Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.“

Приложими дефиниции за целите на процедурата:

"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
"Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ.

Изисквания към участниците в екипа по проекта:
1) Ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, или постдокторант с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област.

Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация.

2) Останалите участници са:
- докторанти, постдокторанти и млади учени, за които се прилага професионална биография и списък на научните публикации, ако има такива. Участникът в колектива може да остане член на колектива на проекта и в случай, че по време на изпълнението на проекта е престанал да отговаря на условията за докторант, млад учен или постокторант;
- студенти.
Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата организации.

Срокове: 

 • Начало на конкурса - 29 юни 2023 г.;
 • Краен срок за подаване на проектни предложения - 08 септември 2023 г.;
 • Срок за оценка и класиране на проектите – 30 ноември 2023 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в  научноизследователска дейност.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки;
8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.

Продължителност на проектите: 24 месеца;

Финансови условия:
Минимален бюджет за проект: 20 000 лв.
Максимален бюджет за проект: 40 000 лв.
Финансиране: 100% от допустимите разходи, еднократно, авансово;
Партньорство: не се допуска;
Допустими разходи:
a) Преки разходи за:
 • персонал;
 • дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура;
 • командировки;
 •  външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта.
б) Непреки разходи:
 • разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации, участващи в проекта.
 • разходи за финансов одит на проекта.
Предложенията се подават електронно в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg

=========================================================================================================

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 год.“

Срокове:

 • Обявяване на конкурса – 17.07.2023 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – 11.09.2023 г.
 • Срок за оценка и класиране на проектите – 30.11.2023 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за Земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:
В настоящия конкурс ще се финансират 2 типа проекти както следва:
Проекти тип 1 - максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване на ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Проекти тип 2 - максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване на ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

Партньорство:
За проекти тип 1 по настоящата процедура кандидатите могат да участват само самостоятелно, без участие на други организации като партньори.

За проекти тип 2 по настоящата процедура кандидатите трябва да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати като са допустими една или две партньорски организации освен базовата организация. Други партньори, освен участниците в Обединението, не са допустими. Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.

Допустими разходи:
а) Преки разходи за:
 • персонал;
 • командировки;
 • външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура.
б) Непреки разходи:
 • разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации, участващи в проекта;
 • разходи за финансов одит на проекта.
Проектните предложения се представят по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index
==========================================================================================================

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България – Словакия“

Срокове:

 • Обявяване на конкурса – 09.10.2023 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – 12.01.2024 г.
 • Начало на изпълнение на проектите, одобрени за финансиране – 01.08.2024 г.
 • Срок за изпълнение на проектите – до 31.07.2026 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Допустими са само проекти, които ще бъдат реализирани в нестопанска среда, и чиито резултати няма да имат непосредствено приложение в индустриалната или търговската сфера.

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
 
Максимален размер на финансирането за конкретен проект:
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

Партньорство:
Конкурсът се обявява въз основата на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 декември 2005 г. в София.

Водеща институция по програмата от страна на Република Словакия е Словашка агенция за изследвания и развитие, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд "Научни изследвания" (ФНИ).

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

Категории допустими разходи:

а) Преки разходи за:

- командировки

- персонал

- външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта

- материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта

б) Непреки разходи:

- разходи за обслужване на проекта от базовата организация

- разходи за финансов одит на проекта

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 12 януари 2024 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на адрес https://enims.egov.bg/

==========================================================================================================

Aктуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година;
  • до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година;
  • до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.
 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 • Критерии за оценка:
  • Събитието да се провежда на територията на Република България.
  • Форомът да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.
  • Структурирана програма – с ясно обособени научни сесии.
  • Докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума трябва да са утвърдени учени с висок престиж.
  • Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина.
  • Международно участие – минимум 10% участници от чужбина.
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
  • Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.
  • Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.
 • Бюджет: Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:
  • до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  •  до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  • до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).
  • Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум се редуцура при дистанционно или смесено провеждане на форума.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите, представени на форума; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постери; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря на форума; разходи за вътрешен транспорт в страната за участниците във форума).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1432
 

Покана за представяне на проектни предложения "Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods”(HORIZON-CL5-2023-D6-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 04.05.2023 г.

