Икономически университет – Варна

Електронни списания и вестници


Банките в България
БДС Компас
Бюлетин. Национален осигурителен институт
Геополитика & геостратегия
Европейска сметна палата : Специален доклад
ИДЕС
Икономика и компютърни науки
Икономически преглед
Информационен бюлетин. Българска народна банка
Официален бюлетин. Патентно ведомство на Република България
Программные продукты и системы
Социална работа
Управление и устойчиво развитие

Acta Informatica Pragensia : Journal of Social and Business Informatics
Acta Oeconomica Pragensia
Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe
Central European Business Review (CEBR)
China-USA Business Review
Employment and Social Developments in Europe
EU Rural Review
Food Science and Applied Biotechnology
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues
Industry 4.0 : International Scientific Journal
Innovations : International Scientific Journal
Mathematical Modeling : International Scientific Journal
Mechanization in agriculture & Conserving of the resources : International Scientific Journal
The OLAF report
Panorama Magazine : Inforegio
Prague Economic Papers (Индексирано в Scopus, WOS Clarivative (Web of Science))
Research EU : Results Magazine
Rural Connections Magazine
Science. Business. Society. : International Scientific Journal
Serdica Journal of Computing
Social Agenda
Studia Commercialia Bratislavensia : The Journal of University of Economics in Bratislava
UTMS Journal of Economics