Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 
Управляващ орган: Фонд „Научни изследвания“
Програма: CHIST-ERA, финансирана от Фонд научни изследвания за 2024 г.
Срок за кандидатстване: 10.04.2024, онлайн, 17:00 ч.
Тематични направления за 2024 г.:
1) Многомерни географски информационни системи (Multidimensional Geographic Information Systems)
2) „Умни“ договори за цифрово трансформиране на екосистеми (Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems)
Продължителност на проектите: 36 месеца
Партньорство: да, консорциум, в който участват поне три научни колектива от поне три държави
Бюджет на програмата: 900 000 лв.
Максимален бюджет за един проект: 300 000 лв.
Интензитет на финансиране: 100%
Допустими за финансиране дейности: провеждане на фундаментални научни изследвания изцяло с нестопанска цел
 

ВАЖНО: Участието на български научни колективи в обявения конкурс е допустимо единствено в проекти за фундаментални научни изследвания.

Покана и инструкции за кандидатстване:
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Aктуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година;
  • до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година;
  • до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.
 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 • Критерии за оценка:
  • Събитието да се провежда на територията на Република България.
  • Форомът да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.
  • Структурирана програма – с ясно обособени научни сесии.
  • Докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума трябва да са утвърдени учени с висок престиж.
  • Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина.
  • Международно участие – минимум 10% участници от чужбина.
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
  • Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.
  • Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.
 • Бюджет: Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:
  • до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  •  до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  • до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).
  • Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум се редуцура при дистанционно или смесено провеждане на форума.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите, представени на форума; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постери; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря на форума; разходи за вътрешен транспорт в страната за участниците във форума).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1432
Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.
Максимален бюджет за един проект: 2 000 000 EUR
Интензитет на финансиране: 100%
Партньорство: да, минимум трима участници от три различни държави
Тип действие: CSA “Coordination and support action”
Продължителност на проектите: 24 месеца
 
Цел на поканата:
Целта на тази покана е да се засили участието на момичетата и жените в ИКТ, като по този начин се постига напредък по целта на DDPP за наемане на 20 милиона специалисти по ИКТ в Съюза до 2030 г., както и по целта „Жените в цифровата декларация“ за равенство в технологиите.
По-конкретно, поканата цели:
• Идентифициране на основните пречки, които момичетата и жените срещат при избора на образователен и професионален път в ИКТ;
• Показване на практически, ефективни и осъществими действия за повишаване на тяхното представителство в цифровия сектор; и
• Създаване на мрежа от опит и общност от заинтересовани страни, така че Комисията да бъде информирана за ефективните най-добри практики за насърчаване и подкрепа на участието на жените в ИКТ в цяла Европа.
 
Очаквани резултати:
1. Доклад, който идентифицира основните пречки пред момичета и жените при избора на кариера като специалисти по ИКТ и показва практически, ефективни и осъществими действия за увеличаване на броя на жените в ИКТ. Докладът трябва също така да представи ЕС в глобално сравнение и да документира най-добрите практики и факторите за успех на страните от ЕС и извън ЕС с по-висок (по-голям) брой жени в кариерите в ИКТ.
2. Преглед на национални и регионални стратегии и мерки за прилагане на „Декларацията за жените в цифровите технологии“.
3. Форум за докладване на напредъка и обсъждане на инициативи по отношение на „Декларацията за жените в цифровите технологии“, например под формата на конференция и сборник.
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Покана за подаване на проектни предложения “Alliance for Language Technologies (CSA)” (DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-02)

Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.
Срок за резултат от оценка: 07.2024 г. – 08.2024 г.
Максимален бюджет за един проект: 4 000 000 EUR
Интензитет на финансиране: 100%
Партньорство: не
Тип действие: CSA “Coordination and support action”
Продължителност на проектите: между 24 месеца и 48 месеца
 
Цел на поканата:
Появата на генеративен AI, илюстриран от модели като ChatGPT, представлява трансформиращ момент в технологичните иновации. И все пак повечето от напредъка идва от региони извън Европа и не покриват еднакво всички езици.
Изграждането на екосистема около големи езикови и AI модели в Европа ще осигури по-добра автономност за използването и споделянето на европейски данни и ще намали зависимостта на ЕС от технологии извън Европа.
Чрез обединяването на усилията на държавите-членки, това действие пряко ще допринесе за запазването на езиковото и културното многообразие в Европа, като същевременно ефективно прилага целите на Европейската обща инфраструктура за данни и услуги в областта на езиковите технологии.
Чрез предоставяне на необходимите данни и капацитет за адаптиране на модели, действието ще окаже силно въздействие върху разгръщането на големи модели на езикова основа и техните приложения, като генериращ AI. Това обединено усилие ще бъде установено около две работни направления.
Тази покана е насочена към второто работно направление, което ще подпомогне координирането на екосистемата на европейските езикови технологии. Тази дейност ще обедини публични и частни организации за предоставяне на инфраструктура и поддръжка на разработчиците и потребителите на големи езикови модели, особено на МСП.
 
