Икономически университет – Варна

50 години катедра "Информатика" в ИУ – Варна

Юбилейна Международна научна конференция „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието“, посветена на 50-годишнината на катедра  „Информатика“, се проведе в Икономическия университет – Варна на 18.10.2019 г.  Форумът бе посветен и на 100-годишнината на университета. Участниците в него представиха последните научни и практически разработки в областта на информационните и комуникационните технологии, информационните системи и техните приложения в бизнеса и образованието: бази данни, информационни системи и тяхното интегриране в различни области, изкуствен интелект, вкл. машинно обучение, блокчейн технологии, електронен бизнес, Интернет на нещата, киберсигурност, мобилни технологии, облачни технологии, социални медии, електронно обучение и др. Бяха изнесени 38 доклада на участници от шест страни – Полша, Румъния, Русия,  Египет, Сенегал и България. Някои от докладите бяха фокусирани върху работата на преподаватели, докторанти и студенти по международни проекти. Конференцията беше проведена с подкрепата на редица фирми. Катедра „Информатика“ е основана през 1969 г. с наименование „Организация на машинната обработка на икономическата информация“. По същото време се открива и едноименната специалност, в която започва обучение първият випуск от 40 студенти. Катедрата е една от най-големите и с най-младия преподавателски състав в университета.

Понастоящем катедра „Информатика“ е единствената в ИУ – Варна, която администрира специалности и докторски програми от две професионални направления: „Информатика и компютърни науки“ и „Икономика“. Катедрата администрира 4 бакалавърски специалности: „Информатика“, „Информатика и компютърна науки", „Мобилни и уеб технологии“ и „Бизнес информационни системи“, 5 магистърски специалности – „Информатика“, „Мобилни и уеб технологии“, „Информационен мениджмънт в бизнеса“, „Бизнес информационни системи“ и „Computer science“. Преподавателите от катедрата участват в обучението и на всички останали студенти в Икономически университет – Варна. Катедрата също така обучава по докторски програми „Информатика“ и „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.

18 окт 2019Подобни