Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 

 

   

 

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 3.8 Икономика, научна специалност "Политическа икономия (Макроикономика)"

Кандидат: гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров

  20.02.2024 г. Научно жури

 

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

n/a

    n/a