Икономически университет – Варна

Полезни връзки

RePEc (Research Papers in Economics) RePEC (Research Papers in Economics) е проект, създаден от комбинираните усилия на доброволци от 89 страни за разпространение на изследвания в икономиката и свързаните науки. В сърцевината на проекта е децентрализирана библиографска база от монографии, статии, книги, глави от книги и софтуер компоненти. Тези материали са групирани в различни услуги в полза на изследователите. Информацията в базата се използва и от други бази и търсещи машини като: Google Scholar, EconLit, Microsoft Academic Search и др.
SpringerLink SpringerLink е научна мултидисциплинарна база, която включва списания, книги, справочници, серийни издания. Част от документите са на свободен достъп. Над 10 млн. публикации са разкрити в пълен текст в следните области:
* Бизнес и мениджмънт; * Икономикс; * Компютърни науки; * Образование и езици; * Енергия; * Околна среда; * Наука за храните; * Математика; * Право; * Материалознание; * Философия; * Психология; * Социални науки; * Статистика и др.
SSRN (Social Sciences Research Network) SSRN (Social Sciences Research Network) е световна колаборация на повече от 241 000 автори и 1.7 млн. ползватели, посветена на бързото разпространение на изследванията в обществените науки. Платформата представлява поредица от специализирани изследователски мрежи в области като: Счетоводство; Икономикс; Предприемачество; Финанси; Лидерство; Мениджмънт; Корпоративно управление; Иновации; Право; Маркетинг; Устойчивост; Социални и хуманитарни науки; Антропология; Е- търговия. Преобладаващата част от документите се разпространяват преди да са предадени за публикуване в научни списания или сборници. Това позволява на авторите да включат коментари и предложения във финалната версия на труда си. Значителен брой от документите са в пълен текст. Авторите могат да качват изследванията си (статии, работни документи, материали от конференции) безплатно..
Oxford Research Encyclopedias Всяка от 25-те енциклопедии на Oxford University Press предлага научни статии, одобрени и редактирани от водещи учени. Енциклопедиите покриват както фундаментални въпроси, така и най-нови изследвания, за да може с времето да се превърнат в опорна и надеждна база данни за основни изследователски области в хуманитарните, социалните и естествените науки.
Много от статиите са с временен отворен  достъп до пълните текстове.
DOAJ (Directory of Open Access Journal) Целта на Directory of Open Access Journals е да се увеличи видимостта на научните списания на свободен достъп. Списанията се разкриват пълнотекстово, без закъснение и покриват всички области на знанието. Източниците са от академичен, правителствен и комерсиален характер.
BLDS (British Library for Development Studies) Британска библиотека за изследвания в областта на икономическото и социалното развитие. Съдържа около милион материала, повече от половината от които касаят развиващите се страни и не могат да се намерят в други европейски и американски библиотеки. Включва области като: Икономика и финансиране; Помощи; Образование; Население; Енергия; Околна среда; Глобализация; Здраве; Туризъм; Търговия и Индустрия; Миграция; Вода; Градове; Социална политика; Човешки права; Бедност; Пол; Конфликти; и др. Има опция за избиране на интернет изданията на списания със свободен достъп.
Научна електронна библиотека - Русия Водещ руски информационен портал в областта на науката, технологиите, медицината и образованието. Съдържа резюмета и пълни текстове на повече от 15 милиона научни статии и публикации. Индексирани са над 59000 научни списания, над 10180 от които са разкрити в пълен текст.
Порталът предлага руски индекс за научно цитиране в системата Science Index. Информационното търсене включва различни видове издания, в т.ч. дисертации, книги, отчети и др.
ERIC - Institute of Education Sciences Институтът за образователни науки (IES) е част от статистическото отразяване, изследвания и оценяване на американския департамент по образование. В базата на института - ERIC, могат да се намерят данни и анализи на официалната статистика за състоянието на образованието, грамотността на възрастните; оценка на напредъка в образованието и др. Темите обхващат всички области на знанието, а вградената енциклопедия преминава през периодични актуализации, за да се гарантира, че отразява новите термини и новите области на изучаване. Информационното търсене включва различни видове издания, в т.ч. книги, статии, анализи и др.
Google Scholar Google Scholar e проект на Google (ноем. 2004) и отговаря на интересите на учени и изследователи. Сега Scholar съдържа над 2 млн записи на книги, статии и резюмета, организирани по области на знанието. Специалистите по информационни продукти прогнозират, че след време Scholar ще конкурира престижните и платени научни бази данни.
