Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса "Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път" в Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса "Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път" се проведе на 19 ноември 2021 г. в Икономически университет – Варна чрез видеоконферентна връзка.

Събитието беше открито от доц. д-р Десислава Серафимова – ръководител на проекта, и доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ към ИУ –Варна.

На форума беше поднесено приветствие от доц. д-р Силвия Благоева – заместник-ректор по учебна дейност и акредитация. Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров изпрати поздравителен адрес до организаторите и участниците, в който посочи, че „образователната система следва да се трансформира по начин, по който да отчете глобалните предизвикателства и промени в общата среда, от една страна, а от друга – да гарантира че обучаваните ще получат необходимите знания, умения и компетенции за желано кариерно развитие. Тя трябва да се справи и с предизвикателството да запази създаваната от нея добавена стойност, при условие, че дигитализацията отнема от преживяванията на студентите по време на обучението. Дигитализацията и образователните иновации безспорно са полезни, в случай, че не се правят самоцелно, а в интерес на по-добрите образователни и научни резултати.“

Кръглата маса започна с пленарнен доклад на тема „Дигитализация в учебния процес“, представен от проф. д-р Георги Димитров, професор по право на информационните и комуникационни технологии.

Пленарната сесия продъжи с представяне на д-р Милена Ангелова – член на Европейския икономически и социален комитет, която изнесе доклад на тема: „Развитие на сребърната икономика – предизвикателства и възможности от маркетингова гледна точка“.

Добрин Иванов от Асоциацията на индустрилния капитал в България изложи пленарен доклад на тема: „Предложения за нормативни промени за ограничаване на недекларираната заетост в България“.

Участниците във форума представиха актуални гледни точки, свързани с дигиталните иновации и транформации в образователната и научноизследователската дейност, и в обществените отношения. В резултат на обсъжданията се очертаха предизвикателствата, етичните дилеми и потребностите, свързани с дигиталните иновации.

Особен интерес предизвика тематиката в докладите на д-р Милена Ангелова и проф. Георги Димитров, към които бяха зададени много въпроси от участниците във форума, както и от студенти от ИУ – Варна.

Проф. Димитров отговори на въпросите, свързани с предизвикателствата и съпротивата в процесите на дигитализация в учебния процес и очерта стъпките, необходими за преминаването към електронни източници на информация. Д-р Ангелова изтъкна необходимостта от изготвянето на политики, планове и конкретни мерки, чрез които да се увеличи максимално периодът, в който хората над 65 години остават активен участник в пазара на труда.

В кръглата маса се включиха чрез видеоконферентната връзка над 80 представители на академичната общност в страната, както докторанти, студенти и гости, заинтригувани от проблематиката. За подчертания интерес към научния форум свидетелства и богатата програма, в която представиха доклади 21 утвърдени учени и практици, работещи по проблемите дигитализацията на съвременното общество.

Национална кръгла маса „Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път“ се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

19 ное 2021Подобни