Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса с фокус административното правораздаване в България

Национална кръгла маса „15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“ се проведе на 15 юни 2022 г. в Икономически университет – Варна. Тя беше организирана от катедра "Правни науки", университетския Научноизследователски институт и Административен съд – Варна във връзка с честването на 15-годишнината на административните съдилища в България. Идеята на форума бе да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на административното право и процес.

В нея участваха представители на академичната общност от над десет водещи университета и научни организации в страната (Бургаски свободен университет, УНСС, ИДП при БАН, Медицински университет – Пловдив, ВВВУ “Георги Бенковски“, НБУ, ИУ – Варна, ПУ „П. Хиляндарски“ и др.), съдии от Административен съд – Варна, юристи, представители на адвокатурата, на Комисията за защита на личните данни, докторанти, студенти, ученици и др. лица с интерес по темата.

При откриването на събитието поздравления към участниците отправиха главният секретат на ИУ – Варна проф. д-р Стоян Стоянов, председателят на Административен съд – Варна, Елена Янакиева, ръководителят на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева.

Проф. Стоянов поднесе поздравителен адрес от името на академичното ръководство и подчерта ролята на организирания форум за развитието на законодателството и административното правораздаване. Благодари за ползотворното сътрудничество и на магостратите от Административен съд – Варна, които отстояват принципите на действащото законодателство и правоприлагането в страната ни.

Доц. Андреева подчерта в своето обръщение, че темата на конференцията „15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“ е актуална не само по повод 15-годишнината на административните съдилища в България, а и защото въпросите за административното правораздаване са непреходни и с отражение в много други обществени сфери регулирани от административноправните норми.

Конференцията се проведе в два панела, от които първият пленарен, а във втория се състояха дискусии по актуални теми от административното право и процес с доктринална и /или практическа значимост. С пленарни доклади участваха: проф. д-р Мария Нейкова от БСУ с тема „15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“ и Елена Янакиева – председател на варненския Административен съд, с тема на доклада: „Дейността на Административен съд – Варна през 15-те години на съществуването му“.

С големия брой участници от различни сфери на науката и практиката кръглата маса не само отбеляза 15-годишнината от създаването на административните съдилища в България, но и се превърна в значимо научно събитие, дало поле на среща на учени и практици, обединени от интересите си към административноправната материя в нейния научен и практически аспект.

15 юни 2022Подобни