Икономически университет – Варна

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател, ръководител катедра "Икономика и управление на търговията"

Приемно време

Вторник, кабинет 307, https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 10:00-12:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 307, https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес комуникации Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Бизнес комуникации Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 2-312 Л Търговски мениджмънт 14, 15
16:15 18:00 2-312 Л Бизнес комуникации 14, 15
2022-09-24 (Събота)
10:15 13:00 Е-10 Л Търговски мениджмънт 47
2022-09-25 (Неделя)
10:15 13:00 Е-9 Л Бизнес комуникации 47
2022-09-26 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-6 Л Бизнес комуникации 47
2022-09-27 (Вторник)
10:15 13:00 Е-2-2 Л Търговски мениджмънт 47
2022-09-28 (Сряда)
10:15 13:00 Е-2-2 Л Търговски мениджмънт 47
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Пета юбилейна международна научна конференция, 25 г. катедра "Маркетинг", Икономически университет – Варна, Варна : Наука и икономика, 2022.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 3 - 11.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna] : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748., ISSN(печатно) 13142704, ISBN(печатно) 978-619740876-8 / DOI 10.5593/sgem2019/5.3/S21.093 / Scopus
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 3, 101 - 110.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 5 - 13.
Преглед на всички публикации