Икономически университет – Варна

Студентска мобилност обучение

Какво е "Еразъм+"?

Програма "Еразъм+" организира обмена на студенти и докторанти между страните по програмата (ЕС, Турция и Македония) и страните партньори (извън ЕС). Програмата финансира мобилности с цел обучение и с цел практика. Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри, и за докторанти. Ако отивате в страна по програмата, можете да използвате онлайн езиковата подкрепа по "Еразъм+" (OLS), за да научите езика, на който ще се провеждат учебните занятия.

Продължителност

Периодът на обучение в чужбина е минимум 3 месеца и максимум 12 месеца за всяка образователно-квалификационна степен (12 месеца за ОКС "Бакалавър", 12 за ОКС "Магистър" и 12 за ОНС "Доктор"). Можете да участвате в повече от един обмен в чужбина по "Еразъм+", било то като студент или стажант, но общата продължителност на периодите в чужбина не може да надхвърля 12 месеца в рамките на един цикъл на обучение.

Кандидатстване

В ИУ-Варна подборът на участници се извършва чрез отдел "Международно сътрудничество" през февруари-март (основна селекция) и допълнителен конкурс (незаети места) през октомври. Точните дати се обявяват в сайта на ИУ-Варна и тук.

Подробен списък на свободните места по "Еразъм+" за учебната 2023/2024

Процедурата стъпка по стъпка:

От есента на 2011 г. се използва система за електронно кандидатстване. В нея студентът посочва желаните университети и заявява начина, по който ще удостовери познанията си по един или повече от следните чужди езици: английски, немски, френски, испански, италиански, турски или руски език. За всеки от посочените езици кандидатите могат да удостоверят знанията си по един от следните начини:

 • оценка от държавен зрелостен изпит по езика;
 • сертификат (само признатите по-долу)
 • положен кандидат-студентски или кандидат-докторантски изпит по езика в ИУ-Варна;
 • изпит за проверка на езиковите познания (организира се специално за кандидатстване по Еразъм+)

В случай че сте избрали да удостоверите чуждоезиковите си познания чрез оценка от ДЗИ или сертификат, е необходимо да сканирате и приложите диплома за средно образование с оценка от държавен зрелостен изпит по езика или някой от следните сертификати:

 • Английски език: PET Preliminary, BEC Preliminary, FCE, BEC Vantage, CAE, BEC Higher, CPE, BULATS, IELTS, TOEFL iBT
 • Немски език: Goethe – Zertifikat, ÖSD, DSD, TestDaF
 • Френски език: DELF/DALF
 • Испански език: DELE
 • Италиански език: CILS, CELI, PLIDA
 • Руски език: ТРКИ

Оценката от държавен зрелостен изпит и сертификат се приравнява съгласно таблица за еквивалентни резултати.

В случай че изберете кандидат-студентски или кандидат-докторантски изпит, оценката ще бъде вписана по служебен път.

За кандидатите, които желаят да се явят на изпит за проверка на езиковите познания, се организират изпити по английски, немски, френски, испански, руски и турски език. Възможно е явяване на изпит по един (или повече) от изброените езици. Изпит по италиански не се провежда, но кандидатите могат да удостоверят знанията си със сертификат. 

Проверовъчният изпит по английски език  включва текст за слушане с разбиране, текст за четене с разбиране, есе (250-300 думи) и кратко устно събеседване.

Примерен тест по английски език за кандидатстващи студенти по Програма "Еразъм +":

Изпитът проверява езиковата подготвеност на кандидатите да се включат в академично обучение на английски език като очакваното ниво е съпоставимо с ниво B1/B2 по Европейска езикова рамка. 

Писмената част (50 точки) и устната част (50 точки) формират крайната оценка по езиковия изпит. Представен писмен текст (есе) по тема, различна от зададената, не се оценява. До устната част на изпита се допускат кандидати с минимум 23 точки на писмената.  

Важно е да знаете, че системата за електронно кандидатстване допуска да впишете само университетите, за които можете да кандидатствате с избраните езици и в зависимост от образователно-квалификационната степен, за която се обучавате (Ако сте туризъм, не можете да кандидатствате за университет, който не предлага такива предмети). 

Очаквани грантове през академичната 2023/2024 година:

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия,

Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, 

Норвегия, Швеция,

Партньорски държави от

регион 14 
674

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Кипър, Франция,

Германия, Гърция, Италия,

Малта, Нидерландия, 

Португалия, Испания,

Партньорски държави от

регион 13
674

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Хърватия, Чешка република,

Естония, Унгария, Латвия,

Литва, Северна Македония, Полша,

Румъния, Сърбия, Словакия,

Словения, Турция

606

Партниращи държави

Страни, участващи в програмата, извън рамките на ЕС

Държави членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата и трети държави, които не са асоциирани към програмата от региони 13 и 14 786

Според новия проект 2023г. по програма "Еразъм +", Европейската комисия препоръчва използването на зелен транспорт (автобус, влак, кораб), като студентите могат да получат допълнителна еднократна финансова подкрепа в размер на 50 евро и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.

Месечните ставки, определени от Националната агенция, са фиксирани за новия прект 2023 г.  

