Икономически университет – Варна

Международен туристически бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Задочно обучение(Ян.прием), Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 0

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2024

Международен туристически бизнес, ОКС "магистър"

Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на макрорегулирането и мониторинга на международния туристически бизнес, франчайзинга в хотелиерството и ресторантьорството, управлението на промяната в туристическата фирма и на туристическата дестинация.

Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на туристическите дестинации и на ниво официални международни организации и НПО, в международни хотелиерски и ресторантьорски вериги, туроператори и посредници, както и като консултанти и експерти в областта на международния туризъм.

Специалност "Международен туристически бизнес"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление " Туризъм"
Професионална квалификация "Туризъм"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) /1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна и задочна

 

 

 

1.Съдържание на квалификацията

Образователно-квалификационната степен „магистър” от професионално направление „Туризъм” към специалност „Международен туристически бизнес" в ИУ-Варна подготвя обучаващите се за професионална квалификация „Магистър по туризъм”.

Съгласно Наредбата за единните държавни изисквания, образователно-квалификационната степен „магистър” е за български и чуждестранни студенти, които имат първа университетска степен „бакалавър".

Квалификационната характеристика за образователно-квалификационната степен „магистър”, професионално направление „Туризъм” е адаптирана към глобалните изменения и съвременните тенденции в теорията и практиката на  международния туризъм,   необходимостта от хармонизиране на университетското образование с европейските и световните стандарти, възможностите за конкурентноспособна професионална реализация.

2.Вид и продължителност на обучуение

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър” в професионалното направление „Туризъм”, специалност „Международен туристически бизнес” се провежда в редовна и задочна форми на обучение с продължителност два семестъра. Задължително условие е владеенето на английски език, което се доказва със съответните сертификати.

3.Област, в която се извършва подготовката

Съгласно класификатора на  областите на висше образование и професионалните направления, подготовката на студентите в образователно-квалификационна степен “магистърот професионално направление “Туризъм" се извършва в следната област: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9.Туризъм

4. Възможности за реализация.

Глобализацията на международния туризъм, нарастващата му роля на световния пазар, засилените процеси на интеграция в Европейския съюз, бумът на информационните и други технологии определят следните области от международния туризм, в които магистрите се реализират:

 • управление на туризма на макроравнище (туристическа дестинация);
 • управление на туризма на  ниво официални международни организации и НПО;
 • научни изследвания в областта на международния туризм;
 • консултантска дейност и експертиза в областта на  международния туризъм;
 • международни хотелиерски и ресторантьорски вериги;
 • международен маркетинг в туризма;
 • туроператори, посредници и онлайн дистрибуция.

 

5. Ключови компетенции, които се придобиват по време на обучението:

       5.1. Специализирани по:

 

 • регулиране на международния туристически бизнес
 • франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството
 • мениджмънт на туристическата дестинация
 • управление на промяната в туристическата фирма
 • маркетингови анализи в международния туризъм
 • специализиран чужд език
 • мониторинг на международния туристически бизнес
 • геополитика и геостратегия на туризма
 • етнокултурно ландшафтознание

Квалификационната характеристика за образователно-квалификационната степен "магистър"  осигурява на обучаващите се по магистърска програма "Международен туристически бизнес", направление "Туризъм" при Икономически университет - Варна конкурентен потенциал от знания и умения за управление и развитие на международния туризъм и на тази база възможности за успешна професионална кариера в посочените в квалификационната характеристика области.

Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Общо за целия курс на обучение 0 0
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти