Икономически университет – Варна

Студентски конференции

Разработките на студентите от Студентските научни конференции се публикуват в сборник материали от студентска научна конференция на катедра “Икономика и управление на търговията” на цифров носител CDR с ISSN 2367-8070 (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), през 2022 г. е издаден на хартиен носител с ISBN 978-954-21-1129-0, като сборникът от първата конференция е с присъединен ISBN (публикуван и разпространен на цифров носител с ISBN 978-619-190-010-7, издателство “Славена”, 2014 г.). Сборникът CDR (или на хартиен носител) се предоставя на всеки един от участниците, като копия се депозират в университетската библиотека и чрез механизма на библиотечния обмен достигат до партньорите на ИУ-Варна.

През 2019 г. научният форум е организиран и с подкрепата на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност под входящ номер на проекта № НПК-242/2019.

През 2022 г. научният форум е организиран и с подкрепата на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност под входящ номер на проекта № НПК-313/2022.

Сборникът с доклади от конференцията през 2022 г. е публикуван в издатество "Наука и икономика" в ИУ-Варна с ISBN 978-954-21-1129-0.

Студентска научна конференция "ТЪРГОВИЯ 2030" - 2022

На 20 април 2022 г. (сряда) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ проведе  IX-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти,  привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука Конференцията се проведе в зала 320 с възможност за включване онлайн с линк meet.google.com/zzt-poiz-emi.

Конференцията продължава създадената от Университета и катедрите традиция за ежегодно организиране на научни прояви с участието на студентите, като преглед на студентската научна дейност. Планирането и организирането на научния форум е израз на дългосрочно стратегическо планиране, внимателно и отговорно обмисляне на тематична структура, обхват и съдържание на научната проява и ангажиране на студентите с академичната политика за качество на научно-образователната дейност в университета. Конференцията се организира от 2014 г.

  • Значение на търговията за местната икономика;
  • Роля на търговските вериги в националното стопанство;
  • Търговията и дългосрочното икономическо развитие;
  • Роля на търговията за сигурността на потреблението;
  • Съвременни търговски технологии;
  • Електронна, мобилна и омниканална търговия.

В поредното издание на конференцията участваха с доклади студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика".

 •         Айсун Мехмед Хюсеин

РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА (COVID 19)

 •         Даниел Георгиев

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГАЗИНИ „КАУФЛАНД” И „ЛИДЛ” В БЪЛГАРИЯ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

 •         Ива Лъчезарова Иванова

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ „PRAKTIKER“ И „HOMEMAX“ В БЪЛГАРИЯ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД СДЕЛКАТА

 •         Кристиан Красимиров Георгиев

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ПАЗАРА НАСПОРТНИТЕ СТОКИ

 •         Мария Цветелинова Джангазова

ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 •         Милена Минчева

КУЛТУРА НА ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

 •         Стефани Маринова

ОМНИКАНАЛНА, ЕЛЕКТРОННА И МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ

 •         Виктор Стамболов

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ НАВЛИЗАНЕТО НА МОДЕРНАТА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРА НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ В БЪЛГАИРЯ

 •         Ивана Лазарова

ДИСТРИБУЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА „МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 •         Люба Петрова

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 •         Сибел Неждетова Мехмедова

ОБУЧЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - СЪЩНОСТ И ЕТАПИ. МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 •         Станислава Ангелова

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА „ЕЛ СИ УАЙКИКИ РИТЕЙЛ БИ ДЖИ“ ЕООД

 •         Стефани Пешовска

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ФИРМА „ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ“ ЕООД

•          Алекс Николаев Янев

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

•         Мартина Малева

АУТСОРСИНГ СТРАТЕГИЯ НА APPLE INC.

•         Десислава Димитрова

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК-РОДИНА” АД

 •         Валя Радуканова

ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД

•         Айсун Гюнаева Мустафова

ПРОДУКТОВО ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ЕАД

•         Пламена Давидова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА "АКВА ДАР" ЕООД

Класирани на първите три места са:

1 място. Мартина Малева Стефанова от специалност "Глобален търговски бизнес" ОКС "магистър"  с доклад на тема: "АУТСОРСИНГ СТРАТЕГИЯ НА APPLE INC."

2 място. Даниел Емилов Георгиев от специалност "Логистика" ОКС "бакалавър" с доклад на тема: "СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГАЗИНИ „КАУФЛАНД” И „ЛИДЛ” В БЪЛГАРИЯ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ"

3 място. Мария Цветелинова Джангазова от специалност "Икономика и търговия" с доклад на тема: "ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

 VIII-ма Студентска научна конференция "ТЪРГОВИЯ 2030" - 2021

 VII-ма Студентска научна конференция "ТЪРГОВИЯ 2020" - 2020