Икономически университет – Варна

Откриване на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)

Икономически университет – Варна, Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge: R&BD ще открият Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации. Събитието ще се състои на 17 октомври 2022 г. от 10:00 ч. в Зала „Аула“ на ИУ – Варна със специалното участие на Мария Габриел – европейски комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта; представители на академичната, бизнес, стартъп общност, регионална администрация и европейски екосистеми.

Основната цел на инициативата е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др.

Целите и дейностите на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна са в унисон с новата иновационна стратегия на Европейския сьюз (New Innovation Agenda), представена за първи път от Европейската комисия през юли 2022 г. Стратегията цели увеличаване на предприемаческия капацитет и конкурентоспособност посредством изграждането на мрежа от центрове в различни региони на Европа, специализирани в създаването и развитието на дълбоко-технологични иновации в различни области.

Вярваме, че Варна и регионът могат да бъдат един от тези европейски центрове и да се превърнат в екосистема, която да приложи на практика новата форма на отворени иновации в икономиката и обществото. Основата за позиционирането на Варна се базира на:

 • Изградена на високо равнище образователна инфраструктура: 6 университета (30,000 студенти), научноизследователски структури към университетите, както и гимназии с водещ чуждоезиков  и професионален профил;
 • Развита предприемаческа инфраструктура: изградени мрежи за сътрудничество между университети и бизнес, включително интерес от страна на технологичния бизнес за развитие на съвместни проекти и внедряване на научни иновации; неправителствени организации, които работят активно в сферата на предприемачеството и иновациите; активно сътрудничество с градове със силно развити предприемачески екосистеми в чужбина (напр. Клуж Напока – Румъния);
 • Относително развит в икономическо отношение регион с интензивно развитие на туризъм, здраве, промишленост и IT индустрия.

Ползите за града и региона от създаването на подобен проект са много, някои от които включват: (i) идентифициране и развитие на таланти; раждане и скалиране на нови бизнеси; (ii) развитие на иновации с конкретна практическа реализация; (iii) постигане на икономическа и социална устойчивост; (iv) акумулиране на ресурс за работа в областта на пробивните технологии; (v) подобряване свързаността на Варна и региона със страната и в международен план.

Конкретните стъпки за реализацията ще включват:

 1. Учредяване на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна с участието на всички заинтересовани страни.
 2. Идентифициране на приоритети за развитие с потенциал за съществен ръст от внедряването на технологични иновации на база на уникалните дадености на региона.
 3. Изясняване на комплексните ползи от сътрудничеството при трансфера на иновации за заинтересованите страни чрез провеждане на дълбочинни интервюта и срещи дискусии.
 4. Разработване на план и провеждане на събития за популяризиране на екосистемата, в т.ч. с подкрепата на международните партньори.
 5. Разработване на система от индикатори за проследяване ефекта от трансфера на иновации и измерими цели за 5-годишен период.
 6. Изграждане на база данни за стартъпи за последните 5 години, преглед на текущото им състояние и идентифициране на перспективни такива.
 7. Разработване на стратегия за привличане на участници в нови стартъп и скейлъп проекти и за привличане на финансиране и среда за внедряване на технологични иновации в бизнеса.
 8. Разработване на внедрителски проекти за иновации с помощта на изградения в университетите научен капацитет.
 9. Позициониране на Варна като своеобразна лаборатория за експериментиране, тестване и валидиране на високо-технологични иновации и създаване на стартъпи и скейлъпи.

ПРОГРАМА

10:00 – 11:00 ч. Официално откриване с участието на Мария Габриел – европейски комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта; представители на Европейски институт за иновации и технологии (EIT) Urban Mobility, Община Варна, Областна администрация – Варна и други – зала „Аула“, ИУ – Варна
11:00 – 11:30 ч. Представяне на новото пространството на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна
11:30 – 12:30 ч. Кръгла маса с участието на представители на ТУ – Варна, МУ – Варна, ВВМУ, Munich University of Applied Science, технологични компании, стартъпи и други заинтересовани страни – зала 1, ИУ – Варна

05 окт 2022Подобни