Икономически университет – Варна

Мобилност персонал

Периодът на обучение между две държави по програмата трябва да бъде най-малко 3 дни. Това не включва времето за пътуване. Периодът на обучение между държава по програмата и държава партньор трябва да бъде най-малко 5 дни (без дните за път).

За да участвате в мобилност на персонала по програма "Еразъм+" с цел обучение, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте назначен/а на трудов договор към Икономически университет – Варна като преподавател или служител.
 • Да владеете поне един от изброените езици: английски, немски, френски или езика на страната, в която желаете да заминете.

Като участник в програма "Еразъм+" ще получите:

 • Право да посетите университет партньор с цел обучение.
 • Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от световноизвестни университети от цял свят.
 • Възможност да практикувате езиковите си познания.
 • Субсидия за една седмица и средства за транспортни разходи.

От Вас ще се очаква:

 • Да участвате в обучение в университета партньор на английски език или на националния език на страната домакин.
 • Да се свържете с отдел "Международно сътрудничество" в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програмата си за обучение (изтегли).
 • Да подпишете договор за субсидията с ИУ-Варна преди заминаването си и след завръщане да представите отчетните документи.

Периодът на преподаване в друга страна по програмата трябва да бъде минимум 3 дни. Това не включва времето за пътуване. Ако обменът се извършва между страна по програмата и страна партньор (извън ЕС) периодът на преподаване трябва да бъде минимум 5 дни (без дните за път).

По време на престоя в чужбина, действителното време на преподаване трябва да бъде минимум 8 часа на седмица (дори когато престоят е по-кратък от седмица).

За да участвате в мобилност на персонала по програма "Еразъм+ с" цел преподаване, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте назначен/а на трудов договор към ИУ-Варна като преподавател.
 • Да владеете поне един от изброените езици: английски, немски, френски или езика на страната, в която желаете да заминете.

Като участник в програма "Еразъм+" ще получите:

 • Право да посетите университет партньор с цел преподаване.
 • Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от световноизвестни университети от цял свят.
 • Възможност да практикувате езиковите си познания.
 • Субсидия за периода за престой и за транспортни разходи.

От Вас ще се очаква:

 • Да изнесете минимум 8 часа лекции в университета партньор на английски език или на националния език на страната домакин.
 • Да се свържете с отдел "Международно сътрудничество" в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програма за преподаване (Mobility Agreement for Teaching).
 • Да подпишете договор за "Еразъм+" субсидия с ИУ-Варна преди заминаването си.
 • След завръщане да представите отчетните документи, описани в процедурата за кандидатстване.
Процедура за кандидатстване персонал

Отдел „Международно сътрудничество“ обявява конкурс за кандидатстване в началото на всеки семестър. Подаването на кандидатура се осъществява чрез онлайн системата за кандидатстване на следния линк: WebStudentDB.
След регистрация и попълване на профила си, участникът посочва цел на мобилността - преподаване или обучение. В последното поле - в падащо меню - се генерира списъкът от университети партньори, в които имa места за преподаване/обучение. Имайте предвид, че не всеки университет партньор приема служители за мобилност с цел обучение. 

Можете да кандидатствате за участие в staff week в наш университет партньор. Част от планираните "международни седмици" можете да видите тук: iMotion

Въз основа на постъпилите предложения и наличните места за финансиране, Комисията по академичен обмен извършва селекция по точкова система като се базира на следните критерии:

Критерии за мобилност с цел преподаване:
1. Поредност на участието в програма „Еразъм+“:
       -участие за първи път – 3 точки
       -участие преди повече от една година – 1 точка
       -участие през предходната или настоящата година – 0 точки
2.   Включване на преподаваната дисциплина / част от дисциплина като елемент от учебната програма в университета домакин – 2 точки
3.   Осъществен контакт с приемащата институция – 2 точки
4.   Добавена стойност на мобилността (бъдещи проекти за сътрудничество, разработване на съвместни учебни програми, съвместни публикации и др.) – 1 точка
5.   Организация на посещение на гостуващи преподаватели по програма „Еразъм+“ през последните 2 години:
        - при две и повече посещения – 2 точки
        - при едно посещение – 1 точка
        - без посещения до момента – 0 точки
 
Критерии за мобилност с цел обучение:
1.  Поредност на участието в програма Еразъм+:
         - участие за първи път – 3 точки
         -  участие преди повече от една година – 1 точка
         - участие през предходната или настоящата година – 0 точки
2.   Разработване на нови учебни материали в резултат от мобилността  / подобряване на работни практики в резултат от мобилността – 2 точки
3.   Осъществен контакт с приемащата институция – 2 точки
4.   Добавена стойност на мобилността (бъдещи проекти за сътрудничество, разработване на съвместни учебни програми, съвместни публикации и др.) – 1 точка
5.   Организация на посещението на гостуващи преподаватели или служители по програма „Еразъм+“ през последните 2 години:
         - при две и повече посещения – 2 точки
         - при едно посещение – 1 точка
         - без посещения до момента – 0 точки

Преподаватели или служители, които неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, след селектирането им, е възможно да не бъдат одобрени, дори и да отговарят на някое от горепосочените условия. 

До 45 календарни дни след обявяване на класирането всички селектирани преподаватели и служители трябва да представят в отдел "Международно сътрудничество" писмо-покана или електронна кореспонденция, в които са уточнени датите на мобилността. В случай, че това не бъде изпълнено участникът губи мястото, за което е бил селектиран.

Преди началото на мобилността по програма Еразъм+, участниците е необходимо да подготвят Програма за преподаване / Програма за обучение (Mobility Agreement for Teaching/ Training). Програмите се подписват в 2 екземпляра от факултетния координатор в ИУ - Варна и се подпечатват във факултетната канцелария. Служителите, които не са част от катедрения състав и нямат факултетен координатор, следва да се обръщат към институционалния координатор по програма Еразъм+ в ИУ-Варна.

Бланки:
Програма за преподаване (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)
Програма за обучение (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)

Факултетни координатори:
Финансово-счетоводен факултет - доц. д-р Недялко Вълканов, каб. 211/521
Стопански факултет - доц. д-р Илиан Минков, каб. 229г
Факултет "Информатика" - доц. д-р Янка Александрова, каб. 439
Факултет "Управление" - доц. д-р Валентина Макни, каб. 1-417
Колеж по Туризъм - доц. д-р Гинка Димитрова, каб. 2-216

След уточняване на точните дати за престой в университета-партньор (между 60-я и 30-я ден преди началото на мобилността), участниците в мобилност: 

1.Представят в отдел "Международно сътрудничество" изготвената, подписана, съгласувана и подпечатана Програма за обучение/преподаване по време на мобилността (Mobility Agreement);

2. Подписват Договор за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение  по програма Еразъм+(изготвя се от отдел "Международно сътрудничество");
3.Подписват Декларация по закона за защита на личните данни;
4.Представят банкова сметка и полица за медицинска застраховка;

5.Съгласуват лично с ръководител катедра или прекия си ръководител Заповед за командироване, изготвена от отдел"Международно сътрудничество";

6. За преподавателите е необходимо да предоставят копие от документа за отклонение на часове.

Важно:
Само при наличие на всички необходими  горепосочени документи , работодателят издава Заповед за командироване на участника в мобилност.
Финансовата подкрепа се изплаща след предоставяне на пълния комплект документи (подписани  Mobility Agreement и от приемащата институция, Договор за мобилност на персонала, Декларация по ЗЗЛД, Заповед за командироване, полица за медицинска застраховка и добавена справка за банкова сметка).
След подписването на комплекта документи не са възможни промени по датите на мобилност. При неспазване на заложените дати за мобилност участникът следва да възстанови частично или изцяло получената субсидия.

В срок до 15 работни дни от приключване на мобилността по програма "Еразъм+" преподавателите и служителите отчитат пред отдел "Международно сътрудничество" следните документи:

 1. Подписан оригинал на Програма за преподаване или Програма за обучение
 2. Подписан оригинал на Сертификат от приемащия университет, удостоверяващ целта и периода на мобилността.
 3. Оригинални билети за пътуване или копие на международен паспорт с поставени печати от ГКПП, или документи от настаняването, удостоверяващи реалния престой.
 4. Отчет за осъществената командировка.
 5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+. Бланката се получава автоматично по имейл.
 6. Документ, доказващ използването на зелен транспорт - касови бележки, билети.
 7. Декларация за използването на зелен транспорт по образец (налична в отдел "Международно сътрудничество" )

Дневните ставки за мобилност на персонала през учебната 2023/2024 са следните:

Приемаща страна Сума на ден в EUR
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция 180
Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания 160
Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция 140
Партниращи страни ( Гана, Нигерия, Република Южна Африка) 180

 

Всеки участник ще получи допълнително финансиране за пътни разходи за разстоянието от изпращащата до приемащата институция, както следва:

Транспортно разстояние Стандартно пътуване - сума Екологично пътуване - сума
Между 100 и 499 KM 180 Евро на участник 210 Евро на участник                                       
Между 500 и 1999 KM 275 Евро на участник 320 Евро на участник
Между 2000 и 2999 KM 360 Евро на участник 410 Евро на участник
Между 3000 и 3999 KM 530 Евро на участник 610 Евро на участник 
Между 4000 и 7999 KM 820 Евро на участник                                       -
8000 KM или повече 1500 Евро на участник                                       - 

"Транспортното разстояние" представя разстоянието между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а "сумата" съответства на отпусканата подкрепа за пътуване за отиване и връщане.

"Екологично пътуване" се води това с автобус, влак или кораб. 

За пресмятане на точното разстояние се използва онлайн калкулатор
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Отказ от отговорност за използване във всички комуникационни материали

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.