не само на безопасни, но и на качествени стоки, ролята на надзора на пазара и приетите добри практики, възможността за правна защита интересите на потребителите и установените добри практики от КЗП, ролята на нотифицираните органи и акредитираните лаборатории, както и възможността за по-добро обвързване на държавните органи, бизнес организациите и образованието за подготовката на специалисти с висше образование в областта на качеството и безопасността на стоките.

Организираната кръгла маса в ИУ – Варна укрепи поставената основа за по-тясно сътрудничество и устойчиво партньорство между държавни, общински и частни органи за контрол на пазара, неправителствени организации, нотифицирани органи, представители на бизнеса, научни и образователни организации относно осигуряване и гарантиране на качествени стоки на пазара, защита интересите на потребителите и подготовката на компетентни специалисти с висше образование за изпълнение на тези цели.     


1 юни 2017: Kръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки" 

На 1 юни 2017 г., в ИУ-Варна под егидата на Министерството на икономиката се проведе кръгла маса "Качество и безопасност на потребителските стоки" с международно участие. Организатори на събитието бяха Центъра за качество на стоките и потребителска защита към НИИ при  Икономически университет – Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителските интереси. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки на основата на научни изследвания на наши и чуждестранни учени, мнения и становища на представители на държавни и общински структури, на представители на бизнеса и нотифицирани органи, на преподаватели от университети, подготвящи кадри в областта на качеството и безопасността на стоките.

Събитието предизвика голям обществен и научен интерес с над 50 участници. Присъстваха представители на: ДАМТН – инж. Мариета Мухтарова;  – държавен експерт в отдел "Методичен" при Главна дирекция "Надзор на пазара", инж. Евелина Досева и инж. Радослав Рашев - Главна дирекция "Надзор на пазара”; Представители на Регионална дирекция „Надзор на пазара” - Варна; Христо Милев – Директор на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Варна; Митница Варна – Соня Трифонова, началник на отдел "Тарифна политика"; Представители на Община Варна; Нотифицирани органи: - Мултитест ООД – д-р Павел Чукачев; Елтест сертификация ООД – Владимир Тодоров; Икономически оператори: „Гласко” ООД; „Лили Тойс” ООД; „Годзила” – Варна; Румяна Чавдарова - мениджър качество на "Валери груп" ООД; Елдоминвест ООД – инж. Пламен Пандов, Димитрови ЕООД; Председателя на "Клуб 9000" – Катерин Катеринов, на Варненския клон на "Клуб 9000"- Петко Пенушев, научни работниции и преподаватели от Русия, Украйна и др.

От Икономически университет – Варна присъстваха - директора на НИИ, декана на Стопански факултет; директор "Магистърско обучение", ръководителите на катедри "Стокознание", на катедра ИУТ - доц. д-р Виолета Димитрова, на катедра „Индустриален бизнс” – доц. д-р Илиян Минков; преподаватели от ИУ-Варна, студенти - бакалаври от специалности "Стокознание", магистри от специалност "Качество и експертиза на стоките", докторанти по докторска програма "Стокознание".

Доц. д-р Теменуга Стойкова - ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита при ИУ-Варна откри кръглата маса и посочи необходимостта от предлагане на пазара на безопасни и качествени потребителски стоки и решаване на проблемите в това направление. Приветствия към участниците в кръглата маса поднесоха директора на Научноизследователския институт - проф. д-р Зоя Младенова,  името на ДАМТН – Мариета Мухтарова, Директора на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Христо Милев; Председателя на Клуб 9000 – Катерин Катеринов; поздравителен адрес от ръководителя на катедра „Правни науки”.

Дискутираните теми и тематичните направления на кръглата маса бяха: качество и безопасност на стоките; управление на качеството и безопасността на стоките; надзор на пазара – изисквания и добри практики; защита на потребителите – правни, организационни аспекти и добри практики; осигуряване и гарантиране на качеството и безопасността на стоките. Роля на нотифицираните органи и лабораториите; взаимовръзка между бизнеса и образованието – осигуряване на търсени компетенции на младите кадри.

Изнесени бяха доклади по въпросите за безопасността и качеството на: иновативни решения на търговските фирми за гарантиране качеството и безопасността на стоките; хранителни стоки – плодове и зеленчуци, хляб, натурални сокове – идентификация и фалшификация, кисело-млечни продукти и др.; промишлени стоки – пиротехнически изделия, електрически играчки с радиоконтрол, скутери, електростоки, порцелан, опаковки и др. Представени бяха доклади и по останалите направления на кръглата маса. Интерес и дискусии предизвика и доклада на доц. д-р Теменуга Стойкова за подготовката на кадри от ИУ–Варна повече от 60 години в областта на качеството и безопасността на стоките и възможностите за тяхната пазарна реализация. В програмата на кръглата маса бяха включени 26 доклада, от които 18 от чужбина с над 45 участника.

Участниците в кръглата маса изразиха становище от положителната роля на организирането на такива научно-практически форуми с участието на всички заинтересовани страни, където научните достижения, практическите и организационни проблеми се обсъждат съвместно и се търсят решения за гарантиране качеството и безопасността на потребителските стоки. Организираната в ИУ-Варна кръгла маса потвърди необходимостта от още по-тясно сътрудничество между  държавни и общински органи, университети и научни работници, нотифицирани органи и икономически оператори относно въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки и подготовката на компетентни кадри с висше образование в това актуално направление.

Научноизследователската лаборатория (НИЛ) към катедра „Стокознание“ при ИУ-Варна е изградена през 2015 година по проект „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна“, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиран от ИУ-Варна. През 2016 г. с решение на Академичен съвет при ИУ-Варна е създаден Център за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт (НИИ) при ИУ-Варна. Той е научноизследователско звено към катедра „Стокознание“, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска, информационна и образователна дейност в областта на качеството и безопасността на стоките и потребителската защита.

Научноизследователската лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за изследване на качеството и безопасността на стоките (бидестилатор; аналитични везни; лабораторна камина; рH-метър. специализираната апаратура обхваща: UV/VIS спектрофотометър; микровълнова система за сухо или мокро минерализиране на пробата; електрофорезна вана; климатична камера; екстракционна система за определяне на мазнини по Сокслет; ротационен вакуум изпарител; апарат Келдал; апарат за високоефективна течна хроматография (HPLC); апарат за водна активност; настолен рН/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp-метър; комбиниран рН метър с йон селективни електроди и др.).

В лабораторията се извършват изследвания за установяване на качеството и безопасността на суровини и стоки, предназначени за потребителите. Обхватът на провежданите изследванията в НИЛ е следния: количествени определения на захари, алкохоли, водоразтворими и мастноразтворими витамини, тежки метали, консерванти,  антиоксиданти,  вредни вещества, добавки, фенолни вещества, афлатоксини, замърсители и др. Предстои лабораторията да бъде акредитирана, за да извършва независими изследвания чрез възлагане от потребителски организации и представители на бизнеса.

за контакти:


инж. Маргарита Станкова

инж. Маргарита Станкова

инж. Маргарита Станкова

Сътрудник

314 Б

0882164790

stokoznanie@ue-varna.bg