Икономически университет – Варна

Заемане / връщане на книги

Всички учебници и книги от хранилищата на библиотеката могат да се заемат за дома. Заемането е на самообслужване и се състои в: проверка в каталога на библиотеката за наличност на търсеното заглавие, записване на сигнатурата му (буква и номер), физическото му намиране на стелажите в хранилището, заемане на станциите за заемане и връщане. Заемането става само с читателска/студентска карта.

Връщането на книги става без читателска/студентска карта, на автоматите за заемане и връщане в Заемна служба или на денонощната система за връщане, във фоайето пред Заемна служба.

Просрочените книги се връщат само при дежурен библиотекар, след заплатена глоба за просрочието.

Поръчка на по-стари библиотечни документи от хранилищата, става в Заемна служба на библиотеката (V етаж), след представяне на читателска/студентска карта. Читателят попълва заемна бележка с точните данни на източника – автор, заглавие, сигнатура, които взема от традиционните или електронния каталог на библиотеката. Срокът за изпълнение на заявката се уточнява с дежурния библиотекар.

Сроковете за връщане на заетите материали зависят от наличните в библиотеката бройки, като за книги с «У» сигнатура срокът е 150 дни, а за книги с «А», «В» или «С» сигнатура - 30 дни.

Всеки читател може да провери задълженията си към библиотеката от основната страница на сайта, на «Какво дължа?»

За дома, могат да се заемат едновременно максимум 9 броя книги. Задължително трябва да се спазват сроковете за връщане, а за просрочените (невърнати в срок) заглавия се начислява парична глоба, която се заплаща в касата на университета.

При завършване на образователна степен и напускане на университета, всички студенти се отчисляват от регистъра на библиотеката като представят студентска книжка, читателска карта (ако има такава) и обходен лист. Читатели, на които не се изисква обходен лист при напускане на университета (специализанти, хонорувани преподаватели, външни лица и др.), нямат право да заемат книги за дома, а се обслужват само в читалнята.

Читателите не могат да заемат за дома библиотечните източници, подредени в читалнята - справочни издания (енциклопедии, речници, други справочници), учебници, учебни помагала, книги, периодични издания, стандарти, обзори и преводни статии.