Икономически университет – Варна

Национален ученически конкурс за есе на тема „Търговията в XXI век – настояще и бъдеще“

Регламент

за провеждане на национален ученически конкурс за есе на тема

„Търговията в XXI век – настояще и бъдеще“

 

Регламент

за провеждане на национален ученически конкурс за есе на тема

„Търговията в XXI век – настояще и бъдеще“

Цели

     Целите на националния ученически конкурс за есе са следните:

 1. Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища в областта на икономиката и търговията.
 2. Да се стимулира креативността на учениците в тази област.
 3. Да се насърчат новаторските търсения и решения на учениците в областта на съвременните форми на търговия, търговското предприемачество и създаването на собствен бизнес.
 4. Да се задълбочи сътрудничеството между средното и висшето училище, с цел постигане на плавен преход между тях.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

Конкурсът преминава през следните етапи:

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират, като попълнят  апликационна форма и я изпратят на електронна поща с адрес iut@ue-varna.bg до 17 ноември 2023 г.

2 ) Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни.

3) Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 22 ноември 2023 г.

4) Представяне на есетата онлайн на 25 ноември от 9:00 часа във виртуална зала на следния линк:  https://meet.google.com/zzt-poiz-emi. Желателно е включването във виртуалната зала да бъде 15 минути преди започването на олимпиадата.

5)  Оценяване на есетата от жури и обявяване на резултатите на 25 ноември 2023 г.

Обявяване на крайните резултати на 25 ноември 2023 г.: на имейл на участника и на сайта на ИУ-Варна www.ue-varna.bg, в страницата на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“.

Примерни тематични направления за есетата:

 • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
 • Глобализацията и свободната търговия
 • Електронна и мобилна търговия
 • Моловете на XXI век и моят виртуален аватар
 • Аз – потребителят. Защита на правата на потребителите
 • Аз – предприемачът. Мотя бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.

 

Формат и оценяване

Есетата трябва да бъдат в обем от 2 до 5 страници. Препоръчително е да имат класическа структура на есе – увод, изложение и заключение.

Техническите изисквания, на които трябва да отговарят есетата, са следните:

 • формат на файла – MS Word, Page layout A4, Margins: Top 2.5cm, Bottom 2.5cm, Left 2.5cm, Right 2.5cm
 • наименование на есето – главни букви, center, Times New Roman 14pt, bold
 • след един празен ред: трите имена на автора (авторите), клас, училище, град – Italic, Times New Roman 12pt.
 • след един празен ред: основен текст - Times New Roman 12pt, line spacing 1.5, first line 1.25cm.
 • след един празен ред: списък на използваната литература.

Критерии за оценяване на есетата:

 1. Оригиналност на творбата – 20 точки.
 2. Лична интерпретация и аргументация на идеите и становищата – 40 точки.
 3. Стил на изложение и техническо оформление на есетата – 20 точки.
 4. Презентиране на идеята на есето и отговаряне на въпроси – 20 точки.

Максималният брой точки е 100.

 

Класиране на участниците

Класирането на участниците се формира като те се подредят в низходящ ред според постигнатия краен резултат в точки. Участници с постигнат резултат равен или по-голям от 50% могат да участват в КСП 2024, като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в ИУ – Варна по утвърдена скала.

Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито. Призовите места се присъждат индивидуално.

Жури на конкурса

Оценяването на есетата ще се извърши от жури, което включва преподаватели от ИУ – Варна, катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ и представител на търговския бизнес.

Председател на журито:

1. Доц. д-р Виолета Димитрова

Членове:

2. Доц. д-р Донка Желязкова

3. Доц. д-р Цветнен Цветков

4. Гл. ас. д-р Виолета Петева

5. Гл. ас. д-р Миглена Милева

6. Гл. ас. д-р Десислава Гроздева

7. Ас. Десислава Кирова

Заелите призови места в националния ученически конкурс за есе „Търговията в XXI век – настояще и бъдеще“ се награждават с:

Първо: Признаване на резултата от конкурса за есе за оценка при кандидатстване на предварителен и основен етап в ОКС „бакалавър“, редовна форма (при обучение, субсидирано от държавата) в Икономически Университет–Варна, както следва:

 • При резултат от 50 % до 59 %  Много добър 5,00
 • При резултат от 60 % до 69 %  Много добър 5,25
 • При резултат от 70 % до 79 %  Отличен 5,50
 • При резултат от 80 % до 89 %  Отличен 5,75
 • При резултат от 90 % до 100 %  Отличен 6,00

Второ: Освобождаване от семестриални такси в ОКС „бакалавър“, редовна форма (при обучение, субсидирано от държавата): заелият първо място се освобождава от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите второ и трето място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър.

Трето: Класираните участници на призовите три места получават специални грамоти.

На всички участници в конкурса за есе се издават сертификати за участие.

Забележка: включването в конкурса за есе не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на ИУ-Варна.

 

                                                       Ръководител катедра

 

Икономика и управление на търговията и услугите