Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 

     

 

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидати Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури