Икономически университет – Варна

Научно-практическа конференция 2022 г.

Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да Ви поканим да участвате в научно-практическа конференция на тема "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности", която е организирана от катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна.

Конференцията ще се проведе на 4 ноември 2022 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна. Динамичните условия и дигиталните средства ни дават възможност конференцията да се организира в хибридна форма (с възможност за избор за участниците– присъствено или онлайн). Нашето желание е да създадем благоприятни условия за обмяна на идеи, виждания и провеждане на дискусии относно проблемите в обучението по счетоводство, анализ и контрол.

Очакваме Ви!

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Доц. д-р Слави Генов - ръководител катедра „Счетоводна отчетност”

Членове:

 • Проф. д-р Фаня Филипова                    Гл.ас.д-р Веселин Деков
 • Проф. д-р Надя Костова                        Гл.ас.д-р Гергана Цончева–Петкова
 • Доц. д-р Светлозар Стефанов              Гл.ас.д-р Драган Георгиев
 • Доц. д-р Даниела Георгиева                 Гл.ас.д-р Илиян Христов
 • Доц. д-р Надежда Попова-Йосифова  Гл.ас.д-р Калин Калев
 • Доц.д-р Анита Атанасова                      Гл.ас.д-р Петко Захариев
 • Гл. ас.д-р Атанас Атанасов                    Гл.ас.д-р Пламена Недялкова
 • Гл.ас.д-р Бистра Николова                    Гл.ас.д-р Румяна Маринова
 • Гл.ас.д-р Бранимира Колева                 Гл.ас.д-р София Илиева
 • Гл.ас.д-р Весела Бандакова                  Гл.ас.д-р Цветомир Манолов
 • Ас.д-р Ивайло Маноилов                       Ас.д-р Христоско Богданов

КООРДИНАТОРИ

Мая Георгиева – инспектор учебна дейност в катедра „Счетоводна отчетност”
Гл. ас. д-р Пламена Недялкова                 Гл.ас. д-р Весела Бандакова
Гл.ас.д-р Гергана Цончева – Петкова      Докторант Деница Христова

За контакти: гр. Варна 9002, бул. „Княз Борис І" № 77, Икономически университет - Варна, Катедра „Счетоводна отчетност”, каб. Н-110 Мая Георгиева - тел: 0882164779, гл. ас. д-р Пламена Недялкова - тел: 0882164509, e-mail: accounting_conference@ue-varna.bg

Срокове:
30.09.2022 г. - Изпращане на заявка за участие, резюме на доклада и до шест ключови думи
10.10.2022 г. - Потвърждаване на приетите заявки
20.10.2022 г. - Изпращане на окончателния доклад
25.10.2022 г. - Крайна дата за заплащане на таксата за участие. При изпращане на доклада се изпраща и сканирано копие на платежния документ за платената такса.
25.10.2022 г. - Потвърждаване на приетите доклади

Научните доклади следва да бъдат изпратени в окончателен вид на e-mail: accounting_conference@ue-varna.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Сметка за спонсориране на конференцията и за такса за участие:
- За участници от България - 60 лв.
за един доклад (самостоятелен или в съавторство)
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200 BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
- За участници от чужбина - 60 евро (EUR)
Bank account in EUR BANK DSK LTD.
IBAN: BG95STSA93003429276240 BIC: STSABGSF
Account holder: University of Economics – Varna; Details of payment: Conference fee payment; Names of the participant
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Такса за участие в конференция на катедра „Счетоводна отчетност“ и трите имена на участника, а за направено дарение - трите имена на дарителя или организацията.

Таксата включва материалите за конференцията, кафе-паузите и коктейла.

Заявка за участие в научно - практическа конференция на тема „Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности“. Конференцията е организирана от катедра „Счетоводна отчетност“ и ще се проведе на 04 ноември 2022 г. в Икономически университет – Варна.

Очакваме Ви!

Срок до 30 септември 2022 г. изпращане на заявка за участие.

Програмата за конференцията може да изтеглите тук

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Обем – до 10 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
2. Формат на страницата – А4 със следните отстъпи: отгоре 2 см, отдолу 2 см, отляво 3 см,отдясно 2 см.
3. Заглавие –Times New Roman, Font Size 14, Bold, Centered.
4. Името на автора(ите) през един празен ред под заглавието, Times New Roman, Font Size12.
5. Резюме на езика на доклада в обем до пет реда през един празен ред под името наавтора(ите) – Times New Roman, Font Size 11, Justified.
6. Ключови думи на езика на доклада – Font Size 11.
7. За доклади представени на български, респективно руски език, информацията по т. 3, 4,5 и 6 се представя и на английски език.
8. Основен текст - шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt с междуредие 1,5 lines;двустранно подравняване (Justified). Отстъп в началото на всеки нов абзац – 0,5 см.
9. Таблиците и фигурите се монтират в текста; заглавие на таблица – над таблицата, курсив, дясно подравняване; заглавие на фигура – под фигурата, курсив, центрирано.
10. Цитиране – съгласно Harvard short reference system.
11. Използвана литература – Times New Roman, 12 pt., Line Spacing: Single, двустранноподравняване (Justified).
12. Име на файла: номер на тематичното направление, собствено и фамилно име наавтора на доклада, разделени с долна черта.
Пример: 1_Petar_Petrov.doc

НАУЧЕН СЪВЕТ

 • Проф. д-р ик.н. Калю Донев          Доц. д-р Светлозар Стефанов
 • Проф. д-р Фаня Филипова             Доц. д-р Анита Атанасова
 • Проф. д-р Надя Костова                Доц. д-р Даниела Георгиева
 • Доц. д-р Слави Генов                     Доц. д-р Надежда Попова – Йосифова

1. Работни езици на конференцията - български, руски, английски.
2. Не се предвижда допълнителна редакция на представените доклади. Отговорността за съдържанието на докладите е на авторите.
3. Получените доклади ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде индексиран в CEEOL, Google Scholar и включен в Националния референтен списък на НАЦИД.