Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

 

Професионално направление, докторска програма, кандидат

Катедра Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публична защита Публикувано на

ПН 3.8. Икономика, докторска програма "Маркетинг".

Кандидат: Селвет Раиф Ниязиева

Маркетинг Научно жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕАвтореферат БЕ, Автореферат АЕ 02.07.2024г., зала 205, 14:00ч. 03.06.2024 г.

ПН 3.8. Икономика, докторска програма "Световно стопанство и межедународни икономически отношения".

Кандидат: Ралина Добринова Мирчева

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ 02.07.2024г., зала 320, 13:00ч. 03.06.2024 г.
         

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на