Икономически университет – Варна

Център за финансови изследвания и развитие


Научната инфраструктура и ЦФИР

Центърът за финансови изследвания и развитие е част от структурата на Научноизследователския институт на ИУ-Варна. Той има за цел да мотивира, подпомага, координира и поощрява научноизследователската, приложно-изследователската, развойна и образователна дейност в областта на финансите. В неговата дейност активно участват изявени преподаватели и специалисти по финанси от и извън ИУ-Варна. В обхвата на неговите компетенции е да работи с всички организации и институции в страна и чужбина, търсещи решения на свои икономически проблеми.

С какво можем да сме полезни?

Някои от основните задачи на ЦФИР са:
1) Реализира изследователски и развойни проекти, финансирани от европейски и национални програми.
2) Изготвя обосновки, планове, програми и пазарни проучвания, свързани с финансовата дейност на държавата, местната власт и бизнеса.
3) Препоръчва и предоставя специалисти за подбор на кадри, одобряване на обществени поръчки, внедряване на стандарти, оптимизиране на вътрешнофирмени правила и процедури, изготвяне на експертизи и др.
4) Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други дискусионни форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит.
5) Разработва методически и методологически материали за учебни курсове по финанси, които представляват интерес за университета и практиката.
6) Провежда курсове за обучение на финансови анализатори, агенти, брокери и др.
7) Създава условия за научно израстване на студенти и докторанти и др.

Икономически университет – Варна
Център за финансови изследвания и развитие
бул. Княз Борис I №77
ет. 5, каб. 532
9002 Варна
e-mail: cfrd@ue-varna.bg

Доц. д-р Стоян Киров
Ръководител на ЦФИР

ИУ-Варна
Катедра "Финанси"
Мобилен тел. 0882 164674
E-mail: kirov@ue-varna.bg

Доц. д-р Стоян Киров - председател

Членове:
1. Проф. д-р Стефан Вачков
2. Доц. д-р Димитър Рафаилов
3. Гл. ас. д-р Атанас Камеларов
4. Гл. ас. д-р Недялко Вълканов