Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Приет на КС: Протокол № 8 от 29.01.2024 г.

 

Указания за провеждане и защита на практическо обучение (стаж) за студенти, завършили 3-ти курс в редовна и дистанционна форма на обучение

 

 1. Практическото обучение на студентите е задължително на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления и специалности. Касае студентите от ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“, редовна, редовна-електронна, дистанционна и задочна форма на обучение в ИУ-Варна (в т.ч. и Колежа по туризъм).
 2. Продължителността на практическото обучение е 45 календарни дни или 240 работни часа, отработени през настоящата календарна година.
 3. Практическото обучение на студентите, обучаващи се по две специалности, се обединява и се провежда по две програми през периода, предвиден за основната специалност.
 4. Защитата на практиката се провежда на дати, определени в Заповед на Ректора за графика на учебния процес. Конкретните дати за защита за редовно и дистанционно обучение се обявяват на www.ue-varna.bg.
 5. Знанията и уменията на студентите от практическото обучение се оценяват с оценка на изпит.
 6. Отговорникът за практическото обучение в катедрата уведомява студентите от 3 курс, редовно и дистанционно обучение през съответната учебна година за графика и изискванията за провеждане и защита на практиката.
 7. Отговорникът за практическото обучение внася за обсъждане от катедрения съвет информация за професионално-практическото обучение на студентите за изтеклия период през м. октомври
 8. Професионалното практическо обучение (стаж) изисква:
 • Намиране на Фирма за провеждане на практическото обучение, с основен предмет на дейност, съответстващ на специалността на Студента.
 • Регистриране на Фирмата в платформата UEBN.
 • Регистриране на Студента в платформата UEBN. Работодателят вписва имената и e-mail на Студента (същият e-mail, с който Студентът се е регистрирал в платформата UEBN).
 • Регистриране на Ментора в платформата UEBN. Менторът трябва да е регистриран в платформата UEBN като „Експерт от бизнеса“. Работодателят избира Ментор на програмата като вписва имената и актуален емайл (същият емайл, с който Менторът се е регистрирал в платформата UEBN).
 • Съгласуване на програмата с Работодател и Ментор, определен от фирмата.
 • Въвеждане на програмата от Работодателя.
 • Всички участници (Студент, Ментор и Експерт от ИУ-Варна) потвърждават програмата чрез попълване на необходимата информация.

9. Студентите изпълняващи стаж в чужбина, следва да представят своята документация за участие в стажа на английски език (Employer registration form, Mentor evaluation of the professional practical training, Mentor internships goals form, Student evaluation of the professional practical training), а отчетът се подготвя и защитава на български език.

СТУДЕНТЪТ:

 1. Потвърждава участието си в програмата, чрез бутона „Редактирай“.
 2. Попълва необходимата информация.
 3. Записва актуален емайл (e-mail) и имена на своя Академичен наставник. (Намира своя Академичен наставник в обявения списък по специалности и групи на адрес uebn.ue-varna.bg Образователен процес Практическо обучение (стаж) „Списък на ръководителите на практическо обучение за текущата учебна година по катедри“).

ЕКСПЕРТЪТ ОТ БИЗНЕСА (МЕНТОР):

 1. Потвърждава участието си в програмата, чрез бутона „Редактирай“.
 2. Попълва необходимата информация за основните дейности и срок на стажа.

ЕКСПЕРТЪТ ОТ ИУ-ВАРНА:

 1. Потвърждава програмата чрез бутона „Прегледай“ (при стаж Тип/Опция 1).

Програмата за стаж трябва да бъде одобрена от ръководителя на практическото обучение за съответната група преди започването на стажа от страна на студента. Тъй като понастоящем системата UEBN не генерира автоматично съобщения, молим студентите, които стартират програма за практическо обучение да изпращат e-mail на академичния си наставник при извършване на действия от тяхна страна. Тази опция е подходяща за използване от студенти, които не са назначени на трудов договор към фирмата/общината, за която представят документи. Примерен образец на служебната бележка – използва се само от студентите избрали опция 1!

 

 • Оценяването на стажа се извършва от:

СТУДЕНТА:

1. Оценяване на Ментора и проведената практика (самооценка, участие на Ментора и условията, предоставени от организацията).

ЕКСПЕРТА ОТ БИЗНЕСА (МЕНТОР):

1. Оценяване на придобитите знания, умения и компетенции на Студента.

ЕКСПЕРТА ОТ ИУ-ВАРНА:

1. Оценява целия процес на стажа, изработения доклад от Студента и неговата защита (съгласно критериите посочени в Таблица А).

 

 

                                                                                                                Таблица A

             Критерии за оценяване на практическото обучение

Критерии за оценка

Максимален брой точки

   1.

Съответствие на дейностите, изпълнявани от студента по време на трудовия договор/практическото обучение с изучаваната от студента специалност

20

   2.