Списък на университетите:

Можете да разгледате подробен списък на университети партньори по програма "Еразъм+" на този линк.

Кандидатстването се осъществява през системата за електронно кандидатстване в началото на всеки семестър. Точните дати ще бъдат обявени в сайта на ИУ-Варна. Класирането се извършва само за кандидатите, удостоверили знанията си по чужд език. Кандидати, които са се явили на изпит по език, но не са го издържали успешно, не се допускат до класиране.

Студентите следва да проверят сами дали желаните от тях университети предлагат дисциплини, близки до изучаваните в ИУ-Варна. 

Балът се формира от средния успех от обучението до момента и оценката на езиковите познания. За кандидатите, които са заявили участие с два езика, се формират два състезателни бала. Студентите с висок успех имат най-голям шанс да се класират за поставяния на 1-во място (най-желан) университет. Студентите с по-нисък успех също се класират за мобилност, но е възможно да бъдат селектирани за поставения не на 1-во, а на 3-то/4-то и т.н. място университет.

След потвърждаване на класирането, студентите биват номинирани към приемащия университет и започват подготовка на следните документи, съгласно изискванията на въпросния университет:

 • Application form (попълва се в два екземпляра по образец на университета партньор).

Home/sending institution: University of Economics - Varna
Erasmus ID code: BG VARNA04
Institutional Coordinator: Assoc. Prof. Vladimir Zhechev, PhD
Address: International Relations Office, University of Economics - Varna, 77 Kniaz Boris I Blvd, 9002 Varna, Bulgaria
Phone: +359 (0) 52 830 812
E-mail: int_relations@ue-varna.bg

 • Learning agreement (попълва се в два екземпляра по образец на приемащия университет или по образец на ИУ-Варна и се подписва от факултетния координатор) – ТУК. Когато започнете обучението си в приемащия университет могат да се наложат промени в избраните курсове, които трябва да отразите в частта During Mobility.
 • Accommodation form (ако на интернет страницата на университета партньор не е публикувана, трябва да се свържете с координатора на съответния университет и да уточните възможностите за настаняване). Някои университети са предоставили информация на следния линк.
 • В зависимост от възприетата практика в университета-партньор може да са необходими и допълнителни документи като например копие на здравно-осигурителна карта, академична справка и др.

Подписване на двустранен договор за субсидия

Преди заминаването си трябва да подпишете договор за получаване на субсидията. Може да изпратите роднина или приятел с нотариално-заверено пълномощно, ако не можете да дойдете лично. Образец на пълномощно с минималните изисквания може да изтеглите от ТУК. След подписване на договора ще получите 80% от сумата за целия период на престой в университета партньор, а след завръщане и представяне на отчетните документи ще получите и останалите 20%.    
Субсидията можете да получите на посочена лична банкова сметка. Задължително е точното попълване на полето „адрес на банката“, ако сметката е открита в чуждестранна банка, и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.

Всеки студент е отговорен да провери академичния календар на приемащия университет, и да съобрази заминаването си с него. Академичният календар или кореспонденция, в която се уточняват датите на периода за обучение се предствят при подписването на договора за субсидия. В някои университети се организират Welcome Week или езикови курсове, за което също трябва да се информирате лично.
Необходимо е да уведомите координатора или тютора си (ако такъв е назначен) за точната дата на пристигане, за да могат да уредят посрещане, в случай че предлагат такава услуга.

Онлайн езикова подкрепа (OLS)

Всеки студент участник в програма Еразъм+ е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. OLS е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки. OLS не е тест за оценка, а помощен инструмент за подобряване нивото на чужд език.

До 30 дни след приключване на мобилността трябва да отчетете следните документи:

 1. Transcript of records – академична справка с резултатите, които сте постигнали в университета партньор, преведена на български от лицензирана агенция. Повечето университети я изпращат по поща директно към ИУ-Варна.
 2. Changes to the Learning Agreement – ако сте правили промени в избора си на предмети, трябва да ги отразите в този документ (ТУК – частта During the mobility) и да го подпечатате в университета партньор преди да се завърнете.
 3. Confirmation letter – документ, издаден от университета партньор, удостоверяващ престоя на студента в него, преведен на български от лицензирана агенция. Ако се използва двуезичната бланка на ИУ-Варна няма необходимост от превод на български език (ТУК).
 4. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.
 5. Отчет на български език (ТУК) - изпраща се на имейл: int_relations@ue-varna.bg
 6. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, получава се автоматично по имейл.
 7. Попълнен Second Assessment Test в OLS.
 8. Декларация за банкова сметка - задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина (ТУК).
 9. При използването на зелен транспорт (автобус, влак, кораб) се представя съответния билет, а сумата се изплаща в края на мобилността. 

Внимание! – крайният вариант на Learning Agreement трябва напълно да съвпада с Transcript of records.

*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа от "Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина". Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на обучение, прекарано в университета партньор, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер; ако има голяма разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.

След края на мобилността, всеки студент може да получи Сертификат за участие в програма "Еразъм+", издаден от Отдел "Международно сътрудничество" при предварително уточнение.

Отказ от отговорност за използване във всички комуникационни материали

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.