Икономически университет – Варна

Връзки с практиката

CIMA

ACCA

KPMG 

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България-ИДЕС

Институт на вътрешните одитори в България -ИВОБ

ТД на НАП-ВАРНА

Солвей Соди-АД

ГРАНТ ТОРНТОН ООД

"ИНВЕСТБАНК" АД