Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

Нучна специалност "Информатика"

Кандидат: Доц.д.н. Павел Стоянов Петров

 

06.03.2024 Научно жури

 

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 3.8 Икономика, научна специалност "Политическа икономия (Макроикономика)"

Кандидат: гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров

Становища БЕ, Становища АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Резюмета БЕ, Резюмета АЕ 15.04.2024 г. Научно жури

 

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

n/a

    n/a