Икономически университет – Варна

Банкиране и застраховане

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2024

Специалност "Банкиране и застраховане" е създадена в отговор на повишеното търсене на тесни специалисти в областта на банковите услуги, дигиталното банкиране, застрахователното посредничество, осигурителните фондове и риск мениджмънта. Обучението на студентите в специалността включва общотеоретична и практико-приложна подготовка, насочена към усвояване на модерни знания и ключови умения за успешна кариера в банковия, застрахователния и осигурителния сектор. В курса на обучение по специалността е заложено практическо обучение, което има за цел да направи по-плавен прехода на студентите от университета към бизнеса. Съдържанието на преподаваните дисциплини са напълно хармонизирани с тези на водещи световни университети, което прави образованието пригодно за реализация не само в България, но и в Европа и САЩ. Специалността се реализира с активната подкрепа на ДСК Банк и KBC Груп. 

Обучението по специалността е четири години (осем семестъра) в редовна форма и завършва с държавен изпит с полагането на професионален тест за пригодност BEST (Banking Education Status Test). Дипломиралите се студенти получават професионална квалификация за мениджъри в търговски банки и застрахователни компании, както и за експерти в организации и дружества, занимаваща се със социални и социалноосигурителни дейности.

Къде можете да се реализирате след завършване на специалност "Банкиране и застраховане"?

Завършилите специалността могат да се реализират в търговски банки, застрахователни компании, осигурителни фондове и други
финансови институции на следните длъжности:

 • консултанти в областта на дребното, корпоративното и частното банкиране;
 • кредитни инспектори;
 • финансови анализатори;
 • оценители на бизнес проекти;
 • експерти в търговията с ценни книжа и валути;
 • портфолио мениджъри;
 • експерти в надзорни и регулативни агенции;
 • застрахователни консултанти;
 • експерти по управление на риска;
 • актюери;
 • експерти по ликвидация на щети;
 • осигурителни посредници;
 • здравноосигурителни администратори;
 • консултанти в пенсионни фондове;
 • експерти по социално подпомагане.

Какво ще изучавате?

По време на обучението в специалност "Банкиране и застраховане" се изучават следните специални дисциплини:

Задължителни дисциплини:

 • Основи на банкирането;
 • Финансови пазари и институции;
 • Въведение в застрахователното дело;
 • Централно банкерство и паричен мениджмънт;
 • Търговско банкиране;
 • Публично пенсионно осигуряване;
 • Финансов мениджмънт;
 • Частни пенсионни фондове;
 • Застрахователни сделки;
 • Лични финанси и управление на богатството;
 • Инвестиционен мениджмънт;
 • Здравноосигурителни системи;
 • Банково регулиране и надзор.

Избираеми дисциплини:

 • Икономическа психология;
 • Кариерно развитие;
 • Делова кореспонденция;
 • Управление на проекти;
 • Предприемачество;
 • Дигитално финанси;
 • Основи на социалното осигуряване;
 • Управление на социални рискове;
 • Количествени методи и модели;
 • Статистически софтуер;
 • Социална и демографска статистика;
 • Презастраховане;
 • Животозастраховане;
 • Банково счетоводство;
 • Застрахователно счетоводство.

Кой ще Ви преподава?

Обучението в специалност "Банкиране и застраховане" се осъществява от високо квалифицирани преподаватели на катедра "Финанси" в ИУ-Варна. Сред тях има консултатнти на търговски банки, членове на професионални асоциации, трейнери на служители от бизнеса, застрахователни посредници, оценители на бизнес проекти и т.н. Катедра „Финанси“ има над 100 годишна история и е една от най-старите академични колегии в България. Тя обучава студенти в иновативна среда, модерно оборудвани учебни зали с безплатен Wi-Fi, международен обмен по програма Erasmus+.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

След завършване на обучението си студентите ще придобият задълбочени теоретични и приложни знания за:

 • Структурата на финансовата система;
 • Функционирането на финансовите пазари и финансовите институции;
 • Парична система, стратегия и инструментариум на паричната политика;
 • Основите на централното банкерство;
 • Ключови регулации в банковото дело;
 • Дигитализацията на банковите продукти и услуги;
 • Иновационни практики в банкирането;
 • Инструментариума на съвременното търговско банкиране;
 • Принципите на застрахователния бизнес
 • Управлението на застрахователните и презастрахователните дружества;
 • Ефективното управление на портфейли на частните застрахователни и пенсионно-осигурителни дружества;
 • Администрирането на дейността на публичните и частните схеми за осигуряване;
 • Определянето и планирането на приходната (размера на вноските) и разходната част на осигурителните фондове.

Специалните дисциплини в учебния план на спец. „Банкиране и застраховане“ предоставят знания и от други професионални направления. Най-често срещаните знания, които се трансферират в образованието на студентите, са от професионалните направления: 3.4 „Социални дейности“, 3.6 „Право“, 3.7 „Администрация и управление“, 4.5 „Математика“, 4.6 Информатика и компютърни науки. Делът на хибридните дисциплини от общия брой на специалните дисциплини в учебния план на спец. „Банкиране и застраховане“ е 85,7%.

