Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година;
  • до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година;
  • до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.
 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 • Критерии за оценка:
  • Събитието да се провежда на територията на Република България.
  • Форомът да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.
  • Структурирана програма – с ясно обособени научни сесии.
  • Докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума трябва да са утвърдени учени с висок престиж.
  • Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина.
  • Международно участие – минимум 10% участници от чужбина.
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
  • Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.
  • Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.
 • Бюджет: Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:
  • до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  •  до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  • до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).
  • Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум се редуцура при дистанционно или смесено провеждане на форума.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите, представени на форума; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постери; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря на форума; разходи за вътрешен транспорт в страната за участниците във форума).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1432

Покана за разработка на проектни предложения „Capacity building in the field of youth“ (ERASMUS-YOUTH-2023-CB) със следните параметри:

Програма: Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Срок за кандидатстване: 08.03.2023 г., онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време

Обявяване на резултатите : септември, 2023г.

Партньорство: задължително;

ИУ-Варна може да участва като партньор, при координатор НПО или публична администрация;

Участници - минимум 4 организации, в това число:

- от две държави — членки на ЕС (или държави, асоциирани към програмата),

- две организации от трети държави, асоциирани към Еразъм+: Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция

- две от организациите трябва да бъдат НПО или МСП;

Продължителност: 12, 24 или 36 месеца

Бюджет: от 100 000 EUR до 300000 EUR във вид на lump sum

Интензитет на финансиране: максимум 80% от прогнозния бюджет, определен след оценка на проектното предложение

Съфинансиране от кандидатите: минимум 20%

Допустими разходи: Допустими по тази покана са следните категории разходи:

- Преки разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, издаване или превод)

- Непреки разходи – 7%

Цел на процедурата: Отпуснатите проекти трябва да демонстрират своето очаквано въздействие чрез:

- принос към приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.

- надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежкия диалог и други младежки проекти;

- подобряване на участието на младите хора в демократичния живот по отношение на активно гражданство и ангажираност с

лица, вземащи решения (овластяване, нови умения, участие на млади хора в проектирането и т.н.), по-специално в

допустимите трети държави, които не са асоциирани към Програмата;

- подобряване на предприемаческия и новаторския капацитет на младите хора в отговарящи на условията трети държави, които не са асоциирани към Програмата;

- подобряване на капацитета на младежкия сектор да работи транснационално с грижа за приобщаване, солидарност и устойчивост;.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

Покана за разработка на проектно предложение КА2: „Сътрудничество между организации и институции“ 

Покана: “Virtual Exchanges in Higher Education and Youth” (ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH) със следните основни параметри:

Програма: Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Срок за кандидатстване: 26.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време

Обявяване на резултатите: септември, 2023г. 

Партньорство: задължително; консорциум, състоящ се от:

 • Минимум 2 висши учебни заведения или младежки организации от 2 държави-членки на ЕС и трети държави, асоциирани към Програмата, и
 • 2 висши учебни заведения или младежки организации от 2 допустими трети държави, които не са асоциирани към Програмата, принадлежащи към един и същи допустим регион;
 • Приоритетни държави от Африка на юг от Сахара;

Продължителност: 36 месеца с възможност за удължаване

Бюджет: максимум 500 000 EUR, с 200 EUR като максимална инвестиция за организации на участник (т.е. проект от 500 000 € ще трябва да достигне до поне 2 500 участници); бюджетът е във вид на lump sum; приоритетни държави от Африка могат да получат до 8% от бюджета;

Интензитет на финансиране: максимум 95% от прогнозния бюджет, определен след оценка на проектното предложение

Съфинансиране от кандидатите: минимум 5 %

Допустими разходи: Допустими по тази покана са следните категории разходи:

 • управление на проекта, обучение, организиране на събития, подготовка и изпълнение на мобилност, комуникация и разпространение, осигуряване на качество и др.; за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнители, както и други разходи (като разпространение на информация, публикуване или превод)
 • Непреки разходи – 7%

Допустими дейности:

 • Онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, базирани в различни страни, като част от младежки проекти. Те могат да включват симулации на ролеви игри;
 • Обучение за младежки работници, желаещи да разработят проект за виртуален обмен с колеги от други страни;
 • Онлайн фасилитирани дискусии между студенти от институции за висше образование, базирани в различни държави, като част от степените на висше образование;
 • Обучение за университетски преподаватели/персонал, желаещи да разработят проект за виртуален обмен с колеги от други страни;
 • Интерактивни отворени онлайн курсове, включително традиционни материали за курсове като заснети лекции, четения и набори от проблеми (като добре познатите MOOCs, Massive Open Online Courses, но поставяйки акцент върху интерактивни потребителски форуми в малки групи за подпомагане на взаимодействията между общността между студенти, преподаватели , помощник-учители, младежи и младежки работници).

