Икономически университет – Варна

Конференция 2020

                                                                                                                               

Юбилейна международна научна конференция на тема "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха" беше проведена на 11 и 12 май 2020 г. в Икономически университет – Варна. Научният форум е част от програмата на академичната общност за отбелязване на 100 години от създаването на първото висше икономическо училище в България.

В конференцията участваха 348 учени, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса от страната и чужбина. Доклади представиха участници от 23 български висши училища и 15 университета от Германия, Полша, Литва, Португалия, Румъния, Хърватска, Словакия,  Русия, Сърбия, Украйна, Ливан. Предстои да бъде публикуван сборник с 271 научни доклада.

За първи път в историята на университета Юбилейната международна научна конференция се проведе изцяло онлайн, във виртуални стаи. Само в пленарната сесия се регистрираха над 200 участници. Пленарни доклади изнесоха: проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна, Quo vadis, образование?, проф. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания при БАН, Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото, г-н Пламен Русев, един от успешните алумни на ИУ - Варна, изпълнителен председател на Webit Foundation и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria, България – площадка за създаване на глобални инициативи. Заседанията по секции продължиха в 11 виртуални стаи със споделени презентации на резултати от научни изследвания в областта на: Икономика и дигитални трансформации; Глобализация и европейска интеграция; Икономически растеж, инвестиции и иновации; Структурно преустройство, отраслова и регионална икономика; Фирми, пазари, конкуренция; Управление, стратегии, политики, счетоводство; Устойчиво развитие; Социални, институционални и правни проблеми; Образование и наука в дигиталната епоха; Езици и езиково обучение в дигиталната епоха; Информационните и комуникационни технологии в икономиката и общество.  

Заключителната сесия на конференцията обобщи резултатите от работата по секции, интересните и ползотворни дискусии, обмена на мнения, защитата на представени тези, генерираните идеи, и общата удовлетвореност на участниците от организацията и формата на конференцията, както и от общуването във виртуална среда.

 

Програмата  можете да разгледате на сайта на конференцията:

https://conference.ue-varna.bg/uev/bg/programme   

                                                                                                                                

Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция 
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

 

                                                                                 

Съдържание

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

PLENARY SESSION 

 

1.Проф. д-р Евгени Станимиров Икономически университет – Варна

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Quo vadis, образование? Quo vadis, Education?

 

2. Проф. д-р Даниела Бобева Институт за икономически изследвания – БАН

Prof. Daniela Bobeva, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото

Costs and Benfits of Euro Adoption in Bulgaria: lessons Learned from the Long Path of Bulgaria to the Euro 

 

Секция ИКОНОМИКА И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Section ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATIONS

 

3. Проф. д. ик. н. Росица Чобанова Институт за икономически изследвания – БАН

Prof. D. Sc. Rossitsa Chobanova Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Икономическо развитие и дигитализация: цели и реализация

Economic Development and Digitalization: Goals and Implementation

 

4. Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова Икономически университет – Варна

Prof. D. Sc. Julia Uzunova University of Economics – Varna, Bulgaria

За трансформационно развитие и/или крах на цивилизациите. Архитектура „CiPiSi“

About Transformation Development and/or Collapse of the Civillisations. Architecture „CiPiSi“

 

5. Проф. д-р Фаня Филипова Икономически университет – Варна

Prof. Fanya Filipova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Трансформациите в счетоводството и одита

The Transformations in Accounting and Audit 

 

6.Доц. д-р Анита Атанасова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Anita Atanassova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

CBDC – нов етап в дигитализацията на парите

CBDC – a New Stage in Money Digitalization 

 

7. Доц. д-р Георги Николов Университет за национално и световно стопанство, София,

Assoc. Prof. Georgi Nikolov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Интегрирани действия за дигитализация на регионалната икономика

Integrated Actions to Digitization of the Regional Economy 

 

8. Доц. д-р Димитър Рафаилов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Възможности за дигитализация при оценка на кредитоспособността

Opportunities for Digitalization of the Creditworthiness Assessment

 

 

9. Доц. д-р Марко Тимчев Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Marko Timchev. PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Стопански счетоводен анализ на предприятието в условия на конкуренция и дигитална трансформация

Accounting Business Analysis of the Company in the Conditions of Competition and Digital Transformation 

 

10. Assoc. Prof. Maya Ivanova, PhD Varna University of Management, Bulgaria

Navigating Through the Ocean of Platform Economy 

 

11. Доц. д-р Недялко Вълканов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Симбиозата „Финтех-регтех-суптех“ или визия за високо технологичното финансово регулиране

The symbiosis “Fintech-Regtech-Suptech“ or Vision for High-Tech Financial Regulaton

 

12. Доц. д-р Стоян Киров Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Stoyan Kirov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Блокчейн приложения в застрахователната индустрия

Blockchain Applications in the Insurance Industry 

 

13. Гл. ас. д-р Деница Загорчева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Chief Assist. Prof. Denitsa Zagorcheva, PhD „Konstantin Preslavsky“ University of Shumen, Bulgaria

Симулатори за съставяне на общинския бюджет

Simulators for Municipal Budgeting

 

14. Гл. ас. д-р Цветомир Цанов Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Tzvetomir Tzanov, PhD 10 University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Предпоставки за дигитална трансформация – оценъчни измерения за България

Prerequisites for Digital Transformation in Bulgaria – Evaluation Methodologies and Appropriate Indicators

 

15. Гл. ас. д-р Марин Гешков Университет за национално и световно стопанство, София

Assistant professor Marin Geshkov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Приложение на дигиталните техниологии в индустриалните и фирмените вериги за създаване на стойност

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY AND ENTERPRISE VALUE CHAIN

 

16. Chief Assist. Prof. Petko Angelov, PhD D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria

Silvia Zarkova, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria

Media Digitalization a Factor of the Economic Policy Uncertainty in Greece and Italy

 

17. Chief Assist. Prof. Radka Nacheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria, Assoc.

Prof. Maxim Bakaev, PhD Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

Elder Users’ Experience Evaluation of Bulgarian and Russian E-Government Websites 

 

18. Гл. ас. д-р Светослав Борисов Икономически университет – Варна

Chief Assistant Professor, PhD Svetoslav Borisov University of Economics – Varna, Bulgaria

Как блокчейн и криптовалутите ремоделират бизнеса

How Blockchain and Cryptocurrencies Reconstruct the Business 

 

19. Ас. д-р Десислава Боцева Университет за национално и световно стопанство, София

Аssist. Prof. Desislava Botseva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria 

Дигитална трансформация на градове и дигитална трансформация на граждани

Digital Transformation of Cities and Digital Transformation of Citizens

 

20. Assitant Prof. Irena Erbakanova Varna University of Management, Bulgaria

To APP or Not to APP: Using Mobile Applications in The Marketing of Small Cities and Remote Tourism Destinations

 

21. Sofia Almeida, PhD Universidade Europeia – Lisbon, Portugal,

Yvonne Ivanescu, PhD Student, Université Libre, Bruxelles, Belgium,

Ana Cláudia Campos, PhD Universidade Europeia – Lisbon, Portugal

The Content's Magic in a Digital Strategy for the Hotel Sector – Case Study of the Hotel

 

22. Докторант Айтен Саидова-Георгиева Икономически университет – Варна

Ayten Saidova-Georgieva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Ресторантският бизнес в условията на Lockdown

The Restaurant Business in the Conditions of Lockdown

 

23. Докторант Мария Здравкова Янева Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Mariya Zdravkova Yaneva, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Приложимост на криптовалутите в световен маща

Global Applicability of the Cryptocurrencies

 

24. Докторант Ралица Ниношева Икономически университет – Варна

Ralitsa Ninosheva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria 

Възможности, перспективи и предизвикателства пред организациите, прилагащи мултилевъл бизнес модел в дигиталната ера

Opportunities, Perspectives and Challenges for Organizations Applying Multilevel Business Model in Digital Age

 

25. Студент Невсе Камбер Арнауд Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Nevse Kamber Arnaud, Student South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgaria

Икономически и концептуални аспекти на информационната сигурност през XXI век

Economic and Conceptual Aspects of Information Security in the XXI Century

 

Секция ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

Section ECONOMIC GROWTH, INVESTMENT AND INNOVATION

 

26. Galazova Svetlana Sergeevna Doctor of Economics, Associate Professor North Ossetian State University ''K. L. Khetagurov" Russia, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania,

Egorenko Anna Olegovna PhD, Associate Professor Head of the Department of State and Municipal Management Moscow Regional Socio-Economic Institute, Russia

Мировой кризис 2020 года в контексте теории длинных волн Н. Кондратьева

World Crisis 2020 in the Context of the Long Waves Theory By N. Kondratiev

 

27. Проф. д-р Милен Балтов Бургаски свободен университет

Prof. Milen Baltov PhD Burgas Free University, Bulgaria

Елементи на кръговата икономика в направленията на синия растеж

Circular Economy Features to the Blue Growth Domains

 

28. Проф. д-р Дарина Русчева Институт за икономически изследвания – БАН

доц. д-р Саша Грозданова Институт за икономически изследвания – БАН

Prof. Darina Ruscheva, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Assoc. Prof. Sasha Grozdanova, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Продоволствени ресурси и продоволствено осигуряване: промени и проблеми

Food Resources and Food Security: Changes and Problems

 

29. Prof. Nikolay Chepachenko, Doctor of Economic Sciences Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University St. Petersburg, Russian Federation,

Assoc. Prof. Nadezhda Polovnikova, PhD Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University St. Petersburg, Russian Federation,

Assoc. Prof. Svetlana Nikolikhina, PhD Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University St. Petersburg, Russian Federation,

Prof. Marina Yudenko, Doctor of Economic Sciences Saint Petersburg State University of Economics St. Petersburg, Russian Federation

Increasing of the Investment Attractiveness of Real Estate in Russia 

 

30. Assoc. Prof. Snezhinka Konstantinova, PhD University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria

Prof. D. Sc. Asen Konarev Technologies and Innovations Corporation PLC – Plovdiv, Bulgaria

Total Factor Productivity and Intangible Assets of Industrial Companies 

 

31. Доц. д-р Донка Желязкова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Споделената мобилност като модерно транспортно решение

Shared Mobility as a Modern Transport Solution 

 

32. Доц. д-р Златина Караджова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

д-р Валентина Маренова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Assoc. Prof. Zlatina Karadzhova, PhD, Valentina Marenova, PhD Prof. D-r. „Assen Zlatarov“ University – Burgas,

Bulgaria Възможности за диверсифицирано предлагане в българския туризъм Opportunities for Diversified Offering in Bulgarian Tourism

 

33. Доц. д-р Ивайло Михайлов Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Assoc. Prof. Ivaylo Mihaylov, PhD Prof. D-r. „Assen Zlatarov“ University – Burgas, Bulgaria

Характеристики и особености на обвързаните с икономическия растеж облигации

Characteristics and Features of Economic Growth Related Bonds

 

34. Assoc. Prof. Jordan Jordanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria Bulgarian

Investment Funds Return Profile – Fund Type, Asset Manager, Fund’s Size and Management Fees

 

35. Chief Assist. Prof. Elitsa Gramatikova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Innovations in the Global Courier Services Market

 

36. Гл. ас. д-р Красимира Найденова Икономически университет – Варна

Cheif Assist. Prof. Krasimira Naydenova, PhD 15 University of Economics – Varna, Bulgaria

В капана на ниските лихви

In the Low Interests Trap

 

37. Гл. ас. д-р Николай Величков Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Nikolay Velichkov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Ивестиционна детерминираност на динамиката на БВП в избрани страни от ЦИЕ

Investment Factors Determining the GDP Dynamics in Selected CEE Countries

 

38. Гл. ас. д-р Радка Иванова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Radka Ivanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Мястото на отворените иновации в четиристранната спирала на знанието

The Place of Open Innovation in the Quadruple Helix of Knowledge

 

39. Д-р Десислава Калчева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Desislava Kalcheva, PhD Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria

Детерминанти и ограниченията върху общинското финансиране на примера на България

Determinants and Limitations on Municipal Financing: Case of Bulgaria

 

40. Ас. д-р Никола Танаков Университет за национално и световно стопанство, София

Assist. Prof. Nikola Tanakov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Ролята на бизнес инкубаторите в контекста на индустриалната революция 4.0

The Role of Business Incubators in the Context of the Industrial Revolution 4.0

 

 41. Докторант Георги Христов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Georgi Hristov, PhD Student Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria

„Рискова премия“ или „Премия на настроението“

„Risk Premium“ or „Sentiment Premium“

 

42. Desislava Dimitrova, PhD Student „Angel Kanchev“ University of Ruse, Bulgaria

Innovation and Cultural Values – Individualism Vs Collectivism. EU Case Study 

 

43. Ас. д-р Гергана Димитрова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

докторант Меги Дакова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

доц. д-р Ангел Димитров Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

Assist. Prof. Gergana Dimitrova, PhD University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“,

Megi Dakova, PhD Student University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“,

Assoc. Prof. Angel Dimitrov, PhD University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“

Технологичен трансфер – предизвикателства и перспективи пред висшите училища

Technological Transfer – Challenges and Prospects for Higher Education Institutions

 

44. Докторант Пресиян Василев Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

Presiyan Vasilev, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Изследване на инвестиционния потенциал на общините от региона на долен Дунав

Research for Investment Potential of Municipalities from the Down Danube Region 

 

45. Докторант Ралица Янева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

Ralitsa Yaneva, PhD Student „Konstantin Preslavsky“ University of Shumen, Bulgaria

Ползи и предизвикателства пред класификацията и категоризацията на показателиte за ефективност на инбаунд маркетингa

Benefits and Challenges of the Classification and Categorization of Inbound Marketing Effectiveness Indicators

 

46. Докторант Симеон Стоилов Институт за икономически изследвания – БАН Simeon Stoilov,

PhD Student Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences – Bulgaria

Стратегическото сътрудничество между наука и бизнес при трансфера на иновации и технологии: фактор за устойчивото развитие

Strategic Colaboration of Academia and Industry in Innovation and Technology Transfer: Essential for Sustainable Growth 

 

47. Докторант Славена Цонева Икономически университет – Варна

Slavena Tsoneva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Оценка на вноса на преки чуждестранни инвестиции в България след световната икономическа криза

Assesment of Inward Foreign Direct Investment in Bulgaria After the Global Economic Crisis

 

Секция ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО

Section INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY AND SOCIETY

 

48. Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria, 

Antonio Hadzhikolev, PhD Student University of Economics – Varna,

Bulgaria Key Aspects of Implementing the Smart city Concept in the Tourism Sector

 

49. Доц. д-р Павел Петров Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Pavel Petrov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Определяне на степента на достигнато ниво на дигитализация

Determination of the Degree of Digitalization Level 

 

50. Доц. д-р Снежана Сълова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Snezhana Sulova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Предизвикателства пред управление на данните в условията на дигитална трансформация на бизнеса

Data Management Challenges in the Context of the Digital Transformation of Business

 

51. Гл. ас. д-р Десислава Гроздева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Електронните маркетплейс платформи и прилагането им от предприятията за онлайн продажби

Electronic Marketplace Platforms and Their Use by the Companies Selling Online 

 

52. Гл. ас. д-р Миглена Пенчева Русенски университет „Ангел Кънчев“

Chief Аssist. Рrof. Miglena Pencheva, PhD „Angel Kanchev“ University of Ruse, Bulgaria

Изследване на он-лайн идентичност

Exploring on-Line Identity

 

53. Assist. Prof. Ina Stanoeva, PhD Varna University of Management, Bulgaria 

Electronic Platforms for Education and Assessment in High Schools and Universities – Possibilities and Challenges

 

54. Х. ас. д-р Лилия Милева Икономически университет – Варна

Liliya Mileva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Процесът на работа с големи данни в условията на дигитализация (произход, особености и възможности)

The Big Data Working Process in Digital Transformation Conditions (Origin, Features and Opportunities) 

 

55. Д-р Милен Тодоров Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Milen Todorov Bulgarian Ports Infrastructure Company

Информационни системи за гражданското корабоплаване в Република България

Information Systems for the Merchant Shipping in Republic of Bulgaria

 

56. Assist. Prof. Cornelia Philipova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Artificial Intelligence and Robotisation – a Change in the Digital era of Social Work Organization 

 

57. Докторант Андрей Костов Икономически университет – Варна

Andrey Kostov, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Приложение на фотограметричната технология за целите на бранд позиционирането

Use of Photogrammetry in Brand Positioning

 

58. Докторант Горан Проданов Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Goran Prodanov, PhD Student „Konstantin Preslavsky“ University of Shumen, Bulgaria

Регулация на сингулярността

Regulating the Singularity 

 

59. Докторант Светослав Иванов Икономически университет – Варна

Svetoslav Ivanov, PhD student University of Economics – Varna, Bulgaria

Информационни системи за стартиращи софтуерни компании

Information Systems for Starting Software Companies 

 

60. Докторант Янко Георгиев Икономически университет – Варна

Yanko Georgiev, PhD student University of Economics – Varna, Bulgaria

Процеси по имплементиране на ERP Системи

ERP Implementation Process

 

Съдържание Том 2

Секция ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Section GLOBALIZATION OF THE ECONOMY EUROPEAN INTEGRATION

 

1. Проф. д-р Ганчо Ганчев Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Доц. д-р Владимир Ценков Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Докторант Мария Панова Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Prof. Gancho Ganchev, PhD South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgariа

Assoc. Prof. Vladimir Tsenkov, PhD South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgariа

