Икономически университет – Варна

Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2023

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в направления в индустрията на туризма като туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристическо информационно обслужване, и в индустрията на развлеченията и свободното време - спортно-развлекателни и културни дейности, специализирани занимания с деца и младежи, забавления и занимания по интереси в туристически комплекси и ваканционни селища, в тематични паркове, клубове, читалища, игрални зали и творчески сектор.

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 •     Индустрия на развлеченията и свободното време
 •     Мениджмънт и маркетинг на събитията
 •     Пътнически агенции и транспорт в туризма
 •     Технология на обслужване в пътническите агенции и транспорта
 •     Екскурзоводство
 •     Предприемачество в туризма и развлекателната индустрия
 •     Първи чужд език – специализиран в туризма и развлекателния бизнес
 •     Втори чужд език – специализиран в туризма и развлекателния бизнес
 •     Дигитални технологии в туризма и развлекателната индустрия
 •     Творчески сектор и развлекателен бизнес
 •     Мениджмънт на развлекателните паркове и спортни клубове

   

     ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 •    Учебна практика в базов обект /развлекателен бизнес/
 •     Учебна практика в базов обект /пътническа агенция/
 •     Грижа за клиента

      Реализация след завършване на специалността:

 •    туристически фирми, обекти и комплекси,
 •    паркове, клубове, читалища, арт-клубове и други центрове за свободно време и развлечения,
 •    търговски и транспортни центрове и ръководни позиции на средно и низово равнище като офис-мениджър в туристически агенции и туроператори, 
 •    представител на транспортни фирми и туроператори, екскурзовод/-аниматор/ и водач на туристически групи,
 •     мениджър на бюро за информация и туристически услуги,
 •     мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център, в игрови зали и тематични и увеселителни паркове,
 •     мениджър в творчески сектор и звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности, култура и спорт,
 •     организатор на конгресно-конферентни, на свободното време в атракционни обекти и хотелски комплекси,
 •     организатор на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други специални събития, 
 •     офис мениджър и агент по продажбите в туристически агенции и представителства на туроператори,
 •     мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи и др., в агенции за събития и за продажби на недвижима собственост.

      Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 •  "Св.св.Константин и Елена" Холдинг
 •  Парти център "Вега"
 •  Регионален исторически музей Варна

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на туристическите агенции и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

 

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/2061/12-00-01%20PR%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(2)1%20(2).docx                               

         I.Основно предназначение на квалификационната характеристика
          Квалификационната характеристика е основа за разработването на учебна документация, отговаряща на изискванията на ЗВО за обучение и подготовка на професионални бакалаври в специалност “МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА И РАЗВЛЕКАТЕЛНИЯ БИЗНЕС” в Колеж по туризъм – Варна. Квалификационната характеристика представя:

 • обучението по специалността – съдържание, методи на обучение и оценка;
 • професионалните знания, умения и компетенции, които се придобиват в резултат на обучението по специалността;
 • възможностите за реализaция след придобиване на професионалната квалификация и ОКС „професионален бакалавър“ по специалността.

      II. Професионални знания и умения
    Курсът на обучение цели изграждане на специалисти по туризъм и управленски кадри на низово и средно равнище в сферата на туризма и свободното време. Обучението по специалността „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес” дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на дейности в направления в индустрията на туризма като туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристическо информационно обслужване, и в индустрията на развлеченията и свободното време - спортно-развлекателни и културни дейности, специализирани занимания с деца и младежи, забавления и занимания по интереси в туристически комплекси и ваканционни селища, в тематични паркове, клубове, читалища, игрални зали и творчески сектор.

      III. Обучение по специалност “Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес”
       Курсът на обучение е с продължителност 3 години, в редовна форма. Обучението включва:

 • теоретична подготовка – фундаментални дисциплини от стопански и социални науки,
 • специализирани дисциплини за туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристически ресурси в България и европейските държави, анимация, мениджмънт на специални събития, индустрия на развлеченията и свободното време, за тематични паркове, спортни клубове, хазартен и творчески сектор, дигитални технологии в пътнически агенции и развлекателния бизнес, за придобиване на умения за комуникации, за предприемачество в туризма и индустрията на развлеченията, работа в екип и с клиенти, и за спортна дейност, специализирана подготовка по два чужди езика,
 • практическа подготовка – задължителна маршрутна практика, задължителна практика в базов обект (пътническа агенция и развлекателния бизнес) и летен стаж – два пъти по 45 дена.

       Студентите в специалност “Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес” получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” след полагане на държавни изпити – писмен комплексен теоретичен, практически по специалността и писмени изпити по първи и втори чужд език.
         Обучението се провежда чрез аудиторни и извънаудиторни занимания.     Аудиторните занимания са лекции, семинарни упражнения и учебни занятия по чужд език. Лекциите се осъществяват чрез традиционни методи, презентации и дискусии по актуални въпроси, вкл. с участие на експерти и представители на туристическия и развлекателния бизнес и институции, които са важни за развитието на туризма и индустрията на развлеченията. Семинарните упражнения се осъществяват чрез работа по казуси, ролеви игри, представяне на предварително поставени задачи, вкл. екипна работа и разработване на
проекти с практическо приложение, прилагане на практика, в среда близка до реалната, на знания и умения по специализирани дисциплини и др.
          Учебните занятия по чужд език се провеждат чрез семинарни занятия по специализирани системи за чуждоезиково обучение в туризма и свободното време. Извънаудиторните занимания обхващат практика в обект в туризма и индустрията на развлеченията, подготовка на курсови работи и реферати, работа по задачи за семинарни упражнения и проекти, търсене, систематизиране и ползване на литература и специализирана информация, подготовка за тестове и изпити, посещения на фирми от сферата на туризма и свободното време и други.
        Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“ се осъществява в сътрудничество с Варненска туристическа камара, Варненска асоциация на туристическите агенции и Асоциацията за събития и анимация.
Оценяването е за работата на студентите през семестъра, изпити по чужд език през семестъра и за положен изпит по време на сесията. Методите за оценка са оценяване на работата на студентите по време на семинарни упражнения, на разработени курсови работи и реферати, на изготвени отчети и проекти, оценяване на резултати от тест, специализирани тестове по чужд език и писмено изложение по определена тема.

