Икономически университет – Варна

FIN-TECH иновации обсъдиха на Международна кръгла маса в ИУ – Варна

Международна кръгла маса на тема "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula" се проведе в Икономически университет – Варна на 11 октомври 2019 г. Форумът се организира с институционалната подкрепа на Комисията за финансов надзор в рамките на проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", финансиран по програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020, в който ИУ – Варна участва като партньор. 

Форумът бе открит от доц. д-р Радан Мирянов, заместник-ректор по интернационализация на Икономически университет - Варна. Участниците в събитието бяха приветствани и от проф. д-р Стефан Вачков, ръкoводител на екипа за организация, управление и изпълнение на проект FIN-TECH за ИУ-Варна. Фокус на международната кръгла маса бяха обмяната на знания за приложението на новите технологии в сферата на финансовите услуги в национален, регионален и международен мащаб, както предизвикателствата и опитът на бизнеса, потребителите, висшите училища и компетентните регулаторни органи при въвеждане на фин-тех иновациите.

Координаторът на водещия партньор по проект FIN-TECH – проф. Паоло Джудичи от University di Pavia, Италия, представи  “Европейска платформа за управление на финтех риска за насърчаване на финансовите иновации“, а д-р Янка Александрова, гл. ас. към катедра "Информатика" и експерт от екипа на ИУ – Варна запозна аудиторията с направеното до момента по проекта, както и с проведените сесии за обмен на знания с експертите от българската Комисия за финансов надзор.

Във форума участваха представители на Иновативния център „Innovation hub“ и „Fintech Expert Group” към Комисията за финансов надзор, чиято основна цел е насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор и защита интересите на потребителите. Екипът на Комисията за финансов надзор сподели експертен опит по отношение на практически въпроси и правни аспекти при “peer to peer” кредитирането.

Текущото състояние и перспективите пред FIN-TECH средата в съседна Румъния сподели доц. Василе Александру Страт от Университет за икономически науки в Букурещ, който е университет – партньор в изпълнението на проект FIN-TECH.

Историята, трудностите, успехите и възможностите, които съпътстват функционирането на действащата в България платформа за “Peer to Peer” кредитиране Klear, представи един от нейните основатели г-н Лоик льо Пишу. Участниците имаха възможност да видят как работи платформата „отвътре“ заедно с данни за предоставени кредити, включително брой, обща и средна сума на кредит и др.

Интерес към събитието  проявиха студенти и представители на академичната общност на ИУ – Варна и Висшето училище по мениджмънт, които участваха в дискусиите. Бизнесът беше представен от „Енерго-Про“, адвокатското съсловие, основатели и съдружници на действащи дружества, Варненската търговско–индустриална камара, Областния информационен център и др.

Темите, заложени в програмата на събитието, както и презентациите на участниците провокираха интересна дискусия между академия, бизнес и регулаторен орган в национален и международен мащаб, което бе основната цел на организаторите и дава повод това пилотно събитие да се определи като успешно.

14 окт 2019Подобни