Икономически университет – Варна

х. проф. д-р Данчо Данчев

х. проф. д-р Данчо Данчев

х. проф. д-р Данчо Данчев

123 г или онлайн на https://meet.google.com/htp-oszo-bxa

dancho_danchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 123 Г или онлайн: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет : -

18 апр 2022, кабинет : -

05 мар 2022, кабинет : -

05 апр 2022, кабинет : -

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Количествени методи в търговията Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на търговския бизнес Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-222 Л Количествени методи в търговията 14, 15
13:30 16:00 2-223 Л Спецсеминар 16, 17
Вторник
13:30 16:00 H-101 Л Основи на търговския бизнес 13
Сряда
07:30 10:00 2-220 Л Спецсеминар 16, 17
11:15 13:00 448 Л Академични изследвания 1 13
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Спецсеминар 4 16 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Спецсеминар 4 17 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Основи на търговския бизнес 2 13 1-221 02.06.2023 12:00 - 14:00
Икономика и търговия Количествени методи в търговията 3 14 1-58 07.06.2023 12:00 - 13:00
Икономика и търговия Количествени методи в търговията 3 15 1-58 07.06.2023 12:00 - 13:00
Вид Година Публикация
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 92, 2022, 5-70., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 120. ., ISBN(печатно) 978-619-241-203-6
Статия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 3, 17-33., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 32-41.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.
Доклад 2016
В сб.: Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 130-138.
Доклад 2016
В сб.: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Академично издателство "Ценов", І, 2016, 21-52.
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 44 - 62.
Преглед на всички публикации