Икономически университет – Варна

Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация

 

Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема:

"ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ"

по повод 70 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" и

75 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" при Икономически университет – Варна

 

Тематични направления:

 

 • Икономически теории и практики в търговията; 
 • Пазари и конкурентоспособност; 
 • Мениджмънт, маркетинг, логистика и човешки ресурси в търговията;
 • Предприемачеството и финанси в търговията; 
 • Иновации, дигитализация и омниканална търговия; 
 • Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия.

Организаторите си запазват правото с цел оперативна оптимизация при провеждането на научния форум да извършат консолидация в определените тематични направления.

Форматът за провеждане на конференцията е хибриден - присъствено или дистанционно.

Научният форум ще се проведе в Икономически университет - Варна и с възможност за дистанционно участие през Google meet.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 • изпращане на заявката за участие в конференцията само по електронен път в раздел "Заявка за участие" - 16.06.2023 г.
 • потвърждение за приемането на заявките - 30.06.2023 г.
 • краен срок за внасяне на таксата за участие - 1.09.2023 г.
 • краен срок за изпращане на докладите, оформени според "Изисквания към докладите" - 1.09.2023 г.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 • 80 лв. (40 евро) на разработка при присъствено участие за първия автор и 40 лв. (20 евро) за всеки следващ съавтор;

  (таксата включва пакет с материали от конференцията, участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад, кафе-пауза, коктейл).

 • 40 лв. (20 евро) на разработка при дистанционно участие, независимо от броя на съавторите;

  (таксата включва участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад).

Участници от ИУ - Варна не заплащат такса.

ДАННИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ:
 • Банка: "УниКредит Булбанк" АД
 • Титуляр: Икономически университет – Варна
 • IBAN: BG59 UNCR 7000 3125 1617 89 (в лева)
 • IBAN: BG87 UNCR 7000 3425 1637 58 (в евро)
 • BIC: UNCRBGSF

Основание: конф. на кат. “ИУТУ”, име на участника

(ако на участника е необходимо издаването на фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат или ако участника желае издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на лицето, на чието име трябва да е фактурата).

Таксите за банковия превод са за сметка на участника (ците).

Сканирано копие от платежния документ, удостоверяващ превода на таксата, се изпраща на електронната поща на конференцията commerce@ue-varna.bg заедно с пълния текст на доклада.

Таксата-правоучастие включва публикуването само на един доклад. Участието в конференцията е максимално с два доклада – лично и/или в съавторство. Доклади, които не отговарят на изискванията за форматиране, няма да бъдат приети!

 

ЗАЯВКА (електронен формуляр)

за участие в юбилейна международна научно-практическа конференция на тема:

„ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ“

по повод 70 години от създаването на катедра “Икономика и управление на търговията и услугите“ и

75 години от създаването на специалност “Икономика и търговия“ при Икономически университет – Варна

Благодарим за Вашия интерес към научния форум, очакваме Вашата заявка! Молим да попълните електронния формуляр по-долу!

След неговото изпращане ще получите потвърждение за получаването му от организаторите от електронен пощенски адрес commerce@ue-varna.bg,

а на 30.06.2023 г. потвърждение за приемане на заявката.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА НАТИСНЕТЕ ТУК

(conference REGISTRATION FORM on English here)

Участниците от страната могат да се възползват от предложенията за настаняване в:

1. Хотел "Рослин Димят Хотел Варна" (Rosslyn Dimyat Hotel Varna) с физически адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 111

Телефон: +359 52 910 800

web: https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg

2. Хотел "Орбита" (Orbita) с физически адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25

Телефон: +359 885 930 101

web: http://www.hotelorbita.com/

Общи изисквания по отношение на докладите:
Докладите са с максимален обем от 8 страници, включително таблици, фигури, използвана литература и основна (контактна) информация за автора/ите.
Основен шрифт на изложението: „Times New Roman” размер 12 pt., Justified, без отстъп между параграфите Spacing-Before/After:-0 pt.
Междуредие: 1,5 lines, отстъп на първи ред (First line indentation): 1,25. Шаблон на доклада.

Работни езици: български и английски.

Подробни инструкции за оформление на параграфите можете да изтеглите от тук

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник, който ще бъде достъпен на страницата на конференцията на уеб сайта на Икономически университет - Варна и изпратен до участниците. Сборникът ще бъде предложен за индексиране в базата от данни Research Papers in Economics (RePEc) и Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Сборникът ще бъде предложен за включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД).

Доклади, които не отговарят на описаните изисквания, няма да бъдат приети за публикуване!

 

** С изпращането на доклада за участие в научната конференция авторът (авторите) декларира (декларират), че той е собствена оригинална разработка на автора/съавторите, и не е публикуван в друго издание и под друго заглавие. Авторът (авторите) приема (приемат) представения доклад да бъде свободно достъпен и безвъзмездно разпространен в Интернет след публикуването му.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на докладите и за грешки, допуснати по тяхна вина.

Програмата на международната научно-практическа конференция „Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация“ ще бъде изпратена предварително на участниците по електронен път и предадена на място в деня на конференцията.

За контакти с организационния комитет на конференция "Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация":

 

Икономически университет - Варна
Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"
бул."Княз Борис I" 77
9002, Варна
каб. H-106

e-mail: commerce@ue-varna.bg

Facebook: Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"