В процеса на обучението си студентите от специалност „Банкиране и застрахване“ придобиват аналитични умения за:

 • Критично мислене и самостоятелно интерпретиране на придобитите знания, свърз- вайки ги с примери от практиката;
 • Формиране на логическо мислене и търсене на новаторски подходи;
 • Работа в екип и комуникативност;
 • Професионално интерпретиране и прилагане на банковото и застрахователното за- конодателство;
 • Анализ, оценка и интерпретация на основните индикатори за дейността на банките и застрахователните компании;
 • Провеждане на системно изследване на иновациите в банкирането и предлагането на дигитални продукти и услуги;
 • Прилагане на техники и модели за ценообразуване на банкови продукти и услуги;
 • Диагностициране на клиентски профили и прилагане на съответстващ инструментариум на риск-мениджмънта в съвременното търговско банкиране;
 • Решаване на казуси, свързани с определяне цена на депозитен и заемен ресурс, лих- вен спред и изготвяне на погасителни планове в онлайн и Еxcel среда;
 • Избор на застрахователно покритие, адекватна застрахователна защита, договаряне на подзастраховане и лично участие;
 • Изготвяне на животозастрахователни и презастрахователни програми, като се търси оптималното съотношение за споделяне на рисковото бреме.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. То е предназначено за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „Бакалавър“ по икономика. Обучението се осъществява в 8 семестъра и завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Обучението включва широк набор от дисциплини, сред които Основи на банкирането, Финансови пазари и институции, Въведение в застрахователното дело, Централно банкерство и паричен мениджмънт, Търговско банкиране, Публично пенсионно осигуряване, Финансов мениджмънт, Частни пенсионни фондове, Застрахователни сделки, Лични финанси и управление на богатството, Инвестиционен мениджмънт, Здравноосигурителни системи, Банково регулиране и надзор. След шести семестър студентите провеждат практическо обучение в банкови институции, застрахователни компании, пенсионни фондове, държавни осигурителни агенции или финансови отдели (служби) на предприятия от различни отрасли и сфери на националното стопанство.

Специалност „Банкиране и застраховане“ предлага широки възможности за професионална реализация на своите випускници. Завършилите студенти могат да се реализират в:

 • Търговски банки;
 • Лизингови и факторингови компании;
 • Инвестиционни фондове;
 • Финтек компании;
 • Българска народна банка;
 • Служби на Министерството на финансите;
 • Застрахователни компании и презастрахователни дружества;
 • Застрахователни брокерски къщи;
 • Частни пенсионноосигурителни дружества;
 • Министерството на труда и социалната политика;
 • Министерството на здравеопазването;
 • Комисията за финансов надзор;
 • Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения;
 • Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални поделения;
 • Агенцията по заетостта и нейните поделения;
 • Агенцията за социално подпомагане;
 • Държавни, областни и общински служби, занимаващи се със социални дейности;
 • Различни неправителствени организации и дарителски фондове;
 • Отделите за "Управление на риска" в компании от реалния сектор.
 • Националния осигурителен институт;
 • Компании за банков софтуер;
 • Одиторски компании.

Завършилите специалност „Банкиране и застраховане“ могат да намерят успешна професионална реализация на длъжности като:

 • мениджъри в банкови и небанкови финансови институции;
 • служители във финтех компании;
 • специалисти по продажби на банкови и застрахователни продукти;
 • кредитни експерти;
 • застрахователни агенти;
 • лицензирани застрахователни брокери;
 • контролни органи в застрахователни и осигурителни дружества;
 • риск мениджъри на предприятия от реалния сектор;
 • инспектори в НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане и др.;
 • служители/експерти в Комисията за финансов надзор;
 • специалисти по продажби на комбинирани финансови продукти (Allfinance);
 • финансови и инвестиционни консултанти;
 • финансови анализатори;
 • брокери и дилъри на ценни книжа;
 • оценители на активи;
 • специалисти по планиране и управление на спестовни програми;
 • експерти в одиторски предприятия;
 • служители в кооперативни спестовно-кредитни организации,
 • счетоводители в банки и други финансови институции.

При обучение в специалност „Банкиране и застраховане“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Общо за Фундаментални 96 2880 1950 930
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Финансови пазари и институции 4 7 Изпит 210 135 75
Основи на банкирането 4 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Основи на социалното осигуряване
 • Управление на социални рискове
4 6 Изпит 180 120 60
Въведение в застрахователното дело 5 9 Изпит 270 195 75
Централно банкерство и паричен мениджмънт 5 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Публично пенсионно осигуряване 6 7 Изпит 210 135 75
Търговско банкиране 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Презастраховане
 • Животозастраховане
6 6 Изпит 180 135 45
Финансов мениджмънт 7 9 Изпит 270 195 75
Частни пенсионни фондове 7 8 Изпит 240 180 60
Застрахователни сделки 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Банково счетоводство
 • Застрахователно счетоводство
 • Счетоводство на осигурителните фондове
7 5 Изпит 150 75 75
Здравноосигурителни системи 8 5 Изпит 150 90 60
Инвестиционен мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Банково регулиране и надзор 8 6 Изпит 180 120 60
Лични финанси и управление на богатството 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 118 3540 2385 1155
Университетски специални
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Общо за Университетски специални 15 450 270 180
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Европеистика 4 3 90 45 45
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 1 90 0 90
Счетоводство за мениджъри 6 3 90 45 45
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 45 45
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти