Икономически университет – Варна

2014 - 2020 ОП НОИР, Проект "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще"

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Приоритетна ос: Образование и учене през целия живот
Наименование на процедурата: Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени - фаза 1
Код на процедурата: BG05M2OP001-2.00
Цели на проекта:
Обща цел:

Общата цел на проекта е да се подобри цялостната среда за развитие на научноизследователската дейност в Икономически университет - Варна като началото се поставя още от студентската банка и обхваща целия изследователски и академичен състав на университета. По този начин ще се повиши качеството на научните изследвания, базирани на сътрудничество в областта с водещи научни организации от Европа.

Специфични цели:

1. Да се повиши информираността на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за възможностите, които обучението в ОНС "доктор" предлага и да се повишат стимулите за развитие на научна кариера.
2. Да се осигури възможност за мобилност на студентите и научните работници, в т.ч. докторанти, постдокторанти и университетски преподаватели с цел проучване на международния опит в провеждането на научни изследвания и изграждане на сътрудничество с водещи европейски научни организации.
3. Да се осигури възможност за включване в обучения за повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения и компетентности на научните работници.
4. Да се засили сътрудничеството на Икономически университет Варна с членовете на CESEENET мрежата (Мрежа за сътрудничество в областта на докторантурата за Централна и Югоизточна Европа).
5. Да се осигури възможност за докторанти, постдокторанти и преподаватели за по-широка публикационна дейност в международно признати научни списания.
6. Да се осигури възможност за пошироко разпространение на научната продукция на целевата група чрез организиране на международни научни форуми.
7. Да се осигури достъп до световни бази данни и научна информация, което ще повиши качеството на научната продукция на целевата група.
8. Да се мотивират научните работници да осъществяват задълбочени и практикоприложни изследвания, чрез подпомагане разработването на дисертационни трудове, осигуряване на широки възможности за публикуване на продукцията и закупуването на специализирана научна литература.
9. Да се натрупат знания по отношение на управлението на интелектуалната собственост.

Основни дейности

Поддейности

Изпълнение

1

Организация и управление

 

 

2

Мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти и изследователи от и в чуждестранни европейски университети с цел провеждане на научни изследвания и участие в научноизследователската дейност

Входяща мобилност

 

Изходяща мобилност

 

3

Популяризиране на науката и научните изследвания сред студенти, докторанти и постдокторанти

Информационни срещи за представяне на докторски програми

 

Кръгли маси за представяне на резултати от научни проекти

 

Нощ на чените 2018 г.

 

4

Осигуряване на достъп до обучения на докторанти, постодокторанти и преподаватели с цел повишаване на  квалификацията и придобиване и развитие на умения и компетентности в сферата на академичното писане и  научноизследователската работа

Курсове от докторско ниво

Курс "Учебна документация, научни публикации и учебна литература"

Курс "Информационна компетентност. Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси. Мениджмънт на изследователските данни. Използване на библиографски мениджъри"

Курсове в мрежата CESSENET

 

5

Развитие на капацитета и мотивиране на докторанти, постдокторанти и преподаватели с цел успешно  разработване на дисертационен труд и повишаване на качеството на научната продукция

Закупуване на научна литература

 

Закупуване на канцеларски материали

 

Осигуряване на консумативи за провеждане на научни лабораторни изследвания

 

Подготовка на дисертационни трудове

 

6

Развитие на партньорски мрежи и утвърждаване на сътрудничеството между Икономически университет - Варна и водещи международни организации в сферата на докторантурата и научноизследователската дейност

Участие на докторанти в срещи на CESSENET

 

Организиране на годишна среща на CESSENET

7

Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели

Национални научни конференции

Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции

Конференция на младите научни работници 2018

Студенстка научна конференция 2018

Международни научни конференции

 

8

Подкрепа за участие в международни научни форуми и публикации в международно признати списания в страната и чужбина

Участие в научни конференции в чужбина

 

Участие в научни конференции в страната

 

Публикации в международно признати научни издания

 

9

Осигуряване на достъп до научни бази данни и научна информация и заплащане на абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите

Научни бази данни

 

10

Провеждане на обучителен курс, свързан с управление на интелектуалната собственост

Курс "Интелектуална собственост"

 

11

Осигуряване на информация, публичност и комуникация относно изпълнението на дейностите по проекта и постигнатите резултати

Встъпителна пресконференция

 

Заключителна пресконференция

 

Екип за организация и управление, координати за контакт


Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Юрист

503

0882 164866

doktoranti@ue-varna.bg

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Технически сътрудник (от януари 2019 г.)

503

0882 164725

e.kirecheva@ue-varna.bg

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Счетоводител

231

0882 164819

0884 699208