Икономически университет – Варна

Глобален търговски бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2021

Обучението в специалност "Глобален търговски бизнес" формира знания и умения по фундаменталните и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията, свързани със съвременните форми на търговския бизнес, разработването на конкурентни стратегии, международната търговия, търговската политика на Европейския съюз, проучването на вътрешните и международни пазари, управлението на риска в търговския цикъл, търговската логистика и контролинга в търговския бизнес, актуалните проблеми на глобализацията, управлението на проекти в рамките на магистърски семинар и др.

Специалност "Глобален търговски бизнес" в ОКС "магистър" (от учебната 2018/2019 г. в редовна електронна форма)

Специални дисциплини (СНУ, ДНДО, СПН):

Въведение в търговския бизнес
Организация на търговията и управление на търговските операции
Планиране и анализ на търговското предприятие

Специализиращи дисциплини (СС, СНУ, ДНДО, СПН):

Омниканална търговия
Конкурентоспособност на търговския бизнес
Търговска политика на Европейския съюз
Международна търговия
Международен логистичен мениджмънт
Магистърски семинар
Маркетингови изследвания

Избираема дисциплина (1 от 4):

 • Контролинг
 • Международно търговско право
 • Управление на качеството в търговския бизнес
 • Глобализация

Рекламна брошура на спец. "Глобален търговски бизнес" за учебната 2018/2019 г.

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика е за образователната степен „магистър“ в професионално направление и квалификация по икономика. Тя е предназначена за студентите, които се обучават и дипломират в специалност „Глобален търговски бизнес“ към катедра „Икономика и управление на търговията“.

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Глобален търговски бизнес”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

II. Професионални знания и умения

Обучението се осъществява на широка научно-теоретическа и практическа основа, с използване на съвременни методи и средства, с акцент върху самостоятелната учебно-изследователска работа на студентите.

В процеса на обучението магистрите получават задълбочена подготовка и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти в областта на икономиката и управлението на търговията, свързани със съвременните форми на търговския бизнес, разработването на конкурентни стратегии, международната търговия, търговската политика на Европейския съюз, проучването на вътрешните и международните пазари, управлението на риска в търговията, търговската логистика и контролинга в търговския бизнес, стандартизацията и сертификацията, актуалните проблеми на глобализацията, управлението на проекти в рамките на магистърски семинар и др. Съдържанието на учебните дисциплини отразява редица актуални проблеми на теорията и практиката на търговията.

В процеса на обучението студентите - магистри получават едновременно и отраслова, и функционална подготовка. Отраслова – защото се подготвят специалисти, мениджъри и експерти за предприятия и структури от отрасъл „Търговия“. Функционална – защото се подготвят висококвалифицирани кадри с висше образование за търговските функции във всички предприятия от различните сектори на икономиката и социално-обществения живот.

III. Обучение по специалност „Глобален търговски бизнес“

Обучението по специалността се фокусира върху проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията с потребителски и индустриални продукти; организацията и технологията на търговските процеси; финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес; разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса; извършването на икономически и пазарни анализи; обосновката на бизнес проекти за създаване на собствен бизнес; икономическата оценка на инвестиционни проекти; характера и особеностите на отделните подотрасли и сектори на търговията; търговското предприемачество, управлението на продажбите и човешките ресурси, търговската реклама, електронната търговия, продуктовия мениджмънт, борсовата търговия, бизнес комуникациите и търговските преговори, цените и ценообразуването в търговията, търговията с интелектуални и индустриални продукти, потребителската психология и поведение и др.

Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуалните въпроси на теорията и практиката на търговията, като позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина. Подготовката в бакалавърска степен завършва със защита на дипломна работа или с комплексен държавен изпит и дава възможност за продължаване на образованието в магистърска степен на обучение.

