Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

High-Tech Summit for the Black Sea, 27-28 септември 2022 г., хотел "Интернационал" в кк "Златни Пясъци"
Събитието ще се проведе в хибридна форма

High-Tech Summit for the Black Sea се организира с цел да създаде благоприятна обстановка за компании, стартъпи, организации и университети, в която да бъдат обменени, представени и дискутирани най-новите технологии и открития. Събитието също така има за цел да способства за създаването на партньорски отношения и да генерира бизнес идеи. 

Регистрация


Осма "Междинародна евразийска конференция по икономика и социални науки" (E&SS 2022b), 21-23 октомври 2022 г., Анталия, Турция
Краен срок за подаване на резюмета 18 октомври 2022 г. 

Мисията на конференцията е да предостави платформа на изследователи, академици и други професионалисти от цял свят, на която да представят резултатите от изследванията си в областта на икономиката и социалните науки.

Пълна информация


Втора "Междинародна евразийска конференция по образование и социални науки", (IECES) 27 - 28 август 2022 г., виртуално
Краен срок за подаване на доклади 20 август 2022 г. 

IECES е международна академична конференция, която има за цел да даде форум за представяне и дискусия и да предостави възможност на изследователите да се запознаят с най-новите тенденции, достижения и предизвикателства в областта на образованието и социалните науки.

Пълна информация


 

V-та Научно-техническа конференция“Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, 30 септември 2022 г.,  Дом на науката и техниката, Пловдив
Краен срок за изпращане на доклади 16 септември 2022 г.

1) ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1.    Опаковъчни материали. Опаковки. Опаковъчни средства.
2.    Безопасност на опаковъчните материали и опаковки. Изпитване на опаковки.
3.    Графичен дизайн и печат на опаковки и етикети.
4.    Устойчиво опаковане. Оползотворяване на отпадъците от опаковки. Рециклиране на опаковки.
5.    Технически средства за опаковане. Опаковъчни машини и линии

Пълна информация


Отворени конкурси по дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”

На 12 май 2022 г. бяха отворени поканите за кандидастване по два конкурса в рамките на дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”:

1. конкурс за схемата Postdoctoral Fellowships (постдокторски стипендии) – с краен срок за кандидатстване: 14 септември 2022 г. и
2. конкурс за схемата Doctoral Networks (докторантски мрежи) – с краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2022 г.

Можете да се регистрирате и направите свой профил на платформата за търсене на партньори / организации-домакини по Мария Кюри: https://msca.b2match.io/, разработена в рамките на проект MSCA-NET. Виртуалната платформа е създадена, за да улесни сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователи. Това е място, където можете да организирате двустранни, дори многостранни срещи за подготовка на успешни проекти по Мария Кюри за следващите 3 конкурса: Постдокторски стипендии, Докторантски мрежи и Обмен на персонал. Платформата ще бъде достъпна за период от 12 месеца (до м. май 2023 г.). През тези 12 месеца ще бъдат публикувани информационни материали и видеоклипове на различни езици. 

За повече информация и съдействие можете да се обърнете към екипа на НИИ


Международна конференция "Нови изследвания и тенденции в социалните науки" 17-19 август 2022 г., Измир, Турция
Краен срок за подаване на резюмета 01 юни 2022 г. 

Конференцията ще се проведе онлайн.

Сред темите на събитието са: 
- Технологии и административни науки;
- Технологии и социални науки;
- Технологии и икономика;
- Технология и финанси;
- Системи за информационен мениджмънт;
- Информационни и комуникационни технологии;
- Компютърни науки;
- Технологии и международни отношения;
- Метавърс;
- Дигитални близнаци;
- Изкуствен интелект; 
- Блокчей и др. 

Пълна информация


Международната научно-практическа конференция „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА РЕЛАЦИЯТА ИНДУСТРИЯ 4.0 – ОБЩЕСТВО 5.0“ 21-22 октомври 2022 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн
Крайният срок за подаване на заявка за участие е 10 юни 2022 г.

Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Заявката за участие можете да подадете тук

Пълна информация


43та конференция на EBES, 05-07 април 2023 г., Мадрид, Испания
Срок за подаване на резюмета: 01 ноември 2022 г. - 24 февруари 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


42ра конференция на EBES, 12-14 януари 2023 г., Лисабон, Португалия
Срок за подаване на резюмета: 01 септември - 11 ноември 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


XX национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, 1 ноември 2022 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии
Краен срок за заявка за участие 27 май 2022 г.

Целта на конференцията е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.

Тематични направления:
- Книжовност и хуманизъм;
- Културно наследство - история, съвремие и перспективи;
- Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието;
- Сигурност – предизвикателства в XXI век;
- Университетска младежка академия за управление на знания – секцияза студенти, докторанти и млади учени.

Пълна информация 


"Настоящи и бъдещи предизвикателства в регионалното развитие на Адриако-Йонийския регион", 15-16 септември 2022 г., Анкона, Италия
Краен срок за подаване на резюмета 31 май 2022 г. 

Темите на конфренецията включват:
- Предприемачество и иновации;
- Регионално развитие;
- Кохезионна политика и европейска идентичност;
- Политическа икономика на етническо помирение в Западните Балкани;
- Миграция. 