Срок за кандидатстване: 05.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет и типове действия:

 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-01 „User-centric development of vehicle technologies and solutions to optimise the on-board experience and ensure inclusiveness (CCAM Partnership)“,
  • бюджет 4 000 000, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-04 „Integrating European diversity in the design, development and implementation of CCAM solutions to support mobility equity (CCAM Partnership)“,
  • бюджет - мин. 3 000 000 - макс. 4 000 000, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-05 „CCAM effects on jobs and education, plans for skills that match the CCAM development, and prerequisites for employment growth (CCAM Partnership)“,
  • бюджет 2 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-06 „Zero-emission e-commerce and freight delivery and return choices by retailers, consumers and local authorities“,
  • бюджет - 3 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-12 „New ways of reducing serious injuries and the long-term consequences of road crashes“,
  • бюджет – 4 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-13 „Support for dissemination events in the field of Transport Research“,
  • бюджет – 1 500 000 EUR, тип действие -CSA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

Интензитет на финансиране: за дейности RIA и CSA - 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Цели по типове действия:

 • Тип действие „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA): насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.
 • Тип действие „Координация в помощ“ (CSA) цели подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

Цел на поканата: Безопасен, издръжлив и устойчив транспорт и ориентирани към търсенето услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки. Подходящите изследвания и иновациите ще осигурят значителни ползи за безопасността, опазването на околната среда, икономическото и социалното развитие. Изследванията се фокусират върху области като икономика, образование, социални иновации, джендър науки, комуникации и етика.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

Покана за представяне на проектни предложения "Integration of socio-ecological models into the Digital Twin Ocean“ (HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-08) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 20.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 3 300 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: не се изисква;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата: Проектите трябва включват научни изследвания и иновации от следния порядък:

 • Социално-екологични модели, разработени чрез подход с множество участници, които биха помогнали да се оцени въздействието на промените в околната среда, човешкия натиск и/или прилагането на политики върху цялостното здраве на океана, синята икономика и обществения просперитет;
 • Подобрено разбиране на сложни социално-екологични системи, насочено към по-добро управление на човешките дейности, прилагане на политики, отговаряне на обществените нужди (местни общности, икономически дейности, нарастващи нужди от ресурси.) и избягване на отрицателни резултати от политики като загуба на работни места, свръхулов, хипоксия или срив на запасите.

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

Покана за преставяне на проектни предложения "Dissemination and Exploitation Support Facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01)  със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;
Поканата отваря на: 26.04.2023г.
Срок за кандидатстване: 28.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;
Бюджет за 1 проект: мин. 1 000 000 – макс. 5 000 000 EUR;
Интензитет на финансиране: 100%;
Съфинансиране: Не;
Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;
Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;
Партньорство:  задължително;
Тип действие: „Координация в помощ“ (CSA);
Цел на поканата:
Очаква се следният конкретен резултат:
 • Политиката за разпространение и експлоатация (D & E) на "Хоризонт Европа" може да действа като фактор за изпълнението на политическите цели на този програмен компонент. Следователно това действие се фокусира върху дейности за укрепване или изграждане на капацитет за научноизследователска и развойна дейност в разширяващите се страни;
 • Включването в научна и развойна дейност ще предостави на бенефициерите на текущото портфолио от проекти, финансирани главно по програмите:
  • Разпространение на високи постижения и разширяване на участието в рамките на "Хоризонт 2020",
  • Допълнителни възможности за увеличаване на резултатите от научните изследвания и подобряване на устойчивостта на техните действия;
 • Действията би следвало да включват иновации, които
  • могат да се превърнат в (допринесат за) нови продукти и услуги с висока икономическа и (или) социална стойност, по-ефективни производствени или дистрибуторски процеси;
  • и резултати, които могат да допринесат за разработването на политики и да помогнат на гражданите и публичните органи.
 • Действията са оформени от по-широка политика за развитие и ще подкрепят бенефициерите за максимално разпространение и използване на техните резултати в контекста на "Хоризонт Европа".

Цел на тип действие „CSA“: подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Поканата за представяне на проектни предложения „Hop-on facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01) със следните основни параметри:

Програма: HORIZON Europe - Pillar 2& EIC Pathfinder actions;

Покана: „Hop-on facility“(HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01);

Срок за кандидатстване: 28.09.2023 г. (онлайн, 17:00 ч., CET);

Партньорство: задължително, при следните условия:

 • За да кандидатства за грант по тази покана,  екипът, който ще се сформира от ИУ-Варна, трябва предварително да получи съгласие за включване към вече работещ консорциум, получил бюджет от HORIZON Europe Pillar 2 & EIC Pathfinder actions;
 • Финансираните проекти по HORIZON Europe Pillar 2 & EIC Pathfinder са над 200, като 3 от тях са в сферата на дейност на ИУ-Варна и са със следните данни:
 1. Проект GOGREEN: Green strategies to conserve the past and preserve the future of cultural heritage с координатор: Universiteit Van Amsterdam;
 2. Проект Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum с координатор Universitat Rovira i Virgili;
 3. Проект Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems (SERMAS) с  координатор Universita Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia;
 4. Проект NGI0 Entrust (NGI0 Entrust) с  координатор Stichting Nlnet – Nlnet;
 5. Проект Holistic and adaptive Interface Design for human-technology Interactions (HEIDI) с координатор Virtual Vehicle Research Gmbh – VIF;
 6. Проект Wellbeing, inclusion, sustainability and the economy“(WISE Horizons) с координатор Universiteit Leiden – ULEI;
 7. Проект Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum (CloudSkin) с координатор Universitat Rovira I Virgili – URV;
 8. Проект Providing operational economic appraisal methods and practices for informed decision-making in climate and environmental policies (PATTERN) с  координатор Universidad Complutense De Madrid – UCM;
 9. Проект Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System (i-MASTER) с координатор Universitetet I Tromsoe - Norges Arktiske Universitet – UiT;
 10. Проект Future Lives with Oceans and Waters (FLOW) с координатор Stichting Radboud Universiteit;
 11. Проект The Urban Burden of Disease Estimation for Policy Making (UBDPOLICY) с  координатор Fundacion Privada Instituto De Salud Global Barcelona - Isglobal;
 • Кандидатстващата организация трябва да се споразумее със съответния консорциум в какво направление на проекта може да се включи при взаимен интерес, след което консорциумът да кандидатства за финансиране;
 • Проектното предложение се подава от консорциума за включване на новата организация.

Продължителност: не повече от 48 месеца;

Бюджет: от 100 000 до 600 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране от кандидатите: не;

Застраховане на проекта – 5-8% от общия бюджет на проекта;

Консорциумът – приемник получава 10% от общия бюджет на проекта и може да поиска от приетата страна годишна такса за членство в консорциума;

Очакван брой проекти, които ще бъдат финансирани: 160;

Допустими дейности:

Дейности, които имат за цел основно да установят нови знания или за изследване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение; фундаментални и приложни изследвания, технологично развитие и интегриране, тестване, демонстрация и валидиране на малък прототип в лаборатория или симулирана среда.

Допустими разходи:

 • преки разходи за персонал (транспортни разходи, командироване, настаняване, обучение), подизпълнение, амортизация на оборудване, за подкрепа на трети страни и др.;
 • непреки разходи (25 % единна ставка от общите допустими преки разходи, с изкл. на разходите за подизпълнение и др.);

Цел на процедурата: Европейската инициатива за високи постижения в своето разширяващо се измерение има за цел да повиши високите постижения в науката и във валоризацията на знанията на европейските университети чрез сътрудничество.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

Покана за представяне на проектни предложения "Fighting Crime and Terrorism”(HORIZON-CL3-2023-FCT-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 29.06.2023 г.

Срок за кандидатстване: 23.11.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 4 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: не се изисква;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие:  „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA); 

Цел на поканата:

 • Насърчава се мащабно включване на изследвания в областта на обществените науки;
 • Засилена устойчивост на местните общности срещу престъпността и радикализацията, намалено чувство на несигурност и подобрено правоприлагане;
 • Разработване на модулен инструментариум за полицейските органи, улесняващ събирането и обработката на данни, свързани с киберпрестъпления и разследвания на киберпрестъпления;
 • Откриване на криптовалути, компрометирани регистрационни формуляри, атаки със зловреден софтуер и други киберпрестъпления, извършени с помощта на криптовалути;
 • Разработване на учебни програми за полицейски органи, прокурори, както и съдебни служители по основни съвременни киберпрестъпни дейности;
 • Препоръки относно действията за осведомяване на обществото относно киберпрестъпленията, допринасящи за ранното откриване и превенция;
 • Идентифициране на най-добрите практики на международни мрежи за правоприлагане и съдебно сътрудничество;
 • Разработване на стратегии за множество заинтересовани страни, включително нови схеми за разследване и механизми за споделяне на информация.

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Теми по тип действие:

 • HORIZON-CL3-2023-FCT-01-03 „New methods and technologies in service of community policing and transferable best practices“ / RIA;
 • HORIZON-CL3-2023-FCT-01-06 „Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes“ / RIA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.