Очаквани резултати:
 • Подобрена цифрова инфраструктура в целия ЕС за езикови технологии.
 • Силна общност със създаването на координационна рамка за различните заинтересовани страни (напр. държави-членки и индустрия) около съответните европейски, национални и частни инициативи за големи езикови модели.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Покана за подаване на проектни предложения „Support for Health Data Access Bodies to foster efficient pathways for AI in healthcare AI regulatory sandboxes: EU-level coordination and support“ (DIGITAL-2024-AI-ACT-06-SANDBOX)

Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.
Максимален бюджет за един проект: 2 000 000 EUR
Интензитет на финансиране: 100%
Партньорство: не
Тип действие: CSA “Coordination and support action”
Продължителност на проектите: 24 месеца
 
Цел на поканата:
Тази покана има за цел да осигури подкрепа и координация на ниво ЕС за регулаторни хранилища за AI (AI regulatory sandboxes), създадени съгласно бъдещия Закон за изкуствения интелект (Artificial intelligence Act, AIA). Очаква се поканата да допринесе за следните цели на високо ниво:
• насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в областта на изкуствения интелект, подобряване на правната сигурност за иноваторите и улесняване на съответствието на регулаторите със Закона за изкуствения интелект и друго приложимо законодателство на Съюза в обхвата на хранилищата на регулаторите в областта на AI.
• ускоряване на достъпа до пазара на ЕС за иновативни системи за изкуствен интелект чрез осигуряване на безопасно регулаторно пространство за иновации и премахване на бариерите в хранилищата, със специален акцент върху МСП, включително старт-ъпи;
• насърчаване на широк достъп до хранилищата на регулаторите в областта на AI в държавите-членки на ЕС, общи подходи и координация при прилагането им, икономии от мащаба и увеличаване на иновационните проекти за AI на ниво ЕС;
• насърчаване на капацитета на компетентните органи за надзор и разбиране на възможностите, възникващите рискове и въздействията от използването на AI;
• принос за основано на доказателства обучение на регулаторите чрез анализиране на опита, натрупан в регулаторните хранилища за AI, и подпомагане събирането и споделянето на най-добри практики и научени уроци, включително направата им да бъдат широко достъпни.
 
Очаквани резултати:
• Разработване на общи насоки, рамки, процеси и инструменти за компетентните органи, които обхващат всички съответни стъпки в практическото създаване, функциониране и надзор на регулаторните хранилища за AI в съответствие с всички разпоредби на Закона за изкуствен интелект и правилата за прилагането му.
• Осигуряване на допълнителна поддържаща инфраструктура/услуги като услуги за обучение, техническа и правна подкрепа за компетентните органи, създаващи хранилищата, и тяхната координация на ниво ЕС, включително, ако е подходящо, комуникационни канали за улесняване на обмена.
• Практическо тестване на общите насоки, рамки, процеси и инструменти, разработени от това действие, както и тези, разработени от подготвителното действие на AI Innovation Accelerator, които да бъдат тествани от доставчици на системи с AI под надзора на компетентните органи в регулаторните хранилища за AI, за да се подпомогне съответствието им със Закона за ИИ и да се актуализират и потвърдят резултатите в подкрепа на регулаторното обучение.
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Покана за подаване на проектни предложения „Pilot action for the establishment of future Union Testing Facilities in AI“ (DIGITAL-2024-AI-ACT-06-TESTAI)

Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.
Максимален бюджет за един проект: 1 500 000 EUR
Интензитет на финансиране: 100%
Партньорство: не
Тип действие: CSA “Coordination and support action”
 
Цел на поканата:
Основната цел на това действие е да стартира пилотен проект за подготовка на прилагането на концепцията за „подкрепящи структури за тестване на ИИ на ЕС“ и да определи изискванията за пълно мащабно функциониране на тези съоръжения за тестване (след пилотната фаза).
Член 68а от Закона за изкуствения интелект въвежда задължение за Европейската комисия да определи една или повече структури за подпомагане на тестването на AI на ЕС, които да изпълняват задачите, изброени в член 21, параграф 6 от Регламент 1020/2019 в областта на AI.
Въз основа на този член структурите за подпомагане на изпитването на AI в ЕС ще бъдат основно предназначени за предоставяне на технически и научни съвети, разработване на нови техники за анализ на системи, гарантиране на надеждността на тестването на продукти на ИИ, както и тестване на продукти по искане на органите за надзор на пазара, Службата за изкуствен интелект или Комисията.
Освен това тези структури за подпомагане на тестването следва да предоставят своите услуги единствено на органите за надзор на пазара, Комисията или други правителствени или междуправителствени агенции.
 
