Икономически университет – Варна

х. проф. д-р Данчо Данчев

х. проф. д-р Данчо Данчев

х. проф. д-р Данчо Данчев

dancho_danchev@ue-varna.bg

Автобиография

Спецсеминар
Количествени методи в търговията
Основи на търговския бизнес
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Спецсеминар 4 15 1-305 07.05.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Количествени методи в търговията 3 13 1-55 10.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Основи на търговския бизнес 2 13 1-127Г 14.06.2024 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 14:00 - 15:00 1-56
28.06.2024 14:00 - 15:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 13-26., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.01 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 - Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 34-46., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 3, 17-33., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 92, 2022, 5-70., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 120. ., ISBN(печатно) 978-619-241-203-6
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 32-41.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
Доклад 2016
В сб.: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Академично издателство "Ценов", І, 2016, 21-52.
Доклад 2016
В сб.: Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 130-138.
Преглед на всички публикации