Икономически университет – Варна

Научни програми и мрежи

Фонд "Научни изследвания"

Фонд „Научни изследвания” осигурява финансова подкрепа за осъществяването на научни изследвания на световно ниво и развитие на научен капацитет в Република България, свързани със:

 • създаването на нови научни знания;
 • българската история, език, култура и национална идентичност;
 • насърчаване развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки;
 • решаването на проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето.

Дейността на ФНИ се осъществява чрез финансиране на национални научни програми и проекти за научни изследвания във висшите училища и научните организации в Република България, следвайки международно признатите стандарти и отчитайки съществуващия национален научен потенциал и обществените нужди и приоритети.

Информация за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания" 

Информация за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти"

 EURAXESS

EURAXESS е паневропейска мрежа за мобилност, чиито услуги са насочени както към настоящи и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие.

Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни.

През декември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS: https://www.euraxess.bg/

Услугите, които ЕURAXESS предоставя, са насочени както към настоящите и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие. Мисията на EURAXESS (Мрежата) е да улесни изграждането на общ европейски пазар на труда на изследователите като осигури безплатна, своевременна и висококачествена подкрепа във връзка с мобилността и кариерното развитие на изследователите в Европа.

Икономически университет - Варна е част от мрежата EURAXESS от началото на 2016г. Някои от услугите, които Мрежата предлага чрез своите членове, включват:

 • Съдействие на входящи и изходящи изследователи, като получава съдействие и подкрепа от Националния координатор и центровете за услуги;
 • Подкрепа на изследователите и техните семейства и/или организации, действащи от тяхно име по всички въпроси, свързани с мобилността, в.т.ч.: предоставяне на надеждна информация и персонализирана помощ по административни и процедурни въпроси.
 • Детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, ви-зов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които са част от мрежата.

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител може да се ползва, са по отношение на:

Приемни организации: База данни, в която организациите публикуват информация за отворени позиции за гостуващи учени и докторанти; 

Предложения за финансиране: Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения;

Курсове и обучения: Насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти;

„Качи автобиография“: Освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;

Търсене на Център за развитие на кариерата: Адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги могат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;

Профилирана информация: Порталът предлага на регистрираните потребители кореспондиращи на техните интереси възможности за работа и сътрудничество;

По-широка целева аудитория: освен учени и научноизследователски организации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;

Подобрена „Search“ (търсене) функция: Възможност за търсене по предварително зададени от потребителите критерии;

Адаптивен дизайн: За всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.

Дейностите по "Мария Склодовска Кюри" (MSCA)

Дейностите по "Мария Склодовска Кюри" са част от програма "Хоризонт Европа". Чрез тях се подпомагат изследователи във всички фази на тяхната кариера без оглед на националност и възраст. Допустими за финансиране са изследователи от всички дисциплини. "Мария Склодовска Кюри" подпомага кооперация между индустриалния и академичния свят и иновативно обучение с цел подобряване на възможностите за заетост и кариерно развитие. 

Петте дейности включени в програмата са: 

 • Докторантски мрежи – обучение в академична и индустриална среда; сътрудничество водещо до съвместни или множество докторантски степени; изследователите имат достъп до академична и бизнес среда; фокус върху изследванията и интерсекторната обмяна на опит.
 • Обмяна на персонал – международна, интерсекторна и интердисциплинарна мобилност; сътрудничество между академичния и неакадемичния сектор; трансфер на знания между участващите организации. 
 • MSCA Кофонд - моно-бенефициентска програма; кофинансиране на нови и вълнуващи национални, регионални и институционални схеми за обучение на докторанти и аспирантури. 
 • Аспирантури – достигане на отлични постижения чрез приложение на изследователски проекти; увеличаване на креативния и иновативния потенциал на изследователите с докторска степен; достъп до неакадемичния сектор. 
 • MSCA и гражданите – сближаване на изследванията и изследователите с широката общественост чрез организирането на Европейската нощ на изследователите.       
   

 

Европейски съвет по иновации (ЕСИ)

Европейският съвет по иновации е ключова новост по програма "Хоризонт Европа" и е най-амбициозната инициатива, която Европа е предприемала. Бюджетът е 10 милиарда евро за периода 2021-2027 година. Кандидатстването за финансиране е отворено непрекъснато и не е кампанийно, както по другите програми.  

ЕСИ ще се допълва от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който предвижда специална програма, насочена към висшето образование. Мисиите и партньорствата са също възможност за участие на академичните среди.
ЕСИ предлага следните инструменти: 

 • "Изследвач": Подкрепа на изследователски екипи за проучване и развитие на нови революционни технологии; 
 • "Бизнес ускорител": Всички подкрепени от ЕСИ проекти и компании имат достъп до обучение, менторство, партньорство и други услуги на ЕСИ свързани с развитието на бизнеса;
 • ЕСИ награди: Приемете предизвикателството и се съревновавайте за награда на ЕСИ отличаваща водещите иноватори на Европа;
 • "Ускорител": Финансиране и инвестиции чрез фонд на ЕСИ на индивидуални стартъпи и малки компании за развитие и разрастване на революционни иновации;
 • "Трансформация": Развиване на новаторска технология и разработване на бизнес стратегия за извеждането й на пазара;
 • Европейска иновационна екосистема: Специфична подкрепа позволяваща на участници в иновационната екосистема да работят заедно из цяла Европа. 

Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:
- стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
- алианси на познанията;
- секторни алианси на уменията;
- изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
- изграждане на капацитет в областта на младежта.

Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.Очаква се, че в резултатът на тази Ключова дейност ще бъдат разработени, трансферирани и/или въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво.

Линк за повече информация относно Ключова дейност 2:  http://hrdc.bg/ключова-дейност-2/

Линк към Националната агенция в България „Център за развитие на човешките ресурси“: 
http://hrdc.bg/

Линк към Ръководството на Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г.: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_bg