Икономически университет – Варна

Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ в Икономически университет – Варна

На форума бяха поднесени приветствия и поздравителни адреси от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, проф. Борис Велчев – председател на Конституционния съд, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра „Правни науки“, д-р Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, Лиляна Савова – председател на УС на Камарата на медиаторите и институт „Итера“.

В приветствието си ректорът на ИУ – Варна проф. Станимиров постави акцент на някои световни тенденции, доказващи нарастващата необходимост от компетентна юридическа подкрепа.

При откриването на конференцията доц. Андреева очерта трите опорни точки на форума – върховни правни ценности, права на човека, компетентност и мотивираност. През 2021 г. се навършват 30 години от приемането на действащата българска Конституция – основният и върховен закон, призван да съхрани и гарантира устоите на гражданските права и свободи и правовата държава. В тази връзка доц. Андреева сподели, че тематиката на форума е в памет и на доц. д-р Неделчо Беронов – преподавател по правни дисциплини в ИУ – Варна и председател на КС. 

„Държава, в която правото е ценност от най-висок ранг, в която и висшите държавни органи са подчинени на Конституцията и законите, е възможна само ако всеки от нас съумее да отстоява в ежедневието си правото, но и правдата. Не трябва да подценяваме личния си ангажимент към зацитата на Конституцията и държавността и организирането на подобни форуми са част от този дълг, който имаме към България“ с тези думи част от поздравителния адрес на проф. Борис Велчев – председател на Коституционния съд, се постави началото на пленарната сесия.

Форумът започна с пленарния доклад на проф. д.ю.н. Иван Русчев, Софийския университет „Св. Кл. Охридски" на тема: „Вторични източници на частното право“.

 Д-р Емил Радев – член на Европейски парламент,  представи доклад на тема: “Бъдещото законодателство на ЕС по отношение на корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност  – стъпка напред по отношение на намаляването на нарушенията на правата на човека, околната среда и доброто управление“.

Особен интерес предизвика тематиката в доклада на Миглена Тачева – директор на Национален институт по правосъдие, „Компетентни и мотивирани съдебни служители – предпоставка за ефективно функционираща съдебна система“. Въпрос, свързан и със специалност „Съдебна администрация“ – единствената за страната специалност в ОКС “бакалавър“, предлагана само в ИУ – Варна, в която се подготвят кадри за администрацията на съдебната власт. В резултат на обсъжданията се очертаха предизвикателства и потребността от нови и адекватни действия по обучението на съдебните служители. 

Във форума се включиха чрез видеоконферентната връзка представители на академичната общност на ИУ – Варна и други университети, както студенти и гости, заинтригувани от проблематиката. За подчертания интерес към научния форум свидетелства и богатата програма, в която са заявили участие с доклади утвърдени учени и практици, работещи по проблемите на правото и бизнеса и предизвикателствата на съвременното общество.

 

22 окт 2021Подобни