Maria Panova, PhD Student South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgariа

Хипотезата за двойния дефицит – условно проявление или универсална значимост

Twin Deficit Hypothesis – Conditional or Universal Significance 

 

2. Проф. д-р Светла Ракаджийска Икономически университет – Варна

Prof. Svetla Rakadzhiyska, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Влияние на евроинтеграцията върху развитието на туризма в България

European Integration Influence on Bulgarian Tourism Development

 

3. Проф. д-р Поля Ангелова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Гл. ас. д-р Тихомир Върбанов Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Prof. Polya Angelova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Chief Assist.Prof. Tihomir Varbanov, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Оценка на сближаването в контекста на ЕССП чрез клъстерен анализ

Convergence Evaluation in the Context of Epsr Through Cluster Analysis

 

4. Доц. д-р Анелия Радулова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Assoc. Prof. Aneliya Radulova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Фискалният риск: индикатор за стабилността на финансовата система

The Fiscal Risk: an Indicator of the Financial System's Stability

 

5. Доц. д-р Калоян Колев Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Преструктуриране на глобалните вериги на стойността през второто десетилетие на XXI век: причини и последици

Restructuring of Global Value Chains in the Second Decade of the XXI Century: Causes and Consequences

 

6. Доц. д-р Надя Маринова Нов български университет, София

Assoc. Prof. Nadia Marinova, PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Глобализацията и международните икономически отношения

Globalization and International Economic Relations

 

7. Доц. д-р Стела Ралева Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Stela Raleva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Структурна конвергенция на икономиките от ЕС: теоретична значимост и измерения

Structural Convergence of EU Economies: Theoretical Importance and Dimensions 

 

8. Доц. д-р Тодор Кобуров Институт за държавата и правото – БАН

Assoc. Prof. Todor Koburov, PhD Institute of State and Law – Bulgarian Academy of Science

Въпроси за европейската интеграция на страните от западните балкани: международноправни проблеми и политически перспективи

Questions on the European Integration of the Western Balkan Countries: International Legal Problems and Political Perspectives

 

9. Assoc. Prof. Elena Stavrova, PhD South-West University ―Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Assist. Prof. Mariya Paskaleva, PhD South-West University ―Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Ani Stoykova, PhD South-West University ―Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Empirical Analysis of “Black Swan Effect”: Evidence of China

 

10. Гл. ас. д-р Александър Тодоров Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Алгоритмите и конкурентният идеал

Algorithms and the Competitive Ideal 

 

11. Гл. ас. д-р Димитър Дамянов Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Dimitar Damyanov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Конвергенция на производствената структура на икономиката на България към еврозоната

Convergence of the Output Structure of the Bulgarian Economy to the Eurozone

 

12. Гл. ас. д-р Ирена Николова Нов български университет, София

Chief Assist. Prof. Irena Nikolova, PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия

Societal Global Risks and Future Of World Economy in Pandemic 

 

13. Гл. ас. д-р Танер Исмаилов Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Изследовател д-р Александрина Александрова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Chief Assist. Prof. Taner Ismailov, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Researcher Alexandrina Alexandrova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на европейския съюз през последното десетилетие

Value-Added Tax as an Instrument of the European Union Member-States’ Discretionary Fiscal Policy Over the Last Decade

 

14. Prof. Sazhida Safina, PhD St-Petersburg State University of Economy – St. Petersburg, Russia

Student Irina Teterkina St-Petersburg State University of Economy – St. Petersburg, Russia

Analysis of Tourism Competitiveness in the Asean Countries

 

15. Изследовател д-р Александрина Александрова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Researcher Aleksandrina Aleksandrova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи?

Fiscal Governance Frameworks of the USA and the EU or When Does Decentralised Fiscal Discipline Work?

 

16. Докторант Александър Стойчев Икономически университет – Варна

Aleksandar Stoychev, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Ремиграционни процеси в България условия на световна пандемия

Remigration in Bulgaria During Global Pandemic 

 

17. Докторант Радина Русева Икономически университет – Варна

Radina Ruseva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Бранд дестинации и градове европейска столица на културата като специфична форма на флуиден бранд

Brand Destinations and European Capital of Culture Cities as a Specific Form of Fluid Brand

 

18. Докторант Силвия Добрева Химикотехнологичен и металургичен университет – София,

Silviya Dobreva, PhD Student University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria

Предпоставки за изпълнение на управлението на проекти в организации

Prerequisites for Implementation of Project Management in Organizations

 

Секция СТРУКТУРНО ПРЕУСТРОЙСТВО, ОТРАСЛОВА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

Section STRUCTURAL ADJUSTMENT, SECTORAL AND REGIONAL ECONOMY

 

19. Prof. Yatchko Ivanov, DSc Member of BAS European University Polytechnical – Pernik, Bulgaria

Bulgarian scientific and technical union of civil engineering Building Industry and Digital Transformation

 

20. Проф. д-р Росен Николаев Икономически университет – Варна

Доц. д-р Танка Милкова Икономически университет – Варна

Prof. Rosen Nikolaev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Един модел за оптимално разпределение на човешките ресурси по видове дейности

One Model for Optimal Distribution of Human Resources for Different Activities

 

21. Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова Университет за национално и световно стопанство, София

Проф. д.ик.н. Иван Кънчев Университет за национално и световно стопанство, София,

Prof. Julia Doitchinova D.Sc. University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Prof. Ivan Kanchev, D.Sc. University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Земеделието в южен централен район – тенденции и траектории на развитие

Agriculture in South Central Region – Trends and Trajectories of Development

 

22. Доц. д-р Александър Каракачанов УниБИТ

Assoc. Prof. Alexander Karakachanov, PhD ULSIT

Политически и културни предпоставки на икономическия модел на прехода в България

Political and Cultural Prerequisites of the Economic Model of Transition in Bulgaria 

 

23. Доц. д-р Велина Казанджиева Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Velina Kazandzhieva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Динамично пакетиране в туризма – предизвикателства и възможности

Dynamic Packaging in Tourism – Challenges and Opportunities 

 

24. Доц. д-р Виолета Блажева Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Assoc. Prof. Violeta Blazheva, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Дигитални технологии в аграрния сектор Digital Technologies in Agrarian Sector

 

25. Доц. д-р Гергана Славова Икономически университет – Варна

Assoc. prof. Gergana Slavova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Икономически и социални ефекти върху земеделските производители в област Варна на база подпомагане с европейски програми за периода 2014-2020

Economic and Social Effects on Manufacturers in Varna Region Based on Supporting European Programs for the Period 2014-2020

 

26. Доц. д-р Камен Петров Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Kamen Petrov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Тенденции в регионалното развитие на северна България

Tendencies in the Regional Development of North Bulgaria 

 

27. Доц. д-р Симеонка Петрова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Assoc. Prof. Simeonka Petrova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Аспекти на конгруентност между решенията на ритейлърите за асортиментна вариантност и потребителските възприятия

Aspects of Congruence Between Retailers’ Decisions for Assortment Variety and Consumer Perceptions

 

28. Доц. д-р Христина Харизанова-Бартос Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Hristina Harizanova-Bartos, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Управление на риска в аграрния сектор чрез диверсификация

Risk Management in the agricultural Sector Through Diversification

 

29. Гл. ас. д-р Влади Куршумов Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Vladi Kurshumov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Финансиране на иновационната дейност на стартиращи предприятия по линия на европейските фондове

Funding the Startups' Innovation Activities by European Funds

 

30. Д-р Даниела Йорданова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Илиян Стоянов

Daniela Yordanova, PhD ―Angel Kanchev― University of Ruse, Bulgaria

Iliyan Stoyanov

Методика за изследване на потенциала за развитие на културен туризъм в регион

Methodology for Evaluation of Regional Potential for Cultural Tourism 

 

31. Гл. ас. д-р Зоя Иванова Стопанска академия „Д. А. Ценов– Свищов

Chief Assist. Prof. Zoya Ivanova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Рискова диагностика на фирмените контрагенти в търговските предприятия

Risk Diagnostic of Company's Counterparties in Commercial Enterprises

 

32. Гл. ас. д-р Марияна Павлова - Бънова Стопанска академия „Д. А. Ценов―  Свищов

Chief Assist. Prof. Mariyana Pavlova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Състояние на фискалната позиция на общините в България

Condition of Bulgarian Municipalities Fiscal Position 

 

33. Гл. ас. д-р Петя Брънзова Институт за икономически изследвания – БАН

Chief Assist. Prof. Petia Branzova, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Развитие на регионалната биоикономика в България

Development of the Regional Bioeconomy in Bulgaria

 

34. Гл. ас. д-р Силвия Господинова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova University of Economics – Varna, Bulgaria

Диспропорции на секторно равнище между производителността на труда и работната заплата в България

Sectoral Level Disparities between Labor Productivity and Wages in Bulgaria

 