Очаквани резултати:
• разработване на подход за прилагане на изискванията за поддържащите структури за тестване на AI на ЕС, включително по-специално подхода към тестването на съответствието на системите с AI с изискванията, въведени от Закона за AI, както и изискванията за експертиза и инфраструктура на бъдещия ЕС и поддържащи структури за тестване на AI;
• извършване на предварителни тестове на AI системи (за валидиране на предложения подход);
• предоставяне на независим технически или научен съвет по искане на Комисията, Службата за изкуствен интелект или органите за надзор на пазара на държавите-членки;
• организиране на семинари и други дейности, насърчаващи сътрудничеството и обмена на информация между органите за надзор на пазара на държавите членки при подготовката за прилагането на Закона за AI;
• провеждане на първоначални и допълнителни курсове за обучение в полза на персонала на органите за надзор на пазара на държавите-членки и Комисията,
• в контекста на дейностите на организациите за стандартизация, включително по-специално CEN/CENELEC JTC 21, допринасящи за разработването на стандарти за проверка и валидиране на AI системи спрямо изискванията на Закона за AI за високорискови сценарии, независимо дали са самостоятелно или интегрирани в регулирани продукти и услуги.
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Покана за подаване на проектни предложения „Support for Health Data Access Bodies to foster efficient pathways for AI in healthcare“ (DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI)

Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.
Максимален бюджет за един проект: 4 000 000 EUR
Интензитет на финансиране: 100%
Партньорство: задължително, мин. шест независими партньора
Тип действие: CSA “Coordination and support action”
 
Обхват на поканата:
• Идентифициране на текущи възможности, вкл. регулаторни, организационни и технически процеси и възможности, за разработване, тестване и внедряване на AI в здравеопазването, както и ограничения, тесни места и пропуски, които намаляват общата ефективност на тези възможности;
• Проектиране на по-ефективни възможности чрез използване на European Health Data Space, органи за достъп до здравни данни, евентуално съоръжения за тестване и експериментиране (TEF) и Европейски центрове за цифрови иновации (EDIH);
• Създаване и прилагане на необходимите предпоставки на ниво органи за достъп до здравни данни в подкрепа на възможностите за разработване, тестване и внедряване на AI в здравеопазването и изграждане около тях на общност, включваща когато е приложимо потребители на данни, притежатели на данни, съоръжения за тестване и експериментиране TEF и Европейски центрове за цифрови иновации EDIH;
• Тестване и представяне на тези възможности съвместно с органи за достъп до здравни данни и съответните участници в общността, въз основа на конкретни примери по групи заболявания, напр. рак, психично здраве или сърдечно-съдови заболявания;
• Предоставяне на насоки и препоръки за подобряване на развитието, начини за тестване и внедряване на AI в здравеопазването, посредством възможности, предлагани от European Health Data Space.
 
Очаквани резултати:
• Доклад за идентифицирани възможности за тестване и внедряване на AI в здравеопазването, включително и за ограниченията и пропуските в средата в момента;
• Описание на възможностите, базирани на услугите на органите за достъп до здравни данни и други ключови участници като съоръжения за тестване и експериментиране (TEF) и Европейски центрове за цифрови иновации (EDIH) когато е уместно, и в контекста на European Health Data Space (EDHS) и Artificial Intelligence Act (AIA);
• Насоки за създаване и внедряване на необходимия капацитет на органите за достъп до здравни данни (HDAB) за подкрепа на възможностите за разработване, тестване и внедряване на AI в здравеопазване;
• Доклади за проведените тестове и демонстрации;
• Препоръки за внедряване на разработка, тестване и възможности за внедряване на AI в здравеопазването въз основа на възможностите, предлагани от European Health Data Space (EDHS) и съобразно изискванията на Artificial Intelligence Act (AIA).
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Покана за подаване на проектни предложения “1+ Million Genomes: sustainability and uptake” (DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-06-GENOME)

Програма: Digital Europe
Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.
Максимален бюджет за един проект: 2 000 000 EUR
Интензитет на финансиране: 100%
Партньорство: задължително, мин. трима независими партньори или минимум една Европейска цифрова инфраструктура – консорциум
Тип действие: CSA “Coordination and support action”
Продължителност на проектите: 36 месеца
 
Обхват на поканата:
Действието ще подкрепи работата на държавите членки, позволяваща създаването и функционирането на Европейска цифрова инфраструктура – консорциум (EDIC) в областта на геномиката в съответствие с Решение (ЕС) 2022/2481 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за създаване на Програма за политика за цифровото десетилетие до 2030 г. Бъдещата EDIC ще играе централна роля за улесняване на усвояването на геномиката и прилагането на европейската инфраструктура за геномни данни не само за научни изследвания, но и в контекста на предоставянето на здравни грижи и политиката за обществено здраве.
 
