Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Професионално направление, докторска програма, кандидат

Катедра Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публична защита Публикувано на

 

 

      3

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на