35. Prof. Irena Mačerinskienė, PhD Mykolas Romeris University – Vilnius, Lithuania

Prof. Rima Ţitkienė, PhD Mykolas Romeris University – Vilnius, Lithuania

Greta Genelienė, PhD student Mykolas Romeris University – Vilnius, Lithuania

Evaluation of Peculiarities of Providing Remote Gambling Services in the Entertainment Sector

 

36. Д-р Ивайло Иванов Риъл Булленд АД

Ivaylo Ivanov, PhD Real Bulland JSC, Bulgaria

Трансформация на търговските центрове в град Варна

Transformation Of Shopping Centers In Varna

 

37. Д-р Любомир Кутин Арт Диалог ЕООД

Lyubomir Kutin, PhD Art Dialog LTD, Bulgaria

Културата като възможност за интелигентно развитие и икономически растеж (опитът в подготовката на Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново 2020-2030)

Culture as an Opportunity for Intelligent Development and Economic Growth (the experience in the preparation of the Strategy for the Development of Culture of the Veliko Tarnovo Municipality 2020 – 2030)

 

38. Д-р Михаела Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски

Michaela Georgieva, PhD Sofia University ―St. Kliment Ohridski‖, Bulgaria

Геодемографски проблеми в икономическо развитие на силистренска област

Geodemographic Problems in the Economic Development of Silistra Region

 

39. Д-р Ралица Димитрова Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов―, Варна

Ralitsa Dimitrova, PhD Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov‖, Varna, Bulgaria

Управление на водния сектор в България в условията на климатични промени

Management of the Water Sector in Bulgaria in the Face of Climate Change

 

40. Assist. Prof. Irina Petkova Varna University of Management, Bulgaria

Industrial Tourism in Bulgaria – Conceptualisation and Future Possibilities

 

41. Докторант Десислава Симеонова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий"

 Desislava Simeonova, PhD Student ―St Cyril and St. Methodius‖ University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Приложение и регионални различия на индекса на човешко развитие в България

Application and regional Differences of the Human Development Index in Bulagria 

 

42. Докторант Таня Рисемова Стопанска академия „Д. А. Ценов― Свищов

Tanya Ivanova Risemova, PhD Student ―D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Чуждестранни инвестиции в българските области от долен Дунав и възможности за тяхното привличане

Foreign Investments in the Bulgarian regions From the lower danube and opportunities For attracting them 

 

43.Докторант Христина Сантана Икономически университет – Варна

Hristina Santana, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Ситуационен анализ на дейността на туристическите агенции в България

Current Situation Analysis of the Bulgarian Travel Agencies’ Business Activities

 

44. Магистър Евгения Крижановска Икономически университет – Варна

Master Yevheniia Kryzhanovska University of Economics – Varna, Bulgaria

Съвременни тенденции в развитието на круизната индустрия в черноморския регион

Modern Tendencies in the Development of Cruise Industry in the Black Sea Region

 

Секция УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Section SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

45. Проф. д-р Албена Митева Университет за национално и световно стопанство, София

Prof. Albena Miteva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Зелената икономика в контекста на устойчивото развитие

Green Economy in the Context of Sustainable Development 

 

46. Prof. Paweł Niedziółka, PhD Warsaw School of Economics

Environmental Bank Scoring (Ebs) As a Method to Quantify the Commercial Bank's Commitment to Environmental and Climate Protection - Example of the Polish Banking Sector 

 

47. Prof. Stoyan Marinov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Todor Dyankov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Attitudes for Certification on the Cultural Route "Along the Silk Road" in Bulgaria 

 

48. Доц. д-р Валентин Василев Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Assoc. Prof. Valentin Vasilev, PhD; South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Gergana Kresnaliyska, PhD South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgaria

Публични политики и гражданска ангажираност (crowdsourcing) – ново поле за дигитални решения в публичната администрация

Public Policies and Civil Engagement (Crowdsourcing) – a New Field of Digital Decisions in Public Administration 

 

49. Доц. д-р Ваня Василева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Assoc. Prof. Vanya Vasileva PhD ―Konstantin Preslavski‖ University of Shumen, Bulgaria

Устойчиво развитие на българския туризъм базирано на антропогенните туристически ресурси

Sustainable Development of Bulgarian Tourism Based on Anthropogenic Tourism Resources 

 

50. Доц. д-р Дора Кабакчиева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

 Аssoc. Prof. Dоra Kabakchieva, PhD ―Konstantin Preslavski‖ University of Shumen, Bulgaria

Стопанските туристически ресурси като фактор за устойчиво развитие на дестинацията

Economic Tourist Resources As a Prerequisite for a Sustainable Development of the Destination

 

51. Доц. д-р Зорница Стоянова Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Zornitsa Stoyanova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Градското земеделие за постигане на устойчиво развитие в градовете

rban Agriculture for Sustainable Development in the Cities

 

52. Доц. д-р Илияна Анкова Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Assoc. Prof. Iliyana Ankova, PhD Sofia University "St. Kliment Ohridski‖, Bulgaria

Устойчивото развитие и предизвикателствата пред счетоводството

Sustainable Development and Challenges to Accounting

 

53. Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Свилен Иванов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Maria Kehayova-Stoycheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief. Assist. Prof. Svilen Ivanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Роля на българските домакинства в потреблението на ресурси – първоначална оценка

The Role of Bulgarian Householdsin Resource Consumption – Initial Assessment

 

54. Доц. д-р Надежда Димова Нов български университет, София

Assoc. Prof. Nadezhda Dimova, PhD New Bulgarian University - Sofia, Bulgaria

Специфика на взаимовръзката между устойчивия маркетинг и потребителското поведение

Specificity of the Relationship Between Sustainable Marketing and Consumer Behavior 

 

55. Доц. д-р Теодорина Турлакова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Teodorina Turlakova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Зелените обществени поръчки в България – възможности и предизвикателства

Green Public Procurement in Bulgaria – Opportunities and Challenges 

 

56. Доц. д-р. Христо Мавров Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Hristo Mavrov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Неравенство и растеж в най-бързо растящите европейски страни в исторически план

Inequality and Growth in the Fastest Growing European Countries in Historical Perspective 

 

57. Chief Assist. Prof. Borislava Stoimenova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Policies and Initiatives for Sustainable Consumption and Production 

 

58. Гл. ас. д-р Боряна Сербезова Икономически университет – Варна

Х. ас . Йордан Недев Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Part-time Assist. Prof. Yordan Nedev University of Economics – Varna, Bulgaria

Насоки за усъвършенстване на нормативната среда на община Варна за постигане на устойчиво потребление

Guidelines for Improvement of the Regulatory Environment of the Municipality of Varna to Achieve Sustainable Consumption 

 

59. Ас. д-р Величка Маринова Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова Икономически университет – Варна

Ас. д-р Радослав Радев Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Ваня Живкова Икономически университет – Варна

Assist. Prof. Velichka Marinova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Assist. Prof. Radoslav Radev, PhD University of Economics – Varna, Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Качеството на стоките и дигиталното потребление – перспективи и недостатъци

Quality of Goods and Digital Consumption – Prospects and Disadvantages 

 

60. Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Public Expenditure and Environmental Policy

 

61. Гл. ас. д-р Георги Димитров Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Georgi Dimitrov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Насоки за развитие на прилежащата пътна инфраструктура към морските и речните пристанища на България

Guidelines for the Development of the Available Road Infrastructure to the Sea and River Ports of Bulgaria 

 

62. Гл. ас. д-р Мария Георгиева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Mariya Georgieva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Потребителската „изтънченост“ – проявление на устойчивостта на равнище индивидуално потребителско поведение

Consumer "Sophistication" - a Manifestation of Sustainability at Individual Consumer Behavior Level

 

63. Chief Assist. Prof. Petar Marinov, PhD Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria

Formation and Implementation of Sustainable Development in Green Infrastructure of Urbanized Urban Spaces 

 

64. Гл. ас. д-р Свилен Иванов Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Ваня Кралева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Svilen Ivanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Vanya Kraleva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Потреблението на био и екопродукти – мотиви и влияния на демографските характеристики

The Use of Bio and Eco-products – Motives and the Impact of Demographics 

 

65. Aс. д-р Галин Марков Икономически университет – Варна

Assist. Prof. Galin Markov, PhD University of Economics –Varna, Bulgaria

Класификация на техниките за оценка на риска във вътрешния контрол, като предпоставка за устойчиво развитие

The Classification of Risk Assessment Techniques As a Prerequisite for Sustainable Development 

 

66. Преподавател д-р Севджан Сабриева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

 Lecturer Sevdzhan Sabrieva, Phd ―Konstantin Preslavsky‖ University of Shumen, Bulgaria

Устойчиво развитие на туризма в югозападен район за планиране

Sustainable Tourism Development in South – West Planning Area

 

67. Докторант Даниела Пенкова Икономически университет – Варна

Daniela Penkova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Противоречия между концепциите за устойчивост и икономически растеж

Conflicts between Concepts of Sustainability and Economic Growth

 

68. Докторант Камелия Карадочева Нов български университет, София

Kamelia Karadocheva, PhD Student New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Еволюция на концепцията за устойчиво развитие в съвременните европейски политики

Evolution of the Concept of Sustainable Development in Modern European Policies 

 

69. Katina Popova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Poverty Alleviation Through Sustainable Tourism: Challenges, Opportunities and Good Practices 

 

70. Докторант Милен Влаев Икономически университет – Варна

PhD student Milen Vlaev University of Economics – Varna, Bulgaria

Устойчиво развитие на селското стопанство по време на криза и възможностите за финансиране

Sustainable Agricultural Development During the Crisis and Financing Opportunities 

 

71. Х. ас. Селвет Ниязиева Икономически университет – Варна

Part-time Assist. Prof. Selvet Niyazieva University of Economics – Varna, Bulgaria

Устойчиво развитие, щастие и устойчив бизнес - има ли връзка между тях?