Детайлност, пълнота и оформление на отчета за стажа, в т.ч.:

50

2.1.

Техническо оформление на отчетите

5

2.2.

Съответствие на икономическия профил на търговското предприятие (съгласно посоченото в табл. 1 на доклада за проведения стаж)

10

2.3.

Умение да се представи спецификата на търговската (основната) дейност на предприятието и маркетинг в предприятието

10

2.4.

Детайлно описание на дейностите, изпълнявани от студента

10

2.5.

Изводи от проведената практика. Препоръки за оптимизиране на работната позиция/дейностите в предприятието.

Описание на изпълняваните дейности и задачи, съгласно и от гледна точка на изискванията на Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот (посочете кои са били използвани и усъвършенствани по време на стажа):

 • Езикова грамотност;
 • Многоезикова компетентност;
 • Математическа компетентност и точни науки;
 • Цифрова компетентност;
 • Личностна компетентност;
 • Гражданска компетентност;
 • Предприемаческа компетентност;
 • Културна осведоменост и изява.

15

   3.

Защита на отчета, пълнота и коректност на предоставените документи

30

 

Общ брой точки

100

 

 • Подготовката за защита на стажа изисква разработване на Доклад от Студента, основавайки се на следните изисквания, свързани със:

 

 1. Изготвяне на заглавна страница на Доклада.
 2. Съдържание на Доклада:
 • Попълване на Профил на търговското предприятие, представен в таблична форма (виж Таблица 1);
 • Специфика на търговската (основната) дейност на предприятието.
 • Маркетинг в предприятието (продукт, пласмент, промоция, цени).
 • Конкретни бизнес процеси, с които е ангажиран стажантът по време на практиката (лично извършвани дейности по време на практиката; търговски операции, с които е запознаван и обучаван стажантът от ментора по време на практиката; работа с първични и вторични документи, свързани с дейността).
 • Изводи от проведената практика (лично наблюдение и оценка на силните и слабите страни на фирмената дейност и проведения стаж).
 • Изисквания за форматиране на докладите: шрифт (Font) Times New Roman (TNR), размер 14 пункта (14 pt.), междуредие (Line spacing) Single, подравняване на текста (Aligment: Justify). Обемът на доклада не може да бъде по-малък от 10 страници и да надвишава 15 страници.

(Шаблон на заглавна страница на доклада, не се номерира)

 

                                                                ДОКЛАД ЗА ЗАЩИТА НА СТАЖ,

                                                            ПРОВЕДЕН ВЪВ ФИРМА „…………….“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Студент:

                      ………………………..,

                      спец. ..., курс …, гр. …,

                      фак. № …, СИН …

                      Научен ръководител:

                                                               /…………………/

 

 

 

 

 

                                                                              В А Р Н А

                                                                                  2024

 

(Шаблон на основен текст на доклада – между 10 и 15 страници, номерират се от 1 до n = max 15)

                                                                                                                     Таблица 1

                                Профил на търговското предприятие 

Наименование на предприятието, в което се провежда практическото обучение

 

Ментор (име, длъжност)

 

Предмет на дейност на предприятието

(с какво се занимава предприятието, възникване, развитие, асортимент, размер на предприятието [1])

 

Организационно-управленска структура (описание и схема):

 

 • вид, брой отдели в състава на организационно-управленската структура на предприятието;

 

 • отдел/и ангажиран/и с покупките, логистиката, продажбите, брой и структура на заетите лица в тях.

 

Фирмена среда

Делови партньори на предприятието

(банки, маркетингови агенции, участие в клъстери, доставчици на услуги, използвани посредници и др.)

 

Конкуренти на предприятието

(изброяване на основните, интензивност на конкуренцията)

 

Доставчици на предприятието

 

Клиенти на предприятието

 

Нормативни документи, които определят правната среда на предприятието

(да се изброят закони, правилници или други нормативни актове, с които следва да се съобразява предприятието)

 

 

Примерен образец на Служебна бележка за стаж от работодател

(само за „Тип 1“[2])

 

 

Л о г о на фирмата

 С Л У Ж Е Б Н А   Б Е Л Е Ж К А

Дава се настоящата на ......................................................................., студ. от ...курс, група, ред. /дист. об., фак. №, спец. „Икономика и търговия“ в уверение на това, че същият проведе практическо обучение в ........................................ от ....... 20... г. до ....... 20... г. (45 календарни дни, 240 ч.).

дата:

населено място:

Длъжностно лице:

(печат и подпис)

 

[1] Критериите за класификация на предприятията според техния размер (Европейска комисия) може да намерите тук: www.bcci.bg/resources/files/nb6004773bgc_002.pdf

[2] Този документ (служебна бележка) се прилага като сканиран/сниман/вмъкнат в текста на доклада елемент: Word-Insert-Pictures