Икономически университет – Варна

2021 г. - 2024 г., ERASMUS + "Process-based Business Management module", PRODIMOD

Име на проекта: "Process-based Business Management module"

Акроним: PRODIMOD

Номер на проекта: 2021-1-EE01-KA220-HED-000023269

Период на изпълнение: 01.11.2021 г. - 01.04.2024 г.

Продължителност: 29 месеца

Програма: ERASMUS +

Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество във висшето образование

Направление: Висше образование

Хоризонтален приоритет: Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет

Партньори: 

TTK University of Applied Sciences, гр. Талин, Естония - водещ партньор.

University College Aspira, гр. Сплит, Хърватия.

Страница на проекта: в процес на разработка

Последна актуализация: 09.05.2022 г.

Основната цел на проект PRODIMOD е разработване на образователен модул „Базирано на процеси управление в предприятията” за образователни институции по приложни науки в сферата на висшето образование, който отговаря на нуждите на съвременната бизнес среда, и включва дигитализация и автоматизация на бизнес процесите.
 
Проект PRODIMOD адресира две важни предизвикателства пред образователния сектор – едното в посока бизнес реалността и второто, с фокус обществото, а именно:
● подобряване на качеството на висшето образование и привеждането му в съответствие с нуждите на пазара на труда;
● подобряване на нивото на уменията придобивани във висши учебни заведения чрез нови образователни програми, използване на иновации и засилване на интернационализацията.
 
Допълнителни цели:
- постигане на съгласуваност и укрепване на връзката между предприемачество и образование;
- въвеждане на иновативни техники в учебния процес;
- подобряване използването на цифрови инструменти;
- развитие на международни сътрудничества;
- привличане на нови партньори.
 

 

Дейности в изпълнение на проект PRODIMOD:
В процеса на изпълнение на проект PRODIMOD партньорските институции ще разработят модул за обучение по "Управление базирано на процеси", който може да се реализира в различни учебни програми за висше образование.
За изпълнение са предвидени следните дейности:
- изследване на очакванията на бизнеса в областта на управлението на процесите и изискванията според национални и международни професионални стандарти;
- изготвяне на дигитален наръчник, съдържащ материали и насоки за преподаване и обучение, в подкрепа на екипен подход при обучение в модула "Управление базирано на процеси";
- разработване на учебни материали в областта на "Управление базирано на процеси"  внедряващи екипно базирани методи на обучение на принципа "учене чрез правене" за висше образование в сферата на приложните науки;
- комуникация към заинтересованите страни относно постигнатите резултати при изпълнениен на проекта.
 
Очаквани резултати от изпълнението на проект PRODIMOD:
Очакваните резултати (PR, "project result") от изпълнението на проекта са три:
PR1. Модул „Базирано на процеси управление в предприятията” за висши образователни институции по приложни науки.
PR2. "Набор от материали и насоки за преподаване на терен и обучение".
PR3. "Дигитализация на резултатите, постигнати в PR1 (учебни материали на модула) и PR2 (материали за преподаване и обучение за модула), и публикуването им на електронна платформа".
 
Приносът и добавената стойност на проект PRODIMOD за постигане на тези резултати, произтичат от:
1) подобрени дидактически подходи за преподаване и
2) съдържанието, адаптирано да отговаря по най-добрия начин на бъдещите нужди на процеса на обучение.

Благодарим Ви за интереса към новини и събития, свързани с проект PRODIMOD.

Актуална информация относно предстоящи събития и новини ще бъде публикувана своевременно.

Последна актуализация: 09.05.2022 г.