Икономически университет – Варна

Каталог Периодични издания

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я


Заглавия на кирилица - 2020 г.

Автоматика и информатика

Аз Буки

в. Актив

сп. Актив

Алманах научни изследвания

Архитектура

Библиотека

Бизнес управление

България - "Общи статистически издания" НСИ...

Български законник

Български фермер

Бюджети на домакинствата в Република България

Бюлетин Строителство и архитектура

Вътрешен одитор

Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти. СА Свищов

Годишник. Бургаски свободен университет

Годишник. Варненски свободен университет

Годишник. Висше училище по сигурност и икономика

Годишник. Икономически университет - Варна

Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Годишник. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Геолого-географски факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Департамент по спорт

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Исторически факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Стопански факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по математика и информатика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по педагогика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по славянски филологии

Годишник на УНСС

Градът

Държавен вестник

Екология 21

Енергийни баланси

Журнал Белорусского государственного университета. Биология

Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика

Журнал Белорусского государственного университета. Физика

Журнал Белорусского государственного университета. Химия

Журнал Белорусского государственного университета. Экономика

Заетост и безработица

Здравеопазване

Известия на държавните архиви

Известия. Списание на Икономически университет - Варна

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки

Известия на Техническия университет Габрово

Икономика

Икономика и управление на селското стопанство

Икономическа мисъл

Икономически и социални алтернативи

Исторически преглед

Капитал

Книгоиздаване и печат

Компютърни науки и технологии

Математика

Математика и информатика

Математика, компютърни науки и образование

Медии и комуникации на 21. век

Международни отношения

Мениджър

Наети лица и работна заплата в област Варна

Народно дело

Народностопански архив

Население и демографски процеси

Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика

Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

Образование в Република България

Образование и специализация в чужбина

Общество и право

Околна среда

Опаковки и Печат

Основни макроикономически показатели

Официален бюлетин. Български институт по стандартизация

Педагогика

Педагогически алманах

Политика и сигурност

Правна мисъл

Престъпления и осъдени лица

Професионално образование

Пътнотранспортни произшествия

Районите, областите и общините в Република България

Социално-икономически анализи

Социологически проблеми

Списание на Българската академия на науките

Спорт и наука

Справочник за цените в строителството

Средни цени и купени количества...

Статистика

Статистически годишник. Република България

Статистически справочник. Република България

Стратегии на образователната и научна политика

Структура на заплатите

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право

Съпоставително езикознание

Транспорт и логистика

Труд

Труд и право

Туризъм в област Варна

Търговско право

Управление и устойчиво развитие

Философски алтернативи

Хранителна индустрия и търговия

Хранителнo-вкусова промишленост

Чуждоезиково обучение

Юридически сборник

Ютилитис