Икономически университет – Варна

Студентски прояви

ПРЕГЛЕД НА СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

СЕКЦИЯ „СЧЕТОВОДСТВО“

 

ОТЗИВ

 

На 21.04.2020 г. успешно бе проведен традиционно организираният Преглед на студентската научна дейност за студентите бакалаври и магистри, които се обучават в специалности, администрирани от катедра „Счетоводна отчетност“ на Икономически университет – Варна. Мероприятието за първи път бе проведено в дистанционен формат чрез използване на Google meet. Участваха с научни доклади шестима дипломанти, като научното жури определи следните призови места:

  • Първо място- Кристиана Христова, 4 курс, спец. „Счетоводство и одит“, с доклад на тема: Теоретико-практични аспекти при отчитането, организацията и данъчното третиране на електронната търговия със стоки по примера на "Тайтън Трейд" ЕООД;
  • Второ място- Пепа Христова, 4 курс, спец. „Счетоводство и финанси“, с доклад на тема: Проблеми при отчитане на приходите и разходите в туристическо предприятие "Фърст Лайн Хотелс" ЕООД част от "Виктория Груп";
  • Трето място- Ивелина Русева, 4 курс,  спец. „Счетоводство и финанси“, с доклад на тема: Анализ на финансовото състояние на предприятие /на примера на ЗММ "Стомана" АД, гр. Силистра/

Участие в събитието взеха и много преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“, както и студенти, обучавани в специалности към катедрата. Мероприятието бе проведено в духа на активен дискусионен форум, с ползотворни бележки и препоръки към студентите.