За повече информация по тази покана се обърнете към Сектор "Управление на проекти"

 

Покана за разработка на проектни предложения по КА2: „Сътрудничество между организации и институции“

Към момента има отправена покана от Sakariya University, Турция за присъединяване към новосформиращ се консорциум. Темата на консорциума ще бъде разработка на дигитална платформа за повишаване на качеството на обучението по английски език за обучаеми, говорещи майчин език от различни езикови семейства в Европа. Към предложението са се присъединили университети и НПО от Румъния, Албания и Дания. Предстои договаряне на участието на университети от Италия и Унгария.

 • Бюджет: Консорциумът би следвало да посочи между 3 предварително определени от Еразъм+ единични еднократни суми, които да съответстват на включените дейности - 120 000 EUR, 250 000 EUR или 400 000 EUR. Консорциумът избира една от тези суми като базов бюджет;

- Преки разходи: разходи за персонал, служители (по договор), командировани лица; разходи за подизпълнители; закупуване на оборудване, други стоки, работи и услуги;

- Непреки разходи – 7% от общия бюджет;

- Задължителни средства за одит - 1%;

 • Единичната еднократна сума се изплаща на три етапа – предплащане, междинно и финално плащане.
 • Съфинансиране: Еразъм покрива до 90% от бюджета по проекта.

Цел на Партньорствата за сътрудничество: Повишаване на капацитета на организациите в консорциума:

Повишаване на качеството в работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции, отваряне към нови участници, които не са естествено включени в рамките на един сектор;

Изграждане на капацитет на организациите да работят транснационално и между сектори;

Обръщане към общи нужди и приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;

Позволяване на трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно ниво), водещи до подобрения и нови подходи, пропорционално на контекста на всяка организация.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Отворена е за финансиране програма „Blue careers for a sustainable blue economy“ (EMFAF-2023-BlueCareers), финансирана от European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), кампания 2023 г.

В срок до 31.01.2023г. e отворена кампания на European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), за набиране на проектни предложения в рамките на покана „Blue careers for a sustainable blue economy“. Икономически университет-Варна е допустим кандидат тази покана при следните параметри:

Допустими проектни предложения по EMFAF-2023-BlueCareers:

– Разработване на иновативни образователни материали, модули за развитие на умения, съдържание, резултати от обучението и учебна програма;

– Разработване на микрокредити, за изграждане и подобряване на цифрови, зелени, меки, трансверсални, интердисциплинарни, управленски и предприемачески умения и умения за управление на проекти;

– Разработване и пилотиране на иновативни подходи за преподаване и обучение (както на ниво висше образование, така и на ниво професионално обучение) и насърчаване на кариерното развитие във всеки сектор на устойчивата синя икономика;

–   Обединяване и споделяне на ресурси (напр. симулатори за обучение, учебни обекти за виртуална реалност (VR) и разширена реалност (AR), платформи, схеми, курсове, микро-идентификационни данни, материали за обучение, мултипликатори, цифрови инструменти, решения за електронно обучение, хибридно преподаване, комплекти за учители, инструменти за самооценка и др.) между доставчиците на професионално обучение, висшето образование и индустрията за разработване и насърчаване на програми/курсове за обучение, учебни програми за професионалното обучение или висше образование и схеми за мобилност (учащи и учители).