Sustainable Development, Happiness and Sustainable Business – Is There a Relationship Between Them?

 

72. Магистър Адриана Стрекаловска-Гъркова Лесотехнически университет – София

Доц. д-р Станислава Ковачева Лесотехнически университет – София

Adriana Strekalovska-Garkova University of Forestry, Sofia, Bulgaria

Някои параметри на системата за обратна логистика в предприятия от горската индустрия Some Parameters of The Reverse Logistics System in the Forestry Enterprises 

Съдържание Том 3

Секция ФИРМИ, ПАЗАРИ, КОНКУРЕНЦИЯ

Section FIRMS, MARKETS, COMPETITION

 

1. Проф. д-р Диана Антонова Русенски университет „Ангел Кънчев"

 Гл. ас. д-р Ирина Костадинова Русенски университет „Ангел Кънчев"

 Гл. ас. д-р Милена Тодорова Русенски университет „Ангел Кънчев"

 Prof. Diana Antonova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

 Chief Assist. Prof. Irina Kostadinova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Milena Todorova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Инструменти за регулиране на корпоративната социална отговорност

Tools for Regulation of Corporate Social Responsibility

 

2. Доц. д-р Валентина Станева Висше транспортно училище „Тодор Каблешков", София

Assoc. Prof. Valentina Staneva, PhD "Todor Kableshkov" University of Transport, Sofia, Bulgaria

Критерии и подходи за диференциране на счетоводните приблизителни оценки от актюерските оценки

Criteria and Approaches for Differentiation in Accounting Estimates from the Actuarial Valuations 

 

3. Доц. д-р Георги Кондев Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Assoc. Prof. Georgi Kondev, PhD University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria

Влияние на организационното съвършенство върху фирмената конкурентоспособност в дигиталната епоха

The Impact of Business Excellence on Company Competitiveness in the Digital Age 

 

4. Доц. д-р Евгения Тонкова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Evgeniya Tonkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Модели на ценова автоматизация на B2C пазари

Price Automation Models in B2C Markets 

 

5. Доц. д-р Михал Стоянов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Michal Stojanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Ежедневие в интернет

Everyday Life in the Internet 

 

6. Доц. д-р Росица Иванова Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Rositsa Ivanova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Един модел за анализ на рентабилността на база разходи за жив труд на промишленото предприятие

A Common Model for Analysis of Labor Cost-Based Rate of Return of the Industrial Enterprise

 

7. Assoc. Prof. Silvena Dencheva Yordanova, PhD Varna University of Management, Bulgaria

Is Your Hospitality Organization Ready for the GDPR?

 

8. Доц. д-р Тодор Кръстевич Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов

Assoc. Prof. Todor Krastevich, PhD D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Модел за оптимално ценообразуване в B2B контекст

A B2B Price Optimization Model 

 

9. Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult. H.-Christian Brauweiler WHZ Westsдchsische Hochschule Zwickau (Univ. of Applied Sciences)

 Nurbek Madmarov, PhD Student WHZ Westsдchsische Hochschule Zwickau (Univ. of Applied Sciences)

Risk Management Attitude of Banks: Comparative Analyses of National and Foreign Banks In Germany and Kyrgyzstan

 

10. Ec. Zsolt Hajdu, PhD Student Transilvania University of Brasov, Brasov, Romania

Potato Marketing Channels in Romania 

 

11. Гл. ас. д-р Александрина Панчева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Aleksandrina Pancheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Хвърлената ръкавица към бордовете на банките – трансформация след световната финансова и икономическа криза

The Gauntlet Thrown to the Banks’Boards – Transformation After the World Financial and Economic Crisis 

 

12. Гл. aс. д-р Боян Иванчев Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Boyan Ivantchev, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Валутна търговия: влияние на невроикономически причини и психологически склонности

Forex Trading: Neuroeconomic Insights and Psychological Biases

 

13. Гл. ас. д-р Велина Йорданова Икономически университет – Варна,

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Корпоративното управление като фактор в конкуренцията на строителното предприятие

Corporate Gоvernance as a Factor in the Competition of the Construction Company

 

14. Гл. ас. д-р Виктория Станчева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Viktoriya Stancheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Анализ на конкурентната структура на авиационната индустрия в България

Competitive Structure Analysis of Bulgarian Aviation Industry 

 

15. Гл. ас. д-р Виолета Петева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Потребителското поведение в непредвидимото бъдеще – диалектика и предизвикателства

Consumer Behaviour in the Unforeseeable Future – Dialectics and Challenges 

 

16. Гл. ас. д-р Дарина Павлова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Darina Pavlova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Добри практики за задържане на клиенти в условия на криза

Good Practices for Customer Retention in Terms of Crisis 

 

17. Гл. ас. д-р Миглена Душкова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Miglena Dushkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Взаимодействия между потребителите в платформите за споделена икономика Interactions

Between Consumers in the Sharing Economy Platforms

 

18. Гл. ас. д-р Пламена Милушева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Plamena Milusheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Предизвикателства пред снабдяването на строителните фирми в условията на пандемия

Challenges to Supply Construction Companies in Conditions of Pandemic 

 

19. Chief Assist. Prof. Svilen Kunev, PhD ―Angel Kanchev― University of Ruse, Bulgaria

Prof. Diana Antonova, PhD ―Angel Kanchev― University of Ruse, Bulgaria

Study of Factors for Improving the Labour Productivity of Operational Employees in Industrial Enterprises 

 

20. Ас. д-р Галина Събчева Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Цветомир Манолов Икономически университет – Варна,

Assist. Prof. Galina Sabcheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Tsvetomir Manolov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Сравнителен анализ на ефективността на българските пристанищни оператори

Relative Efficiency Analysis of Bulgarian Port Operators

 

21. Aс. д-р Бойчо Бойчев Варненският свободен университет „Черноризец Храбър‖

Assist. Prof. Boycho Boychev, PhD Varna Free University ―Chernorizets Hrabar‖, Bulgaria

Инфлуенсър маркетингови платформи и основни показатели

Influencer Marketing Platforms and key Metrics 

 

22. Ас. д-р инж. Марияна Вергиева Колеж по туризъм, Благоевград

Assist. Prof. eng. Mariyаna Vergieva, PhD College of Tourism, Blagoevgrad, Bulgaria

Организация на газовите пазари

Gas Market Organization 

 

23. Nina Zlateva, PhD Varna University of Management, Bulgaria

Lambrin Kiriakov, MBA Programme Graduate, Varna University of Management, Bulgaria

Preferred Information Sources When Choosing a Mobile Operator 

 

24. Докторант Стефка Христова Икономически университет – Варна

Доц. д-р Милена Стоянова Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

 Stefka Hristova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Assoc. Prof. Milena Stoyanova, PhD "Konstantin Preslavsky" University of Shumen, Bulgaria

Туристическата конкурентоспособност на България и отражението  на MICE туризма в североизточния регион

Bulgaria’s Tourist Competitiveness and its Effect of Mice Tourism in the North-East Region 

 

25. Докторант Кристиян Иванов Висше училище по застраховане и финанси,–София

Kristiyan Ivanov, PhD Student Higher School of Insurance and Finance, Sofia, Bulgaria

Монополна или конкурентна „Лотария“

Monopolistic vs. Competitive “lottery”

 

26. Докторант Стефан Куцаров Икономически университет – Варна

Stefan Kutsarov, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Ефективност от сливанията и придобиванията в банковия сектор

Efficiency from Mergers and Acquisitions in the Banking Sector

 

27. Докторант Христина Василева Икономически университет – Варна

Hristina Vasileva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Приложение на логистичната регресия при оценка на кредитния риск на МСП

Application of Logistic Regression in Assessing the Credit Risk of SMEs 

 