Пълна информация


41ва конференция на EBES, 12-14 октомври 2022 г., Берлин, Германия
Краен срок за подаване на резюмета - 09 септември 2022 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИМСТВА И ЗАПЛАХИ, 30 септември 2022 г., Пловдив
Краен срок за изпращане на заявка за участие 30 май 2022 г.  

Кондеренцията ще се проведе в шест панела:
- Системи с изкуствен интелект в сигурността;
- Изкуственият интелект като фактор за икономически растеж и устойчиво развитие;
- Изкуственият интелект и администрацията;
- Публичен мениджмънт, смарттехнологии и управление на човешките ресурси;
- Етика и изкуствен интелект;
- Изкуственият интелект и социалните науки. 

Заявка за участие
Изисквания за докладите
Покана


Международна конференция "Валутни и фискални политики в постпандемичния свят: уроци, проблеми и предизвикателства", 7-9 септември 2022, Тюркистан, Казакстан
Краен срок за подаване на резюмета 15 юни 2022 г. 

Конфренецията ще се проведе в хибридна форма. Научните области включват:
- Фискална политика;
- Валутна политика;
- Централно банкиране;
- Финансови пазари, институции и интеграция;
- Криптовалути;
- Метавърс;
- Несигурност и риск;
- Политическа нестабилност;
- Глобални вериги на стойността;
- Устойчиво развитие;
- Растеж и разпространение;
- Променящото се естество на труд и работни места;
- Други теми в областта на икономика, финанси, енергетика.

Пълна инфорамция


Международна научна конференция "Постпандемични предизвикателства към икономиката", 14 октомври 2022 г., Ниш, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 20 август 2022 г.

Научни области на конференцията:
- Макроикономическа политика във времена на пандемия;
- Постпандемично икономическо възстановяване и разтеж;
- Финансови институции и финансови пазари във времена на пандемия;
- Съвременни предизвикателства и възможности в бизнес мениджмънта;
- Проблеми в счетоводството, финансите и застраховането.

Пълна информация  


Девета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 01-02 септември 2022 г., Икономически университет - Варна
Краен срок за подаване на доклади 31 май 2022 г.

Конференцията е насочена към:
- Стимулиране на научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;
- Провокиране на дискусия върху ефективни подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;
- Научният форум ще събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно обучение в процеса на дигитална трансформация на университетите.

Теми на конференцията:
- Методологически и теоретични (педагогически, технологични, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното обучение;
- Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;
- Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;
- Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование обучение;
- Дигиталното поколение и образователната система;
- Качество на електронното обучение;
- Възможности и ограничения на електронното оценяване.

Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings, индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec по желание на автора/ите срещу заплащане на допълнителна такса.

Покана
Покана-писмо
Формат доклад


Фондация „Наука и образование“ одобри провеждането на следните научни конференции през август 2022 година:

- Земеделие и храни, 10-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 август - Прочети повече;
- Екология и безопасност, 31-ва международна ежегодна конференция, 16-19 август - Прочети повече;
- Материали, методи и технологии, 24-та международна ежегодна конференция, 19-22 август - Прочети повече;
- Икономика и бизнес, 21-ва международна ежегодна конференция, 22-25 август - Прочети повече;
- Образование, изследвания и развитие, 13-та международна ежегодна конференция, 25-28 август -  Прочети повече;
- Език, личност и общество, 16-та международна ежегодна конференция, 25-28 август - Прочети повече

В условията на пандемията много учени може да се сблъскат с трудности при пътуването. Затова взехме решението да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устна, постер или онлайн) до 30 дни преди действителната дата на конференцията.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и техните доклади ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентацията.


18та Международна конференция "Социо-икономически предизвикателства в постпандемичния период" 23-24 септември 2022 г., Корча, Албания
Краен срок за подаване на резюмета 13 май 2022 г. 

Целта на конференцията е да проучи възможностите за развитие в рамките на новата икономическа реалност и да насърчи академичен дебат относно начините за превъзмогване на настоящите регионални предизвикателства и да намали тяхното влияние върху бъдещата глобална реалност. 

Пълна информация


Фонд „Научни Изследвания“  кани учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ, в различни научни области, в това число и обществени науки.

Като оценители на проекти ще бъдат включени учени, заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарящи на минималните изисквания посочени в Правилника на ФНИ (страница 32):

Попълнените документи със сканирани подписани заявления или подписани с електронен подпис заявления, придружени със списък с научни публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес посочен по-долу.

В случай, че ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

Срок за изпращане на документи: текущ, препоръчително в началото на годината.

Пълна информация, в това число имейл адреси за подаване на документи, информационна форма и заявления за оценители и изисквания на ФНИ за оценители можете да намерите тук.


65-та Международна научна конференция на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, 21 октомври 2022 г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Покана
Заявка за участие


Конференция "Неравенства в дигитализиращия се (пост-Ковид) свят - мрежи, предприемачество и регионално развитие", 23-26 август 2022 г., Печ, Унгария и онлайн
Краен срок за подаване на резюмета 28 февруари


Конференцията ще акцентира върху множество проблеми свързани с предприемачеството, социалната икономика, регионалната-градска икономика, регионалното развитие и въпросите на регионалната политика. 

Пълна информация