Икономически университет – Варна

Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2023

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Информатика 1 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предприятие 3 5 Изпит 150 105 45
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 3 Текуща оценка 90 45 45
Първи чужд език - Английски 1 5 Текуща оценка 150 90 60
Странознание 1 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 5 Изпит 150 105 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Първи чужд език - Английски 2 5 Текуща оценка 150 105 45
Индустрия на развлеченията и свободното време 2 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
2 9 Изпит 270 180 90
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 3 Изпит 90 60 30
Първи чужд език - Английски 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Избираеми дисциплини (1) 3 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
3 5 Текуща оценка 150 60 90
Интеркултурна комуникация 4 5 Изпит 150 105 45
Първи чужд език - Английски 4 3 Текуща оценка 90 45 45
Дигитални технологии в туризма и развлекателната индустрия 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
4 5 Текуща оценка 150 60 90
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Изпит 120 90 30
Мениджмънт и маркетинг на събитията 5 5 Изпит 150 105 45
Първи чужд език - Английски 5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
5 5 Текуща оценка 150 90 60
Първи чужд език - Английски 6 5 Текуща оценка 150 120 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
6 8 Текуща оценка 240 180 60
Общо за Специални 106 3180 1995 1185
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 3 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в обект от развлекателния бизнес 3 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 4 2 Текуща оценка 60 30 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 5 2 Текуща оценка 60 30 30
Учебна практика в пътническа агенция 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 60 45 15
Общо за Практически 24 720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5640 3840 1800


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Немски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 0 60