Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • Срок за кандидатстване: Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg/ 
 • Подаване на проектното предложение се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация и е описано в техническите указания.
 • Срок за оценка и класиране на проектите: 30.11.2022 г.
 • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 мес. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
 • Цел на процедурата: Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия.
 • Научните  области,  в  които  ще  бъдат  финансирани  изследвания,  определени  с  решение  на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:  1)  Биологически науки; 2)  Математически науки и информатика; 3)  Медицински науки; 4)  Науки за земята; 5)  Обществени науки; 6)  Селскостопански науки; 7)  Технически науки; 8)  Физически науки; 9)  Химически науки; 10) Хуманитарни науки.
 • Финансови условия:
Проекти тип 1 с максимална сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).
Проекти тип 2 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).
Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
Финансиране: 100% от допустимите разходи.
Съфинансиране: няма изискване;
 • Допустими разходи:
  • Преки разходи:
   • персонал – до 90 000 лв. за проекти от тип 1 и до 180 000 лв. за проекти от тип 2, от преките допустими разходи;
   • дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура;
   • командировки – до 35 000 лв. за проекти от тип 1 и до 50 000 лв. за проекти от тип 2, от преките допустими разходи;
   •  външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
   • материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта.
  • Непреки разходи:
   • разходи за обслужване на проекта от базовата организация – до 7% от стойността на изразходените преки допустими разходи по проекта;
   • разходи за финансов одит на проекта – до 1% от стойността на изразходените преки допустими разходи по проекта.
 • Екип по проекта:
  •  Ръководител проект – Ръководителят на проекта трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна и управленска компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област. Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация. Един учен не може да бъде ръководител на повече от едно проектно предложение в рамките на конкурса.Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които са ръководители на проект, финансиран от Фонда по конкурсите за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021
  • Членове – докторанти, постдокторанти и млади учени, студенти.
  • Участници в научния колектив за проекти тип 1 и тип 2 могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата и партньорската организации.
  • В съответствие с Хартата на Европейските учени, като учени в колектива могат да участват лица, които имат висше образование и научна компетентност по темата на проекта или близки до нея, което се потвърждава с научни публикации и приложена професионална биография.
  • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на Фонда.
 • Минимален брой членове на научния колектив: за проекти тип 1 е пет, от които поне трима с ОНС „Доктор“, за проекти тип 2 минималният брой членове на колектива е десет, от които поне петима с ОНС „Доктор“.
 • Административното описание – Част 1 и Научното описание – Част 2 на проектното предложение, както и файловете с приложенията към Научното описание – Научни биографии, Работна програма и Бюджет на проекта, се подават на български и английски език.
 • Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://fni.bg/?q=node/1448

  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“ със следните основни параметри:

 • Краен срок за кандидатстване: Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 07.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg/
 • Срок за оценка и класиране на проектите: 30.11.2022 г.
 • Цел на процедурата: целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади  учени  и  пост-докторанти,  повишаване  квалификацията  им  и  получаване  на  високи  научни постижения.
 • Научните  области,  в  които  ще  бъдат  финансирани  изследвания,  определени  с  решение  на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:  1)  Биологически науки; 2)  Математически науки и информатика; 3)  Медицински науки; 4)  Науки за земята; 5)  Обществени науки; 6)  Селскостопански науки; 7)  Технически науки; 8)  Физически науки; 9)  Химически науки; 10) Хуманитарни науки.
 • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 мес. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
 • Финансови условия:
  • Минимална сума за проект е 20 000 лв.
  • Максимална  сума  за  проект  е 40 000 лв.
  • Исканата сума за финансиране на отделен проект трябва да е кратна на 100.
  • Финансиране: 100% от допустимите разходи.
  • Съфинансиране: няма изискване.
 • Партньорство: не се допуска.
 • Допустими разходи:
  • Преки разходи:
   • персонал – 30% от преките допустими разходи;
   • дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура;
   • командировки – 40% от преките допустими разходи;
   •  външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
   • материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта.
  • Непреки разходи:
   • разходи за обслужване на проекта от базовата организация – до 7% от стойността на изразходените преки допустими разходи по проекта;
   • разходи за финансов одит на проекта – до 1% от стойността на изразходените преки допустими разходи по проекта.
 • Екип по проекта:
  •  Ръководител проект – ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, или пост-докторант с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна компетентност. Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация. Ученият може да остане ръководител на проекта и в случай, че по време на изпълнението на проекта е престанал да отговаря на условията за млад учен и/или пост-докторант.
  • Членове – докторанти, постдокторанти и млади учени, студенти.
  • Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата организации.
  • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на Фонда.
  • Минималният брой членове на научния колектив е 3-ма.
 • Административното описание – Част 1 и Научното описание – Част 2 на проектното предложение, както и файловете с приложенията към Научното описание – Научни биографии, Работна програма и Бюджет на проекта, се подават на български и английски език.
 • Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1444

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година;
  • до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година;
  • до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.
 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 • Критерии за оценка:
  • Събитието да се провежда на територията на Република България.
  • Форомът да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.
  • Структурирана програма – с ясно обособени научни сесии.
  • Докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума трябва да са утвърдени учени с висок престиж.
  • Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина.
  • Международно участие – минимум 10% участници от чужбина.
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
  • Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.
  • Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.
 • Бюджет: Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:
  • до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  •  до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  • до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).
  • Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум се редуцура при дистанционно или смесено провеждане на форума.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите, представени на форума; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постери; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря на форума; разходи за вътрешен транспорт в страната за участниците във форума).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1432

Следете за актуализация.