Срок за подаване на проектното предложение: 31.01.2023 г.;

Финансова рамка на проектно предложение:

 • Максимален бюджет за един проект  – до 1 000 000 евро;
 • Финансиране от програмата – до 80%;
 • Съфинансиране от кандидата – до 20%;

Допустими разходи:

- Преки разходи: разходи за персонал, служители (по договор), командировани лица; разходи за подизпълнители; закупуване на оборудване, други стоки, работи и услуги;

- Непреки разходи – 7% от общия бюджет;

Партньорство: консорциумът трябва да бъде от поне 3 независими организации, които да са от поне 2 различни държави-членки на ЕС. В консорциума да участва поне 1  образователна организация (университет, изследователска организация) и най-малко 1 представителна индустриална организация (търговска или индустриална камара, асоциация или регистриран като юридическо лице морски клъстер).

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за набиране на проектни предложения по програма "Social Prerogative and Specific Competencies Lines"

На 24.11.2022 г. Европейската Комисия отваря нова покана за набиране на проектни предложения по програма "Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)":

Срок за кандидатстване: 07.02.2023 г., онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време

Обявяване на резултатите от оценката на всички кандидати: юни 2023 г.

Партньорство: задължително условие за организации, които не са международни

Допустими партньори: университети и изследователски институти; социални партньори; публични органи; международни организации, организации на европейско ниво

Продължителност: Проектите трябва да са между 12 и 24 месеца

Бюджет: между 150 000 EUR и 650 000 EUR на проект

Интензитет на финансиране: Финансирането на избраните проекти е в размер на 90%.

Съфинансиране от кандидатите: да, 10%

Допустими за финансиране дейности:

 1. Анализ и изследване в областта на индустриалните отношения;
 2. Активен обмен на информация и опит между страните, участващи в индустриални отношения с цел да се допринесе за развиване и укрепване на структурите за индустриални отношения в Европа;
 3. Дейности по разпространение на резултатите от изследванията в публикации, кръгли маси, семинари, конференции, мерки и инструменти за обучение.

Тази покана има за цел да финансира проекти със силно изразен фокус върху научните изследвания и анализ.

Допустими по тази покана са следните категории разходи:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за услуги
 • Други преки разходи (командировъчни и др.)
 • Непреки разходи

Цел на процедурата: Основната цел на тази покана е да насърчи провеждането на анализ и изследване на индустриалните отношения на ниво ЕС, както и в сравнително отношение идентифициране на прилики и разлики в системите за индустриални отношения, действащи в държавите-членки на ЕС и в страните кандидатки. По този начин се допринася за обмен на информация и опит между страните, участващи активно в индустриални отношения, с цел да се насърчи развитието и укрепването на структурите на индустриалните отношения в Европа.

„Индустриалните отношения“ засягат колективните, а не индивидуалните аспекти на трудови правоотношения между работници, работодатели и техните представители. Това включва тристранното измерение, където публичните органи (на различни нива) участват, например в разработването на политиката, нейното прилагане и наблюдение. Като такива индустриалните отношения се отнасят до набор от правила, които управляват заетостта и отношенията на работното място, заедно с начините, по които правилата се правят, променят, тълкуват и прилагат от синдикатите, работодателите и държавата.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за подаване на проектни предложения по програма „Цифрова Европа“

На 15 ноември 2022 г. Европейската комисия отвори нов конкурс за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“:

 • Срок за кандидатстване: 15.02.2023 г.
 • Цел на процедурата: да се увеличат и улеснят възможностите за тестване и сертифициране на сигурността и оперативната съвместимост на свързаните ИКТ системи, да се подобрят възможностите и сътрудничеството в областта на сертифицирането на киберсигурността в съответствие с целите на Регламент 2019/881 (Акт за киберсигурността).
 • Конкурсът е насочен по-специално към националните органи за сертифициране на киберсигурността, органите за оценяване на съответствието, органите за акредитация, университетите и други заинтересовани страни.
 • Бюджет: максимален грант от ЕК за проект между 0.5 и 1 млн. евро.
 • Допустими разходи:
  • Разходи за персонал;
  • Разходи за подизпълнение;
  • Разходи за командировка (пътни, дневни и квартирни пари);
  • Разходи за закупуване на оборудване;
  • Разходи за закупуване на други стоки, дейности и услуги;
  • Непреки разходи (фиксираната ставка за непреки разходи е 7% от допустимите преки разходи).
 • Очаквани резултати: укрепване на националните органи за сертифициране на киберсигурността, органите за оценяване на съответствието и органите по акредитация; подобряване на възможностите за тестване на киберсигурността и оперативната съвместимост във всички държави-членки, включително в областта на 5G дезагрегирани и отворени решения и доверени чипове; подпомагане на МСП при одитиране на инфраструктурата им с оглед на подобряването на тяхната защита на киберсигурността; подкрепа на действията в областта на стандартизацията.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана "EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education, HEI Call 3”

Системата за кандидатстване по третата покана за набиране на предложения отваря на 17 ноември 2022 г.:

Срок за кандидатстване: 28.02.2023 г., онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време

Партньорство: Трябва да се сформира консорциум от минимум четири организации.

 • Консорциумът трябва да включва минимум три висши учебни заведения от три различни държави, както следва:

- Едно ВУ трябва да е кандидат/координатор

- Минимум две други висши учебни заведения в консорциума трябва да бъдат пълноправни партньори

- Най-малко едно висше училище трябва да бъде съществуващ партньор на EIT KIC23

- Минимум едно висше училище трябва да бъде „нов“ партньор (неучастващ в кохорта 1 или 2)

- Повечето висши учебни заведения не трябва да бъдат партньори на EIT KIC

 • Минимум един от останалите участници е необходимо да бъде от друга страна на триъгълника на знанието (напр. регионални/териториални власти, МСП и стартиращи фирми).

Продължителност: Продължителността на проектите, избрани по тази покана, ще бъде разпределена в две фази. Само ако са изпълнени определени критерии съответният проект може да бъде разширен от фаза 1 във фаза 2. Дейностите по проекта, които ще бъдат финансирани, трябва да бъдат проектирани за 15-месечен период, но да включват ясно разграничение между дейностите и резултатите във фаза 1 и тези във фаза 2. Фаза 1 обхваща периода от 01 май 2023 г. до 31 ноември 2023 г., докато фаза 2 се изпълнява от 15 януари 2024 г. до 31 юли 2024 г.

Бюджет: Максималното финансиране на проект за фаза 1 е 350 000 евро. След задоволително приключване на фаза 1, проектът може да продължи към фаза 2, която ще се състои от допълнителни 6,5 месеца и допълнително максимално финансиране от 400 000 евро.

Интензитет на финансиране: Финансирането на избраните проекти е до 100%.

Съфинансиране от кандидатите: Бюджетът на избраните проекти ще се основава на прогнозните разходи, които ще бъдат направени; 100% от всички допустими разходи могат да бъдат покрити, но съфинансирането се насърчава.

Допустими за финансиране дейности: Всички проекти, избрани за финансиране, трябва да съдържат План за действие по отношение на визията за иновации (Innovation Vision Action Plan, IVAP) като основа за тяхното кандидатстване. IVAP трябва да има дългосрочен поглед към увеличаване на иновациите и предприемаческия капацитет в рамките на съответните висши учебни заведения на институционално ниво с визия до 2030 г. IVAP трябва ясно да демонстрира как консорциумът ще прилага дейности за изграждане на капацитет за подобряване на таланта в дълбоките технологии в участващите ВУ. IVAP трябва да бъде проектиран на основата на инструмента за самооценка HEInnovate10, който да бъде приложен към всеки член на консорциума поотделно или към консорциума като цяло.

Кандидатите трябва да включат в своя IVAP шест действия от домейни 1 – 4 (както и задължителния домейн 5) и да изложат визията и поддържащия изпълнението план за постигането им по време и след периода на финансиране на проекта. Когато е уместно, избраните действия трябва да се съсредоточат върху насърчаването на дълбоко технологичните таланти в партньорските организации на ВУ:

 • Домейн 1 – Насърчаване на институционалната ангажираност и промяна
 • Домейн 2 – Укрепване на партньорствата (интеграция в триъгълника на знанието)
 • Домейн 3 – Принос към развитието на иновации и бизнес
 • Домейн 4 – Повишаване на качеството на образованието по иновации и предприемачество
 • Домейн 5 – Споделяне на знания

Цел на процедурата: Избраните консорциуми трябва да покажат как ще изградят капацитет за иновации чрез интегриране на дейности за насърчаване на таланти в дълбоките технологии. Те трябва също така да демонстрират как техните кандидатури се привеждат в съответствие с Deep Tech Talent Initiative и допринасят за дълбоки технологични иновации.

