Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса "Устойчиво управление на поземлените ресурси – съвременни практики и решения"

Национална кръгла маса на тема „Устойчиво управление на поземлените ресурси – съвременни практики и решения“ се проведе на 15 ноември 2019 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана от катедра „Аграрна икономика“.  На научния форум се дискутираха актуални въпроси и съвременни проблеми на използването и устойчивото управление на поземлените ресурси в страната, обмениха се мнения между представителите на научните среди, публичната администрация и неправителствения сектор. В обсъжданията участваха представители и експерти от Икономически университет – Варна, Университета за архитектура, строителство и геодезия – София, Областните дирекции „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните във Варна, Шумен и Добрич, Държавен фонд „Земеделие“, Общинските служби по земеделие, Варненската търговско-индустриална камара; Асоциацията на земеделските производители в България; Агенцията за икономическо развитие – Варна; Камарата на независимите оценители – Варна, Контролно-техническата инспекция – Варна; Териториалният областен офис на Националната служба за съвети в земеделието – Варна; „Банка ДСК“ ЕАД, „Агрион Инвест“ АД, земеделски производители и др.

Дискусиите се водиха в два панела:

  • Поземлени отношения и пазар на земята, нормативни изисквания и административни практики;
  • Устойчиво използване на поземлените ресурси – добри практики и решения.

Доц. д-р Мария Станимирова като председател на организационния комитет откри кръглата маса. Приветствие към организаторите от името на ректора на Икономически университет – Варна поднесе доц. д-р Радан Мирянов – заместник-ректор по интернационализация. Организаторите получиха поздравителни адреси от колеги от катедра „Стокознание“ и катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна.

В рамките на дискусионните панели се представиха 14 презентации и над 20 изказвания. Доц. д-р Мария Станимирова представи задълбочен анализ на динамиката и тенденциите на пазара на земеделска земя в България, като акцентира на водещите фактори, влияещи на цената на земеделската земя за периода 2000-2018 г. Гл. ас. д-р Дамян Киречев запозна аудиторията със състоянието в използването на земята в България и по статистически райони, както и с тенденциите в промените на площите със селскостопанско предназначение, използваната земеделска площ и обработваемата земя.

Доц. д-р Милена Мотева от Университета за архитектура, строителство и геодезия представи актуални въпроси на устройственото планиране на земеделските територии и направи широка оценка на съвременната нормативна уредба. Според доц. Мотева „земеделската територия се нуждае от комплексно и интегрирано устройствено планиране, в съответствие с динамичната икономическа и природна среда“.

Като представител на държавната администрация Димитър Върбанов – директор на Областна дирекция земеделие – Шумен, запозна участващите в дискусията с ролята на държавната администрация при създаване на масиви за ползване на земеделските земи. Презентацията предизвика широка дискусия относно промените в нормативната уредба свързана със земеделските земи, дейностите на администрацията, въпросите за комасацията на земята и др.

Особен интерес предизвикаха презентациите на Ирена Трифонова от „Агрион Инвест“ АД и Милен Влаев от „Банка ДСК“ ЕАД във връзка с финансиране на покупката на земеделски земи с финансово инструменти.

Обект на дискусии бяха актуални въпроси, свързани с оценяването, представянето и оповестяването на земята като инвестиционен имот, данъчното третиране на поземлените ресурси и трудово-правни отношения в сферата на заетостта в земеделието.

Интерес предизвика докладът на гл.ас. д-р Антоанета Стоянова за земеделската земя като източник на опасности за храните. Възприема се идеята, че повишаването на безопасността на храните и гарантирането на здравето на консуматорите следва да е в основата на стратегиите на всички участници в хранителната верига. В рамките на дискусията, свързана с устойчивото използване на поземлените ресурси, се представиха възможности за подобряване на управлението на земите и пасищата, чрез внедряване на агроекологични дейности.

В резултат на дискусията се доказа необходимостта от обсъждане на проблемите свързани с поземлените ресурси на широка основа, както и предлагане на мерки в посока подобряване на законодателството, административното прилагане на политиката свързана с използването на земята, подобряване на агроекологичното обслужване на земята, развитие на финансовите отношения при управлението на поземлените активи, постигане на баланс в агрохранителната верига и др.

18 ное 2019Подобни