Икономически университет – Варна

Практико-приложен семинар „Управление на проекти“

През месец юни 2021 г. Научноизследователският институт при ИУ-Варна проведе едноседмичен практико-приложен семинар на тема „Управление на проекти“ с участието на преподаватели от всички катедри на ИУ - Варна. 

Участниците придобиха  знания и умения в областта на разработването и управлението на национални и международни проекти, последващото им управление, в т.ч. идентифициране на възможности за безвъзмездно финансиране; иницииране и формулиране на проектна идея; планиране на проекта и особености при кандидатстване; сформиране на екип; отчитане и последващо одитиране. По време на семинара беше поставен акцент върху приложни методи и техники за структуриране на проектното предложение в съответствие с национални и международни програми, както и специфични особености при бюджетирането и оценъчния процес.

Важен резултат от събитието е повишаването на цялостния експертен капацитет на ИУ – Варна в сферата на управлението на проекти, което е предпоставка за успешно дългосрочно развитие на проектната дейност.

В обучението взеха участие следните преподаватели от ИУ – Варна:  

доц. д-р Генка Иванова Рафаилова - Колеж по туризъм, Катедра "Туризъм"

доц. д-р Гергана Славова - Катедра "Аграрна икономика"

доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова - Колеж по туризъм, Катедра "Чужди езици"

доц. д-р Данчо Петров - Катедра "Финанси"

доц. д-р Денка Златева - Катедра "Стокознание"

доц. д-р Димитър Рафаилов - Катедра "Финанси"

доц. д-р Донка Димитрова Желязкова - Катедра "Икономика и управление на търговията"

доц. д-р Евгения Тонкова - Катедра "Маркетинг"

доц. д-р Илко Илиев - Катедра „Физическо възпитание и спорт”

доц. д-р Калоян Колев - Катедра "Обща икономическа теория"

доц.д-р Михал Стоянов - Катедра "Икономика и управление на търговията"

доц. д-р Стоян Киров - Катедра "Финанси"

доц. д-р Таня Георгиева - Катедра "Аграрна икономика"

доц. д-р Теодорина Турлакова - Катедра "Аграрна икономика"

гл. ас. д-р Боряна Сербезова - Катедра "Маркетинг"

гл. ас. д-р Ваня Живкова – Катедра "Стокознание"

гл. ас. д-р Ваня Антонова Пандъкова - Катедра "Икономика и управление на строителството"

гл. ас. д-р Велина Йорданова - Катедра "Статистика и приложна математика"

гл. ас. д-р Веселина Максимова - Катедра "Управление и администрация"

гл. ас. д-р Дамян Киречев - Катедра "Аграрна икономика"

гл. ас .д-р Дарина Димитрова - Катедра "Правни науки"

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова - Катедра "Статистика и приложна математика"

гл. ас. д-р Илиян Христов - Катедра "Счетоводна отчетност"

гл. ас. д-р Красимира Янчева - Катедра "Икономика и организация на туризма"

гл. ас. д-р Любомир Любенов - "Статистика и приложна математика"

гл. ас. д-р Моника Михайлова - Катедра "Индустриален бизнес и логистика"

гл. ас. д-р Пламена Недялкова - Катедра "Счетоводна отчетност"

гл. ас. д-р Пламена Паламарова - Катедра "Маркетинг"

гл. ас. д-р Радка Начева - Катедра „Информатика“

гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова - Катедра "Икономика и управление на строителството"

гл. ас. д-р Силвия Димитрова - Катедра "Управление и администрация"

гл. ас. д-р Стефан Калпачев - Катедра "Индустриален бизнес и логистика"

гл. ас. д-р Тодор Дянков - Катедра "Икономика и организация на туризма"

гл.ас.д-р Христина Пламенова Филипова – Колеж по туризъм, Катедра "Туризъм"

гл. ас. Вениамин Тодоров - Катедра "Обща икономическа теория"

гл. ас. Силвия Господинова - Катедра "Обща икономическа теория"

ас. д-р Дана Стефанова - Катедра "Стокознание"

ас. д-р Недялка Александрова - Катедра "Международни икономически отношения"

ас. Мирослав Камджалов - Катедра "Международни икономически отношения"

ст. преп. д-р Биляна Павлова - Колеж по туризъм, Катедра "Чужди езици"

ст. пр. Кръстана Иванова - Катедра „Западноевропейски езици”

пр. Анелия Герчева - Катедра „Славянски езици”