Целта на Deep Tech Talent Initiative е да обучи най-малко 1 милион таланти в дълбоките технологии до 2025 г. чрез общоевропейски програми за развитие на таланти и умения. Това ще разшири работната сила в Европа и операциите на бързоразвиващи се компании, работещи в областта на дълбоките технологии, като съвременни материали и производство, изкуствен интелект, биотехнологии, блокчейн, роботика, космическа техника, фотоника, електроника, квантови изчисления, устойчива енергия и чисти технологии.

Всички организации в избраните проекти по тази покана ще представят официално изразяване на интерес да се присъединят към Deep Tech Talent Initiative Pledge, предвид тясното съответствие на третата покана на EIT HEI Initiative и целите на Deep Tech Talent Initiative.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за подаване на проектни предложения по програма „Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)“

На 06 декември 2022 г. Европейската комисия отвори нов конкурс за подаване на предложения за проекти по програма „Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)“:

 • Срок за кандидатстване: 09.03.2023 г.
 • Цел на процедурата: Основната цел на тази покана е да бъдат създадени традиционни и иновативни обучителни материали (отразяващи разработените подходи и насоки) за студенти, стартиращи и опитни изследователи, както и за администратори и мениджъри (за подпомагане на професионализацията на управлението на научните изследвания в областта на изследователската етика).
 • Бюджет: индикативният бюджет за проект е 3 млн. евро
 • Допустими за финансиране дейности:
 1. анализиране на силните и слабите страни на съществуващите подходи към етичните прегледи и техния капацитет за справяне със съвременните предизвикателства (нови технологии, нови форми на сътрудничество и др.);
 2. предлагане на конкретни начини за адаптиране на комисиите по етика (методология на работа, състав и др.) с оглед посрещане на новите предизвикателства;
 3. разработване на критерии за качество или инструменти за сравнителен анализ, които да помогнат при оценката на съществуващи механизми за надзор на изследователската етика;
 4. организиране на консултации със заинтересованите страни и интердисциплинарни инициативи за взаимно обучение, за да се идентифицират добри практики за етичен надзор върху изследванията;
 5. разработване на насоки и съответни обучителни и образователни материали, за да се даде възможност на експертите по етика, участващи в етичните прегледи, да оценят съответствието с новите етични стандарти в резултат на съвременните предизвикателства.
 • Допустими разходи:
 1. Разходи за персонал
 2. Разходи за услуги
 3. Непреки разходи

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за подаване на проектни предложения по програма „Erasmus+ Programme (ERASMUS)“

На 16 декември 2022 г. Европейската комисия отвори нов конкурс за подаване на предложения за проекти по програма „Erasmus+ Programme (ERASMUS)“:

 • Срок за кандидатстване: 03.05.2023 г.
 • Цел на процедурата: Алиансите за образование и предприятия са транснационални, структурирани и ориентирани към резултати проекти, в които партньорите споделят общи цели и работят заедно за насърчаване на иновациите, новите умения, инициативността и предприемаческите нагласи. Чрез тях се цели насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение, предприятията и общата социално-икономическа среда. Това включва справяне с обществени и икономически предизвикателства като изменението на климата, демографските промени, цифровизацията, появата на нови революционни технологии като изкуствения интелект и бързите промени в заетостта посредством социални иновации и устойчивост на общността, както и иновации на пазара на труда.
 • Бюджет: максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва:
 1. 1 милион евро (за 2-годишен проект)
 2. 1,5 милиона евро (за 3-годишен проект)
 • Интензитет на финансиране: стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80% от прогнозния бюджет, определен след оценка на проектното предложение
 • Съфинансиране от кандидатите: да, минимум 20%
 • Допустими за финансиране дейности:
 1. стимулиране на иновациите;
 2. развиване на чувство за инициативност и предприемачески нагласи, компетентности и умения;
 3. стимулиране на движението и обмена на знания между областите на висшето образование, ПОО, предприятията и научните изследвания;
 4. определяне на нуждите на пазара и на нововъзникващите професии във връзка с устойчивостта.
 • Допустими разходи:
 1. Разходи за персонал
 2. Разходи за услуги
 3. Други преки разходи (командировъчни и др.)
 4. Непреки разходи

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.