IV. Възможности за реализация

Завършилите специалността магистри могат да осъществяват следните основни функции и дейности като заемат съответните длъжности в различни направления от средните и висшите равнища на мениджмънта:

 • ръководители на високо равнище в големи фирми, организации, дружества, кооперации, холдинги, министерства, като заемат различни длъжности (1210-6005 Директор, организация; 1120-6006 Директор, предприятие; 1120-7013 Заместник-директор, организация; 1120-7014 Заместник-директор, предприятие; 1120-7002 Изпълнителен директор; 1221-7001 Търговски директор; 1120-9034 Председател, кооперация; 1120-7022 Прокурист (търговски управител); 1120-7023 Управител, търговско дружество и др.);
 • ръководители на големи структурни звена, осъществяващи дейност по: стратегическо планиране, маркетинг, контролинг, организация, координация, управление на човешките ресурси, информационно осигуряване и електронен бизнес  и др. (1219-6010 Ръководител на административен отдел; 1211-6005 Ръководител на финансов отдел; 1212-6004 Ръководител на отдел по човешки ресурси; 1221-6007 Ръководител, отдел по маркетинг; 1221-6002 Управител по продажби и маркетинг; 1221-6008 Ръководител, отдел по продажбите и др.);
 • икономическа, организационна и мениджърска дейност в областта на маркетинговите проучвания на пазара и логистиката (1221-6005 Мениджър, проучване на пазари; 2431-6009 Аналитик, проучване на пазара; 2431-6002 Експерт, маркетинг; 2421-6005 Експерт, логистика; 1324-6029 Ръководител, отдел доставки и др.);
 • ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички бизнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост (1213-7043 Ръководител отдел по икономически анализи и прогнози; 2631-7004 Главен икономист; 2413-6003 Експерт, финансови и стопански анализи; 2431-6005 Експерт, външна търговия и др.);
 • специалисти и мениджъри във функционалните звена за управление и търговските отдели на предприятия от производството, селското стопанство, външнотърговската дейност, банково-застрахователния бизнес, сектора на туризма и услугите (1221-6007 Ръководител, отдел по маркетинг и търговия; 1221-6008 Ръководител, отдел по продажбите; 1211-7002 Финансов мениджър; 1120-7045 Регионален мениджър);
 • управление на отделни страни от дейността на специализираните търговски фирми в т.ч. в малкия и средния бизнес и големите търговски вериги (2421-6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност; 2421-6006 Експерт-търговия; 1221-6003 Мениджър продажби; 1221-6004 Маркетинг мениджър; 1420-3003 Управител, търговия на дребно; 1420-3001 Управител, търговия на едро; 1420-3004 Управител, магазин; 1420-3005 Управител, супермаркет; 1420-3006 Управител, универсален магазин; 1439-3002 Управител, търговски център; 1412-3001 Управител, заведения за обществено хранене; 1412-3006 Управител, ресторант; 1324-3003 Управител, складово стопанство и др.; Ръководител отдел, складово стопанство 1420-5007; Супервайзър, магазин 5222-3001; 2434-6003 Агент, родажби ИКТ; 2434-6004 Консултант продажби ИКТ; 2434-6002 Търговски представител: ИКТ; 5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете); 5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазин на самообслужване) и др.;
 • специалисти и експерти по търговия в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации (1213-6012 Директор, дирекция в община; 1213-6024 Началник отдел в община/район; 1114-7023 Директор, организации с нестопанска цел и др.);
 • търговски представители, посредници или бизнесконсултанти (1219-6002 Управител, бизнес услуги; 2423-6003 Експерт, организация на труда и др.);
 • стартиране, организация, ръководство и управление на самостоятелен търговски бизнес (5221-3003 Собственик, малък магазин);
 • учители по икономика, организация, управление, финанси, планиране и анализ на търговията в средни училища (2352-5002 Учител, ресурсен);
 • да продължат обучението си в докторантура, да работят във висши училища и научни организации, като асистенти, преподаватели и научни сътрудници (2310-7002 Асистент; 2310-6001 Преподавател, университет и др.).

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Глобален търговски бизнес“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • Компетентности за учене:
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 • Професионални компетентности:
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на търговията с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Конкурентоспособност на търговския бизнес 9 8 Изпит 203 165 38
Търговска политика на Европейския съюз 9 8 Изпит 210 180 30
Международна търговия 9 6 Изпит 150 120 30
Омниканална търговия 9 8 Изпит 203 165 38
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 210 180 30
Маркетингови изследвания 10 8 Изпит 210 180 30
Международен логистичен мениджмънт 10 8 Изпит 210 180 30
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 150 120 30
Общо за Специализиращи 60 1546 1290 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 1996 1740 256


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 75 60 15
Чужд език-френски 10 3 75 60 15
Чужд език-немски 10 3 75 60 15
Чужд език-английски 10 3 75 60 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти