Икономически университет – Варна

95 години катедра "Счетоводна отчетност"

На 19 април 2019 г. се проведе научно-практическа конференция на тема „Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят“, организирана от катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна, по повод навършване на 95 години от създаването на катедрата. Конференцията тържествено бе открита с приветствие от проф. д-р Пламен Илиев - Ректор на ИУ-Варна, като поздравителни адреси и приветствия бяха поднесени и от други представители на академичното ръководство. В конференцията участие взеха преподаватели и докторанти както от Икономически университет – Варна, така и от СА „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов, СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, УНСС – гр. София, ВУЗФ – гр. София, НБУ – гр. София, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна, МУ “Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Варна. ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив и БСУ – гр. Бургас. Изключителен интерес предизвика представеният от проф. д-р ик.н. Гено Генов пленарен доклад на тема: „95 години катедра "Счетоводна отчетност": имена и традиции, настояще и бъдеще“. Като дългогодишен ръководител на катедрата (в периода от 1988 г. до 2006 г.), носител на почетния знак на ИУ-Варна и почетен професор на университета, проф. д-р ик.н. Г. Генов направи подробна ретроспекция на развитието на катедрата през годините, акцентирайки върху приносите и постиженията на колектива. Очертана бе възходяща тенденция в учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на членовете на катедра „Счетоводна отчетност“.
С много творчески ентусиазъм и проявена креативност премина работата в двете обособени секции на конференцията – секция „Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство“ (конферентна зала 1) и секция „Теоретични и практико-приложни аспекти на вътрешния и външния одит. Методически инструментариум и приложение на финансовия анализ“ (конферентна зала 320). Представени бяха общо 46 доклада от всички тематични направления на конференцията, като оживен интерес предизвикаха теми, засягащи предизвикателствата в обучението по счетоводство, одит и финанси, дигитализацията и нейното влияние върху бъдещето на счетоводната и одиторската професия, възможностите за оценяване на знанията на студентите, проблеми при прилагането на международните счетоводни регулации, счетоводното отразяване на нови отчетни обекти като криптовалутите и много други. Научният форум завърши с много удовлетвореност и нов творчески заряд за всички участващи в конференцията преподаватели, докторанти и студенти.

https://www.facebook.com/Accounting.Department.UE.Varna/

05 сеп 2019Подобни