28. Докторант Цветелина Димитрова Икономически университет – Варна

Tsvetelina Dimitrova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

 Репозициониране на корпоративен бранд в банковия сектор

Repositioning in the Corporate Brand Image in the Banking Area 

 

29. Адвокат Надежда Панова

Nadezhda Panova, Attorney-at-law

Електронна търговия и международно данъчно облагане

E-Commerce and International Taxation 

 

30. Mohammad M. Hazimeh, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Important Aspects of Location in Marketing

 

Секция УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИИ, ПОЛИТИКИ, СЧЕТОВОДСТВО

Section MANAGEMENT, STRATEGIES, POLICIES, ACCOUNTING

 

31. Проф. д-р Константин Калинков Икономически университет – Варна

Проф.д-р на архитектурните науки арх. Атанас Ковачев Член- кореспондент на БАН, Лесотехнически университет – София

Prof. Konstantin Kalinkov, Doctor in Economics University of Economics – Varna, Bulgaria

Prof. Dr. of Architectural Sciences Arch. Atanas Kovachev Correspondent-Member of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia University of Forestry, Sofia, Bulgaria

Необходимост от разработване на урбанистична стратегия за развитие на територията на Р. България – инвестиционна привлекателност

Necessity for Issuing an Urban Strategy for the Development of the Terrirtory of the Republic of Bulgaria – Investment Attractiveness 

 

32. Проф. д-р Николай Щерев Университет за национално и световно стопанство, София

Prof. Nikolay Shterev, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Социален маркетинг или маркетинг на социалните мрежи

Social Marketing vs Marketing on Social Media 

 

33. Доц. д-р Даниела Георгиева Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Daniela Georgieva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Актуални въпроси, свързани с отчитането на културно-историческо наследство в организациите от публичния сектор

Current Issues Related with Cultural-Historical Heritage Reporting in Public Sector Organizations

 

34. Доц. д-р Елка Василева Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Elka Vasileva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Реформирането на процеса на стратегическо регионално планиране – нормативни и методологически аспекти

Reforming the Process of Strategic Regional Planning – Regulatory and Methodological Aspects

 

35. Доц. д-р Иван Желев Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Ivan Zhelev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Критични фактори за успех при фасилити мениджмънта

Critical Success Factors for Facilities Management 

 

36. Доц. д-р Иван Йовчев Икономически университет – Варна, България

Assoc. Prof. Ivan Yovchev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Нови аспекти при корпоративното управление на публичните предприятия в България

New Aspects in Corporate Governance of the Public Enterprises in Bulgaria

 

37. Доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев Нов български университет, София

Assoc. Prof. Kiril Genadiev Radev, Dipl.MEng., PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Интегриран управленски подход за реализиране целите на неутралната икономика – модели и управленски инструментариум

Integrated Management Approach to Realization the Goals of Neutral Economy – Models for Transformation and Management Tools

 

38. Доц. д-р Людмил Найденов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Lyudmil Naydenov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Политиката на данъчна автономност – инструмент за повишаване ефективността и качеството на предлаганите публични блага

The Policy of Tax Autonomy – a Tool for Improving the Efficiency and Quality of the Public Goods 

 

39. Доц. д-р Людмила Михайлова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Доц. д-р Емил Папазов Русенски университет „Ангел Кънчев"

Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Mihaylova "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Emil Papazov "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Себестойността в стратегически контекст

Prime Cost in Strategic Context 

 

40. Ing. Marek Minarik, PhD University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia

RNDr. Janka Pasztorova, PhD University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia

Role of the Logistics in Determining the Size and the Structure of the Transaction Costs in Export Price

 

41. Assoc. Prof. Marija Dragicevic Curkovic, PhD University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia

Marija Vezilic, M. A. Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik, Croatia

Food and Non Food Autochthonous Products

 

42. Доц. д-р Мария Воденичарова Университет за национално и световно стопанство, София,

Assoc. Prof. Maria Vodenicharova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Логистиката при планиране на специални събития

Logistics in the Planning of Special Events

 

43. Доц. д-р Мая Начкова д.е.с., регистриран одитор Университет за национално и световно стопанство, София

Assoc. Prof. Maia Natchkova, PhD Certified Public Accountant, Registered Auditor University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Предизвикателства при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на застрахователите

Challenges Faced During the Independent Financial Audit of Financial Statements of Insurers

 

44. Доц. д-р Надежда Попова-Йосифова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Възможности за усъвършенстване на системата за финансово управление и контрол в бюджетните организации

Opportunities for Improvement of the Financial Management and Control System in the Budgetary Organizations

 

45. Доц. д-р Пенка Горанова Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов

Assoc. Prof. Penka Goranova, PhD D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Стратегически действия при провеждане на рекламна политика

Strategic Actions in Advertising Policy 

 

46. Гл. ас. д-р Албена Янакиева Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас,

Chief Assist. Prof. Albena Yanakieva, PhD University ―Prof. D-r Asen Zlatarov‖ – Burgas, Bulgaria

Процесът на непрекъснати промени в самообучаващите се организации – предпоставки, принципи, ключови фактори

The Process of Continuous Changes in Self-Learning Organizations – Prerequisites, Principles, key Factors

 

47. Гл. ас. д-р Атанас Атанасов Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Ползите от задължително нефинансово отчитане без единна рамка за оповестяване

The Benefits of Mandatory Non-Financial Reporting Without a Single Disclosure Framework 

 

48. Гл. ас. д-р Божана Стойчева Русенски университет „Ангел Кънчев"

Доц. д-р Свилена Рускова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Chief Assist. Prof. Bozhana Stoycheva, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Assoс. Prof. Svilena Ruskova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Управленски решения в условията на извънредно положение

Management Solutions in an Emergency Situation

 

49. Гл. ас. д-р Бончо Митев Икономически университет – Варна

Chief Assist. Boncho Mitev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Мотиви за сътрудничество в болничния сектор в България

Motives for Cooperation in the Bulgarian Hospital Sector

 

50. Гл. ас. д-р Йордан Петков Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Един подход за определяне на оптимален многоактивен портфейл от рискови активи

One Approach for Finding an Optimal Portfolio of Multiple Risky Assets

 

51. Гл. ас. д-р Пламен Илиев Нов български университет

Chief Assist. Prof. Plamen Iliev, PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Контролингът и новата световна криза

Controlling and the New World Crisis 

 

52. Гл. ас. д-р Пламена Недялкова Икономически университет – Варна,

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Влияние и въздействие на системата за вътрешен контрол върху интегрираната отчетност

Impact and Influence of the Internal Control System on Integrated Reporting 

 

53. Гл. ас. д-р Силвия Христова Химикотехнологичен и металургичен университет, София

Chief Assist. Prof. Silviya Hristova, PhD University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria

Усъвършенстване на комуникационните умения, като начин за намаляване на конфликтите в организацията

Improvement of Communication Skills as a way to Reduce Conflicts in the Organization 

 

54. Ас. д-р Стефка Масалджийска Университет за национално и световно стопанство, София

Assist. Prof. Stefka Masaldzhiyska, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Предизвикателствата при управлението на виртуалните екипи

Challenges in Managing Virtual Teams 

 

55. Assist. Prof. Teodora Obretenova, PhD University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria

Implementation of the Digital Marketing in the Service Sector 

 

56. Miloš Grujić, PhD The Management Company of the Pension Reserve Fund of Republic of Srpska ad Banja Luka

Perica Rajčević, PhD Vodovod a.d. Banja Luka

Analyzing of Stock Exchange Index Movements in a Region with the Objective of Extracts Over-Average Yield 

 

57. Д-р Красимира Господинова Икономически университет – Варна

Krasimira Gospodinova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Счетоводството на прага на четвъртата индустриална революция

Accounting at the Doorstep of the Fourth Industrial Revolution

 

58. Докторант Борислава Черкезова Икономически университет – Варна

Borislava Cherlkezova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Вътрешен маркетинг – възможности за лидери в условия на пандемия covid 19

Internal Marketing – Leadership Opportunities in the Covid 19 Pandemia 

 

59. Докторант Велизар Йорданов Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов

Velizar Yordanov, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria,

Възможности за проектиране на дистрибуционен канал за нови стоки на пазара

Opportunities for Designing a Distribution Channel for New Goods on the Market

 

60. Докторант Димитър Колев Икономически университет – Варна

Докторант Надежда Костадинова Икономически университет – Варна

Dimitar Kolev, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Nadezhda Kostadinova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Дигиталният маркетинг – стратегия за позициониране на хотели със специфични целеви пазари

Digital Marketing – a Strategy for Positioning Hotels with Specific Target Markets

 

61. Докторант Имрен Гендж-Салатова Икономически университет – Варна

Imren Gendzh-Salatova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Практики при оповестяване на нефинансова информация в предприятията от добивната промишленост

Non-Financial Information Disclosure Practices in the Mining Enterprises 

 