          IV.Възможности за реализация
           След завършване на обучението професионалните бакалаври по “Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес” придобиват компетенции, които им позволяват да заемат различни длъжности в туристически фирми, обекти и комплекси, паркове, клубове, читалища, арт-клубове и други центрове за свободно време и развлечения, търговски и транспортни центрове и ръководни позиции на средно и низово равнище като офис-мениджър в туристически агенции и туроператори, представител на транспортни фирми и туроператори, екскурзовод/-аниматор/ и водач на туристически групи, мениджър на бюро за информация и туристически услуги, мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център, в игрови зали и тематични и увеселителни паркове, мениджър в творчески сектор и звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности, култура и спорт, организатор на конгресно-конферентни, на свободното време в атракционни обекти и хотелски комплекси, организатор на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други специални събития, бизнес-секретар и кореспондент в институции и неправителствени организации в сферата на туризма, преводач-придружител и др., офис мениджър и агент по продажбите в туристически агенции и представителства на туроператори, мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи и др., в агенции за събития и за продажби на недвижима собственост.
         По-нататъшното развитие и кариерен растеж на професионалните бакалаври по “Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес” в професиите по специалността и в управленската структура изисква от тях повишаване на придобитата квалификация чрез продължаване на обучението им в образователно-квалификационна степен “магистър” в същото професионално направление „Туризъм”.

        V.Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“
        В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.
        В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.
          При обучение в специалност „ Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.
      По-важните ключови компетентности, които придобиват професионалните бакалаври завършили специалност „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“ са:
         1.предприемаческа  - управленски умения, умения за работа в екип, креативност и любознателност, критично мислене, планиране и проектиране, счетоводна отчетност;
         2.личностна - умения за организиране на собствена работа, разбирания и управление на взаимодействия и комуникации в различни социално-културни контексти.
         3.езикова грамотност - развиване на българския език, на познания по лексика, функционална грамотност и за функциите на езика, умения да се работи с информация, формулират писмено и устно собствени аргументи по убедителен начин.
         Дипломираните професионални бакалаври по “Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес” придобиват ключови и професионални компетенции, които им дават възможност да бъдат успешни предприемачи в туризма и да работят в туристически фирми и фирми за развлечения на управленски позиции от средно и низово равнище, да ръководят звена, сектори и екипи в туристическата и развлекателната индустрия. Те познават теоретичните аспекти на туризма, екскурзоводството, анимацията, туроператорската и транспортна дейност, съвременните тенденции в туристическата и развлекателна индустрия на международния и вътрешен туристически пазар.
         Завършващите специалността владеят и прилагат методиката на екскурзоводското обслужване, притежават богата палитра от знания по история, география, археология, етнография, лингвостранознание, знания по маркетинг на туризма и развлекателния бизнес, и умеят да разработват, оферират, рекламират и продават продуктите на свободното време и туристическите продукти на пазара, да планират, организират, и контролират дейността в туристически агенции и центрове за развлечения.
           Те могат да ръководят персонала и да работят в екип, да полагат грижа за клиентите, като прилагат стандарти и системи за управление на качеството, притежават умения за комуникация на два или три чужди езика, умеят да използват комуникационна и информационна техника, технологии и компютърни информационни системи в развлекателни и рекреационни центрове, в туроператорски фирми, пътнически и транспортни агенции, познават народопсихологията на туристи и клиенти от различни националности.
          Студентите от специалността „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“ развиват комуникационни и организационни умения за създаване на качествен развлекателен продукт, умеят да водят отчетност и счетоводни операции, да извършват анализ и прогнози на дейности в туризма, прилагат правно-нормативната уредба в туризма.

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Информатика 1 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предприятие 3 5 Изпит 150 105 45
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 3 Текуща оценка 90 45 45
Първи чужд език - Английски 1 5 Текуща оценка 150 90 60
Странознание 1 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 5 Изпит 150 105 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Първи чужд език - Английски 2 5 Текуща оценка 150 105 45
Индустрия на развлеченията и свободното време 2 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
2 9 Изпит 270 180 90
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 3 Изпит 90 60 30
Първи чужд език - Английски 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Избираеми дисциплини (1) 3 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
3 5 Текуща оценка 150 60 90
Интеркултурна комуникация 4 5 Изпит 150 105 45
Първи чужд език - Английски 4 3 Текуща оценка 90 45 45
Дигитални технологии в туризма и развлекателната индустрия 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
4 5 Текуща оценка 150 60 90
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Изпит 120 90 30
Мениджмънт и маркетинг на събитията 5 5 Изпит 150 105 45
Първи чужд език - Английски 5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
5 5 Текуща оценка 150 90 60
Първи чужд език - Английски 6 5 Текуща оценка 150 120 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
6 8 Текуща оценка 240 180 60
Общо за Специални 106 3180 1995 1185
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 3 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в обект от развлекателния бизнес 3 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 4 2 Текуща оценка 60 30 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 5 2 Текуща оценка 60 30 30
Учебна практика в пътническа агенция 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 60 45 15
Общо за Практически 24 720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5640 3840 1800


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Немски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 0 60
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти