Икономически университет – Варна

"Науката в служба на обществото – 2019"

Заключителната научна конференция „Науката в служба на обществото – 2019”  на Съюза на учените – Варна, се проведе на 25 октомври 2019 г. Икономически университет – Варна е съорганизатор заедно с представители на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВСУ, ТУ – Варна,  Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология „Ф. Нансен“ – БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ –  БАН. 

При откриването на конференцията бяха връчени традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна. Сред отличените бяха и преподаватели от ИУ – Варна. За цялостен принос в развитието на Съюза на учените – Варна, и за  възстановяването на секция „Икономически науки“ със статуетка бе наградена проф. д-р Зоя Младенова, а проф. д-р Цвета Зафирова получи почетна грамота и златна значка за изключителен принос за укрепване на организацията и нейния просперитет.

На територията на ИУ – Варна в рамките на традиционния „Месец на науката – Варна 2019”, организиран от Съюза на учените – Варна, се проведоха заседанията на секциите „Икономически науки” и „Социални и правни науки“. 

Медиатори в секция „Икономически науки“ бяха проф. д-р Цвета Зафирова, доц. д-р Павел Петров и доц. д-р Георгина Луканова.

Изнесени бяха 76 доклада от 84-ма преподаватели и научни работници от ИУ – Варна, СА Свищов, УНСС, МГУ „Св. Ив. Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, РУ „А.Кънчев“, ВСУ-Варна, ТУ – Варна, МУ – Варна, БУ „Асен Златаров” и др., които ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“, серия „Икономически науки“, което се индексира и реферира в RePEc, CEEOL, Google Scholar и др. научни бази данни.

Проведоха се оживени дискусии по основните предизвикателства на промяната в средата в България, както и за приноса на науката за решаване проблемите на организациите, вкл. и на университетите. Участниците се обединиха около идеята за бъдещото сътрудничество между учените от различни университети, други научни институти и бизнеса за постигане на още по-значими и практически ориентирани резултати в научните изследвания.

По предварително заявените си теми в научната сесия на секция „Социални и правни науки“ се включиха представители на академичната общност от ИУ – Варна, катедра „Правни науки“, ТУ – Варна, Нов български университет. Гост на сесията беше и доц. д-р Масис Хаджолян. Представени и разисквани бяха доклади от сферата на  правната и социална наука, както научни и практически проблеми в аспекта на тяхната актуална проблематика, законови и  социални рамки.

28 окт 2019Подобни