62. Докторант Мариета Христова Икономически университет – Варна,

Marieta Hristova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Модели и методи за анализ и оценка на риска в контекста на неговото дигитално управление

Models and Methods for Analysis and Risk Assessment in the Context of its Digital Management

 

63. Д-р Светла Атанасова Svetla Atanasova, PhD

Предимства на методите за повишаване на продажбите на предприятията

Advantages of Increase Methods Company Sales

 

64. Маг. инж. Яна Игнатова-Пачева Химикотехнологичен и металургичен университет, София

Master engineer Yana Ignatova-Pacheva, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria

Кризисен мениджмънт в условията на масова психоза

Crisis Management in Condition of Social Psyhosis 

Съдържание Том 4

Секция СОЦИАЛНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

Section SOCIAL, INSTITUTIONAL AND LEGAL ISSUES

 

1. Проф. д. ик. н. Васил Тодоров Институт за икономически изследвания – БAН

Prof. Dr Sc Vassil Todorov Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Социалната проблематика в общата икономическа теория

Social Issues in General Economic Theory 

 

2. Доц. д-р Калин Господинов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Институционални основи на доходното неравенство

Institutional Framework of Income Inequality

 

3. Доц. д-р Мария Петрова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"

 Assoc. Prof. Maria Petrova Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria

Икономическата идентичност – феномен със самостоятелно битие в социалната реалност

Economic Identity – a Phenomenon with Independent Being in Social Reality 

 

4. Доц. д-р Светлана Герчева Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Противоречивата здравна реформа в България: финансовата устойчивост на здравното осигуряване двадесет години след началото

The Controversial Health Care Reform in Bulgaria: Financial Sustainability of Health Insurance Twenty Years on

 

5. Доц. д-р Христина Благойчева Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Hristina Blagoycheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Предизвикателствата пред социалната защита на лицата с нестандартна заетост

Challenges to the Social Protection of the Persons with Non-standard Employment

 

6. Гл. ас. д-р Силвия Димитрова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Концепцията „Културна интелигентност“

The Construct of Cultural Intelligence

 

7. Ас. д-р Невена Добрева Висше училище по мениджмънт, Варна

Assist. Prof. Nevena Dobreva, PhD Varna University of Management, Bulgaria

Стратегическо планиране в културата: нагласи за културна стратегия на град Варна

Strategic Planning in Culture: Attitudes Towards a Cultural Strategy of the City of Varna 

 

8. Д-р Кристиян Вълчев Интер Тера ООД

Kristiyan Valchev, PhD Inter Terra Ltd

Състояние на човешкия капитал в училищното образование в България

The State of Human Capital in School Education in Bulgaria

 

9. Докторант Десислава Рачева Икономически университет – Варна

Desislava Racheva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Изследване на договорната сила на застрахователните брокери действащи на общозастрахователния пазар в България

Research of the Contracting Strength of Insurance Brokers Operating on the Non-insurance Market in Bulgaria

 

10. Iglika Slavcheva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Working or Workless Poor: the Effect of Pandemics

 

11. Assist. Prof. Nataliia Silicheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Assoc. Prof. Kichuk Nadia, PhD Odessa National Economic University, Ukraine

Organization of Social Business in Ukraine

 

12. Проф. д-р Маргарита Бъчварова Икономически университет – Варна

Prof. Margarita Bachvarova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Приложимост на общите правила в договорното право при сключване на договорите по електронен път

The Applicability of the General Rules in Contract Law for the Conclusion of Electronic Contracts

 

13. Доц. д-р Андрей Александров Институт за държавата и правото – БАН

Assoc. Prof. Andrey Aleksandrov, PhD Institute of State and Law, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria

Десет години след реформата в правния режим на ползването на платения годишен отпуск: оправдаха ли се „социалните“ мотиви на измененията?

Ten Years After the Reform of the Legal Regime of the Annual Paid Leave: Were the “Social” Motives for the Changes Justified?

 

14. Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Отражение на дигитализацията върху трудовия процес – рискове и перспективи

Reflection of the Digitalization on the Employment Process – Risks and Perspectives

 

15. Доц. д-р Галина Ковачева Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"

Assoc. Prof. Galina Kovacheva, PhD Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria

Нови подходи за противодействие на престъпността в дигиталната ера

New Approaches to Counteracting Crime in the Digital Era 

 

16. Доц. д-р Галина Йолова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Galina Yolova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Принципи на електронното здравеопазване – правни рамки и етични аспекти

Principles of the Electronic Healthcare – Legal Frame and Ethical Aspects

 

17. Доц. д-р Маргарита Шопова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Ас. д-р Евгени Овчинников Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Assoc. Prof. Margarita Shopova, PhD ―Д. A.Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Assist. Prof. Evgeni Ovchinnikov, PhD ―Д. A.Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Динамика на индикаторите за оценка на напредъка на българия в контекста на европейския стълб на социалните права

Dynamics of the Indicators for Assessing the Progress of Bulgaria in the Context of the European Pillar of Social Rights

 

18. Гл. ас. д-р Дарина Димитрова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Darina Dimitrova, PhD University of Economics – Varna

Интердисциплинарните научни изследвания и публикации в контекста на академичното развитие

Interdisciplinary Scientific Researches and Publications in the Context of the Academic Development

 

19. Гл. ас. д-р Диана Димитрова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Diana Dimtrova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Безопасните и здравословни условия на труд – ангажимент на работодателя и контрол за спазване

Healthy and Safe Working Conditions – Engagement of the Employer and Control for Observance

 

20. Гл. ас. д-р Живка Матеева Икономически университет – Варна

Chief Assist. Prof. Zhivka Mateeva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Обжалване действията на администратор или обработващ лични данни по съдебен ред

Appeal of the Administrator's Action or Processing Personal Data

 

21. Гл. ас. д-р Ивелина Петкова Университет за национално световно стопанство, София

Chief Assist. Dr Ivelina Petkova University of National and World Economy, Sofia

Нормативно регламентирани действия и контролни процедури за превенция на корупцията

Regulatory Actions and Control Procedures for the Prevention of Corruption

 

22. Гл. ас. д-р Милена Иванова Икономически университет – Варна

Chief Assist. Milena Ivanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Актуални проблеми пред опазването на недвижимото културно наследство в България

Actual Problems of the Protection of Immovable Cultural Heritage in Bulgaria

 

23. Ас. Валерия Николова Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"

 Assist. Prof. Valeriya Nikolova Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", Varna, Bulgaria

Непрекъснатост при предоставянето на здравни услуги – един от елементите за измерване на качеството на медицинската помощ при оценка на функционирането на здравната система

Continuity of Care – One of the Dimensions for Measuring Quality of Care Toward Health System Performance Assessment

 

24. Ас. Мария П. Петрова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"

Assist. Prof. Mariya P. Petrova Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria

Отношения между родители и деца в условията на извънредно положение

The Relations Between Parents and Children Under the Conditions of a State of Emergency

 

25. Адвокат Гергана Костова Върбанова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"

Gergana Kostova Varbanova, PhD student Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria lawyer at the Varna Bar Association

Дигитални активи и дигитално наследство

Digital assets and digital heritage 

 

26. Пламен Калев Адвокат, Адвокатска колегия – Бургас

Plamen Kalev Lawyer, registered with the Bar Association – Burgas

Договорът за антихреза в светлината на подхода на икономически анализ на правото

The Antichresis Contract in the Light of the Approach to the Economic Analysis of Law 

 

27. Докторант Ивайло Икономов Икономически университет – Варна

Ivaylo Ikonomov, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Действие на стопанската непоносимост в немската правна система

The Effect of Hardship in the German Legal System

 

28. Докторант Кремена Илиева Икономически университет – Варна

Kremena Ilieva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Мсфо 16 – лизинг – през призмата на лизингодателя

IFRS 16 – Leasing – from the Perspective of the Lessor 

 

29. Петя Стоянова, задочен докторант Институт за държавата и правото – БАН

Petya Stoyanova Extramural PhD student Institute of State and Law, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria

Правно значение на методиката за определяне на лихвения процент при потребителските кредити

Legal Meaning of the Methods for Defining the Interest Rate in Consumer Credits

 

Секция ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

Section EDUCATION AND SCIENCE IN THE DIGITAL AGE

 

30. Доц. д-р Виолета Димитрова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Комерсиализация на академичния научен продукт в България

Commercialization of the Academic Scientific Product in Bulgaria

 

31. Доц. д-р Добрин Добрев Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Обучение по време на криза

Education During a Crisis

 

32. Доц. д-р Елица Куманова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Доц. д-р Николина Ангелова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Assoc. Prof. Elitsa Kumanova. PhD „Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Assoc. Prof. Nikolina Angelova, PhD „Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Образование чрез дигитална комуникация

Education Through Digital Communication

 

33. Доц. д-р Маргарита Ламбова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Margarita Lambova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Дигитализацията – благодат или проклятие за статистическото образование