Microsoft Academic Search Търсеща машина на Мicrosoft в отговор на Google Scholar. Проектът е анонсиран през април 2006 г. Услугата позволява на студенти, изследователи и преподаватели да търсят информация от широк спектър академични списания и е мощно изследователско средство. Функционалният интерфейс дава възможност да се групират резултатите по автор, списание, дата и други признаци.
Europages База данни с информация за над 2, 6 млн. компании главно от Европа. Предлага маркетинг услуги, бизнес контакти и видимост на компаниите. Подходяща е за производители, дистрибутори, мениджъри, експорт специалисти и др.
Econ Българският икономически портал. Предлага богата информация за България, икономически анализи, статистика, бизнес информация, азбучен каталог на фирми, връзки към организации, вестници, университети и пр. в областта на икономиката и бизнеса. Портал, който предлага възможности за търсене на научни публикации, списания, вестници, дисертации и др. Изключително богата колекция с материали от 1986 година насам.
Financebg Финансов портал. Предлага финансови новини, икономически анализи, финансови пазари, прогнози, коментари и др.
Електронен каталог на НБКМ Българският национален електронен каталог, поддържан от НБКМ, който съдържа почти 900 000 записа с библиографските описания на публикации в България - книги, сборници, статии от списания, ръкописи, електронни издания, дисертации и пр.
ББИА Сайт на Българската библиотечно-информационна асоциация
Съдържа информация за структурата и дейностите на ББИА, проекти, програми и др. Отразяват се световни новини и теми в библиотечно-информационната сфера.
Интегриран каталог на университетските библиотеки в България (КУБ) Каталогът обединява библиографските електронни ресурси на университетските библиотеки, работещи с АБ. В него засега са включени записи на: Технически университет – Пловдив; Варненски свободен университет; Стопанска академия – Свищов;
Минно-геоложки университет – София; Икономически университет – Варна; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”; Технически университет – Габрово; Бургаски свободен университет; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Аграрен университет – Пловдив; Медицински университет – Пловдив; Медицински университет – Варна; Медицински университет – София; Химико-технологичен и металургичен университет – София. Каталогът се актуализира автоматизирано с най-новите записи на библиотеките.
Съдържа повече от 310 000 записа и предоставя препратки към електронните каталози на библиотеките участнички.
EBLIDA Европейското бюро на библиотечните, информационни и документационни асоциации и институции се занимава с въпроси на Европейското информационно общество като авторско право и лицензиране, дигитализация и онлайн достъп, култура и образование.
Американска библиотечна асоциация Страницата съдържа полезна информация за библиотечни и информационни работници и връзки към американски библиотеки, каталози и бази.
НБКМ Страницата на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
Регионална библиотека - Варна Страница на Варненската регионална библиотека с нейните издания и каталози.
Британската библиотека Националната библиотека на Обединеното кралство е една от най-богатите библиотеки в света с повече от 170 млн. документи и много дигитални колекции на свободен достъп.
Руска държавна библиотека Страницата съдържа информационни ресурси, изследвания и публикации, новости и събития
Библиотека на МГУ Московски държавен университет. Страницата на библиотеката предлага информация и връзки към други страници и каталози на руски език.
Българско правителство Правителствена страница на България
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Организация за икономическо сътрудничество и развитие - разнообразна информация в областта на икономиката, труда, екологията и др.
Българска стопанска камара Страницата съдържа богата информация за икономиката и бизнеса, за проекти и пазари и много полезни връзки.
Българската фондова борса Предлага информация за фондовия пазар в България, търговията, икономиката, борсови индекси и др.
Eurostat Eurostat e основен източник на социално-икономически данни за ЕС. Информацията е достъпна на английски, немски и френски езици. Статистическите данни  (Data) могат да бъдат организирани и извличани в различни конфигурации.
WTO iLibrary Онлайн изследователски депозитар на Световната търговска организация (СТО), включващ нейните публикации, доклади и периодични издания. В една самостоятелна област са обединени всички ключови изследователски материали на СТО за световната търговия.
International Monetary Fund Международен валутен фонд
НСИ Страницата на НСИ – България. Има рубрика България и светът и статистически данни за други страни.
The World Bank Group Страницата на Световната банка съдържа статистически данни за различни страни, публикации, документи и доклади и друга финансова информация
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Европейска банка за реконструкция и развитие.
БНБ Страницата на БНБ с полезна информация за валути, финанси, анализи, статистика, евроинтеграция.