Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е задължително за всички студенти ОКС "Бакалавър" (след 6 семестър) специалности "Счетоводство и одит", "Счетоводство и финанси" - редовна и дистанционна форма на обучение. Сроковете и датите за неговото провеждане и защита се определят ежегодно със заповед на Ректора, за съответната учебна година. Практическото обучение се провежда в предприятие - работодател или обучаваща организация, която следва да отговаря на изисквания, разписани в индивидуално разработени правила на всяка катедра. провеждането на практиката става в извънучебно време, а от учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN студентът - практикант и обучаващото го предприятие следва да бъдат регистрирани в многоезичната уеб-платформа EUBN към ИУ-Варна.

За повече подробности се свържете с ръководителите си на практическото обучение по групи 

Ръководители на практическо обучение за учебната 2023/2024 г.:

Защита на практическо
обучение

редовна сесия - 18 септември 2024
поправителна сесия - 11 октомври 2024

 

спец. СО 18 гр.-гл.ас.д-р Весела Бандакова

спец. СО 19 гр.- гл.ас.д-р Атанас Атанасов

спец. СФ  20 гр. -гл.ас.д-р Цветомир Манолов

спец. СФ 21 гр. гл.ас.д-р Бистра Николова

спец. СО-ДО 38 гр. ас.д-р Галина Събчева