Digitization - Blessing or Curse for the Statistical Education

 

34. Assoc. Prof. Marija Dragicevic Curkovic, PhD University of Dubrovnik Economics – Dubrovnik, Croatia

Virtual Technology Based Learning

 

35. Assoc. Prof. Nadya Velinova-Sokolova, PhD Sofia University "St. Kliment Ohridski‖, Bulgaria

Challenges Regarding in Teaching International Financial Reporting Standards

 

36. Доц. д-р Светлозар Стефанов Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Някои различия между образованието и обучението по счетоводство

Some Differences between Education and Training in Accountancy 

 

37. Доц. д-р Снежанка Георгиева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

 Гл. ас. д-р Наташа Колева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Assoc. Prof. Snezhanka Georgieva, PhD „Konstantin Preslavski" University of Shumen, Bulgaria

Assist. Prof. Natasha Koleva, PhD „Konstantin Preslavski" University of Shumen, Bulgaria

Текстоцентричността като проблем на компетентностното университетско образование на педагози в дигиталната епоха

Textocentricity as a Problem of Competent University Education of Teachers in the Digital Age

 

38. Доц. д-р Теменуга Стойкова Икономически университет – Варна

Доц. д-р Денка Златева Икономически университет – Варна

Доц. д-р Събка Пашова Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Temenuga Stoykova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Assoc. Prof. Denka Zlateva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Assoc. Prof. Sabka Pashova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Стоковедната наука в съвременните пазарни условия

Commodity Science in Modern Market Conditions

 

39. Гл.ас. д-р Валерия Динева Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Valeria Dineva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Онлайн обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит - сбъдната реалност

Internal Control and Internal Audit Online Training – a Real Reality

 

40. Гл. ас. д-р Ваня Стоянова Икономически университет – Варна

Ch. Assist. Prof. Vanya Stoyanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Неприсъствено електронно базирано обучение – възможности и проблеми

Distance E-based Learning – Opportunities and Problems 

 

41. Гл. ас. д-р Виолета Петева Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Миглена Душкова Икономически университет - Варна

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Chief Assist. Prof. Miglena Dushkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Дигитализацията и предизвикателствата пред обучението по икономика и търговия

The Digitalization and the Challenges to Education of Economics and Commerce 

 

42. Candidate of Economic Sciences Evgenia Yazovskikh,Ural federal University Named after the First President of Russia B.N.Yeltsin

Candidate of Pedagogical sciences, Oksana Yatsenko, Ural federal University Named after the First President of Russia B.N.Yeltsin

Formation of a Fitness Club Customer Loyalty Programme 

 

43. Гл. ас. д-р Маргарита Калейнска Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Д-р Делян Пенчев Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Chief Assist. Prof. Margarita Kaleynska, PhD „St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Delyan Penchev, PhD „St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Интерактивността в музейната педагогика

Interactivity in Museum Pedagogy 

 

44. Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Miroslav Stefanov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Показатели за оценка на резултатите от взаимодействието „Университет – Бизнес“ в обучението по логистика и управление на веригата на доставките

Indicators for Evaluating the Results of University-Business Interaction in Logistics and Supply Chain Management Education

 

45. Chief Asst. Prof. Petar Petrov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Senior Lecturer Diana Miteva University of Economics – Varna, Bulgaria

Senior Lecturer Kristana Ivanova University of Economics – Varna, Bulgaria

Achieving Prominence in The Digital Age

 

46. Chief Assist. Prof. Silviya Topleva, PhD University of Food Technologies – Plovdiv

The Value Added and the Transformations оf Economic Science in the Digital Age 

 

47. Гл. ас. д-р Стиляна Микова Университет за национално и световно стопанство, София

Chief Assist. Prof. Stilyana Mikova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Форми на взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките

Forms of Interaction between Higher Education Institutions and Business Organisations in the Field of Logistics and Supply Chain Management 

 

48. Ас. д-р Лиляна Михова Университет за национално и световно стопанство, София

Assist. Prof. Lilyana Mihova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Ключови фактори за взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите

Key Factors for Collaboration between Higher Education Institutions and Business Organizations

 

49. Докторант Петя Петрова Икономически университет – Варна

Petya Petrova, PhD student University of Economics – Varna, Bulgaria

Предизвикателства при прилагане на персонализирани модели в обучението на студенти

Challenges in Implementing Personalized Models in Student Education

 

50. Цветелинка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Tsvetelinka Ivanova "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Учителят – фактор за повишаване на предприемаческата компетентност на учениците от начален училищен етап

The Teacher – a Factor for Increasing the Entrepreneurial Competence of Students from Primary School

 

51. Ивелина Тодорова, кариерен консултант Икономически университет – Варна

Ivelina Todorova, career consultant University of Economics – Varna, Bulgaria

Иновативни методи в процеса на кариерно консултиране

Innovative Methods in the Career Consulting Process

 

52. Галина Арсова НУИ „Добри Христов" – Варна

Galina Arsova NUI "Dobri Hristov" – Varna, Bulgaria

Дигиталният ученик в дигиталното общество

The Digital Student in the Digital Society

 

Секция ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

Section LANGUAGES AND LANGUAGE EDUCATION IN THE DIGITAL AGE

 

53. Проф. д. н. Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Prof. Andreana Eftimova, DSc Sofia University"St. Kliment Ohridski", Bulgaria

За един тип тематична структура „зиг-заг“ в разговора посредством Voip приложението Viber

For one Type of Zig-zag Thematic Structure in Voip Conversation with Viber App

 

54. Доц. д-р Владимир Досев Икономически университет – Варна

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Езикови инструменти за привличане на популярност, използвани от дигиталната журналистика

Language Tools to Increase Visibility Used by Digital Journalism 

 

55. Доц. д-р Владислав Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Ас. Анита Тодоранова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Assoc. Prof. Vladislav Marinov, PhD "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

 Assoc. Prof. Anita Todoranova "St. Cyril and St. Methodius"University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Фразеологизми с компонент „пари“ в българския и в румънския език

Phrasemes with Component „Money“ in the Bulgarian and in the Romanian Language

 

56. Assoc. Prof. Ilina Doykova, PhD Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", Varna, Bulgaria

The Diversity of the Student’s Portfolio (Esp) 

 

57. Доц. д.н. Янка Коева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Аssoc. Prof. Yanka Koeva, Dr. sc. "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Социалните медии в обучението по чужд език

Social Media in Forreign Language Teaching

 

58. Гл. ас. д-р Миглена Михайлова-Паланска Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин", БАН Университет „Коменски" – Братислава

Assist. Prof. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD Institute for Bulgarian Language, BAS, Bulgaria Comenius University in Bratislava, Slovakia

Терминологията на туризма в дигиталната епоха

Tourism Terminology in the Digital Age

 

59. Гл. ас. д-р Радостина Стоянова Институт за български език „Проф. Л.Андрейчин", БАН

Chief Assist. Prof. Radostina Stoyanova, PhD Institute for Bulgarian Language, BAS, Bulgaria

Терминологичната „миграция“ в българската и руската икономическа терминология в дигиталната епоха

Terminological "Migration" in the Bulgarian and Russian Economic Terminology in the Digital Age

 

60. Svetlana B. Volkova, Cand. of Sc. (Philology) Dubna State University, Russia

Study of Idioms: Difficulties and Possibilities

 

61. Д-р Христина Недялкова Екскурзовод, СЕБ – Варна, WFTGA

Hristina Nedialkova, PhD Tourist Guide – Member of Union of BTG, WFTGA

Комуникация и професионална подготовка на екскурзоводите в условията на глобалната пандемия

The Art of Communication and Professional Training of Tourist Guides after the Global Pandemic

 

62. Преп. Анелия Герчева Икономически университет – Варна

Lecturer Anelia Gercheva University of Economics – Varna, Bulgaria

Лингва франка на интернет общуването ли е интернет мемът

Is the Internet Meme Lingua Franca of Internet Comunication 

 

63. Senior Lecturer Aneta Stefanova University of Economics – Varna, Bulgaria

Online Collaborative Writing: а Tool for Enhancing Students’ Business Skills аnd Cross-Cultural Awareness

 

64. Senior Lecturer Diana Miteva University of Economics – Varna, Bulgaria

Multiple Perspectives: Research-Led Integrated Approach to Developing Language аnd Business Skills аt Tertiary Education Level

 

65. Elena V. Konstantinova Dubna State University

Bilingualism in the Context of Economic Globalization 

 

66. Ст. преп. Миглена Маринова Икономически университет – Варна

Senior Lecturer Miglena Marinova University of Economics – Varna, Bulgaria

„Св. Св.“ или още за хиперкоректността

"St. St." or More аbout Hypercorrectness

 

67. Senior lecturer Sylvia Yohanova University of Economics – Varna, Bulgaria

Technologies in English Language Teaching and Learning