Очаквани резултати:
1. Документация, съгласувана от държавите-членки относно етичните, правните, свързаните с поверителността и икономическите аспекти на внедряването на 1+MG, необходима за функционирането на EDIC по геномика.
2. Пътна карта за устойчивост за EDIC.
3. Доклади за пропуски, предизвикателства, нужди и необходимите действия за прилагане на геномиката в здравеопазването и общественото здраве.
4. Данни за клиничната полезност и икономическите аспекти на геномиката (разходи/спестявания) за икономически модели и създаване на политики.
5. Рамки за поддръжка на стандарти за данни/метаданни 1+MG и осигуряване на качеството на данните.
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

 

Конкурс за проектни предложения по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects) от Втория швейцарски принос

Тази покана за предложения е отворена за всички изследователски области, позволявайки както базови изследвания, така и базови изследвания, вдъхновени от практиката.
Във всяка участваща страна, партньор по мерките за подкрепа (SMP) отговаря за изпълнението на MAPS. За България SMP е Министерство на образованието и науката.
Срок за предварителна регистрация: 01.05.2024 г.
Срок за кандидатстване: 01.07.2024 г.
Срок за резултат от оценка: до края на март 2025 г.
Финансиране: Максималният размер на финансиране за екип и за държава е 350 000 швейцарски франка за четири години. Безвъзмездните средства са съфинансирани: 85% от безвъзмездната помощ се покрива от средства на втория швейцарски принос, докато всеки SMP допринася с 15% към бюджета.
Партньорство: MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти (JRP), които са насочени към насърчаване на съвместни проекти с ясно дефинирани цели, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13 (макс. един кандидат на участваща страна, т.е. България, Хърватия, Унгария, Полша или Румъния).
Предложенията се изготвят съвместно от участващите в консорциума кандидати. Швейцарският кандидат обаче носи отговорността да подаде предложението чрез електронната система за подаване на SNSF mySNF (www.mysnf.ch).
Продължителност на проектите: съвместните изследователски проекти продължават между 36 и 48 месеца. Всички проекти ще трябва да бъдат финализирани преди 30.06.2029 г.
 
Специфични изисквания за кандидатите от България:
1. Допустимост: кандидатите от България трябва:
• да бъдат представители на висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" ИЛИ
• да бъдат представители на научни организации по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, които са акредитирани от НАОА за провеждане на обучение по образователната и научна степен „доктор”
• да имат поне докторска степен (PhD)
• да имат право да ръководят докторанти по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
• да имат най-малко четири години изследователски опит след завършване на докторантура (изследователският опит може да бъде придобит в България или в чужбина)
• Кандидатите могат да подадат предложение до MAPS дори ако притежават друг български грант или са кандидатствали за такъв
• Един кандидат може да участва само с едно предложение.
2. Условия за финансиране:
От българска страна се отпускат максимум 350 000 швейцарски франка за проект.
• Разходите за заплати на членовете на българския екип са: 1) съобразени със заплатите, изплащани от приемащата институция или 2) съобразно тези, заявени по Националната програма ВИХРЕН по-долу. Трябва да се прилага подхода, който е в полза на кандидата.
• Заплащане на главния изследовател/изследовател (включително социални осигуровки и всички други плащания от организацията бенефициент): 7000 лв./месец за 100% време работа по проекта.
• Възнаграждението на всеки нает от екипа старши сътрудник и постдокторант ще бъде съответно 5 200 лв. и 4 100 лв.
• и на млад учен без докторска степен - 2 300 лв. месечно.
• Посочените възнаграждения включват и осигуровките на работодателите. При непълно работно време заплатите се намаляват пропорционално.
• Материални разходи, които са пряко свързани с изследователската работа, а именно материали с трайна стойност, разходни артикули, полеви разходи, пътни разходи, такси на трети страни, разходи за изчислително време и данни, както и за предоставяне на отворен достъп до изследователски данни
• Преки разходи, направени чрез използването на изследователска инфраструктура, свързана с изследователската работа
• Разходи за организиране на конференции и работни срещи във връзка с финансираните изследвания
• Разходи за национално и международно сътрудничество и дейности в мрежа, извършени във връзка с финансираното изследване.
3. Подаване:
Проектните предложения трябва да бъдат подадени само чрез mySNF от швейцарския кандидат. Българският кандидат не е необходимо да подава проектното предложение в България.
 

С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да бъде използвана онлайн платформа, разработена от румънска страна на следния линк: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".