Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Финансови инвестиции)"

кандидат: доц. д-р Йордан Йорданов

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

 

 

16.08.2022г. научно жури

ПН 3.9. "Туризъм", НС "Икономика и управление (Туризъм)"

кандидат: доц. д-р Велина Казанджиева 

 

 

научно жури

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища, резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 3.9. "Туризъм", НС "Икономика и управление (спортен и пешеходен туризъм)"

кандидат: гл. ас. д-р Станислав Пляков

    научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Маркетинг (анализ на маркетингово съдържание)"

кандидат: гл. ас. д-р Свилен Иванов

    научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Управление на иновациите"

кандидат: гл. ас. д-р Пламен Павлов

 

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

16.08.2022г.

 

 

научно жури

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища, резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Маркетинг (анализи на потребителско поведение)"

кандидат: д-р Йордан Недев

 

 

научно жури

ПН 3.9. "Туризъм", НС "Икономика и управление (туризъм-анимация в туризма)"

кандидати:

1. д-р Марианна Александрова;

2. д-р Илин Димитров;

   

научно жури