Икономически университет – Варна

Банков мениджмънт

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.


Какви са възможностите за реализация?

 • ръководители и директори на направления;
 • ръководители на отдели;
 • иновационни мениджъри;
 • кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
 • консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
 • експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
 • Compliance-мениджъри;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • ръководители на финансови центрове;
 • регионални мениджъри;
 • мениджъри на клонове;
 • мениджъри на бизнес центрове;
 • ръководители на сектори;
 • експерти по управление на фамилни офиси;
 • портфейлни мениджъри;
 • мениджъри по проекти;
 • старши анализатори в дирекции;
 • експерти по парична политика и др.

I. Професионални знания и умения
В обучението по специалността се придобиват знания в следните направления:
•    системи, инстанции, равнища и компетенции в банките;
•    визия, мисия, стратегия и цели на банките; 
•    организационни структури и процесен мениджмънт в банковите институции; 
•    банковите бизнес модели и тяхната иновация;
•    институционална култура, идентичност и имидж на банките;
•    власт и морал на банките;
•    квалификационен профил на банковите кадри (длъжностна характеристика, квалификационна карта, професиограма);
•    ефективност на каналите за наемане на банкови кадри; 
•    кадрова политика и кадрово развитие; 
•    основни деривативни инструменти и механика на търговията с тях;
•    оптимално хеджиране чрез фючърсни контракти; 
•    спекулативни комбинации с ограничен риск; 
•    професионално-етичен кодекс в банковата организация; 
•    банковите нарушения като специфична икономическа измама; 
•    международни и национални стандарти в областта на вътрешнобанковия нормативен контрол;
•    специфика на дейността по съблюдаване на нормативните предписания и оценка на съпътстващия банковата дейност риск от несъответствие; 
•    идентификация на риска от изпиране на пари и банковия инструментариум за превенция с прането на пари и финансирането на тероризъм; 
•    маркетингова стратегия и маркетингова политика на банките;
•    стратегическо маркетингово позициониране; 
•    управление на връзките с клиентите; 
•    маркетингови иновации в банкирането;
•    управление на качеството в банкирането;
•    рисково ръководство и рисково управление; 
•    структурна и процесна организация на риск мениджмънта; 
•    подходи за третиране на рисковете (кредитен, пазарен, структурен ликвиден, лихвен, операционен и др.); 
•    рискови модели; 
•    позициониране и основни измерения на стратегическия и оперативен контролинг; 
•    оперативен контролинг в банковите бизнес процеси; 
•    контролинг и бюджетно управление; 
•    приложение на балансираните карти за оценка в банките;
•    модели на организация на банковия бизнес; 
•    институционална и регулаторна структура на банковата система; 
•    индикатори за сравнителен анализ на пазарната структура;
При обучението се формират умения за: 
•    изследване еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи;
•    формиране на визия, мисия и стратегия на банката;
•    избор на подходи при целеполагането;
•    диагностика на симптомите за организационно реструктуриране на банковата организация;
•    конструиране и реинженеринг на бизнес модели;
•    създаване на продуктови прототипи;
•    изготвяне на стратегически, оперативни и проектни планове;
•    оценка на конкурентните предимства на банката;
•    идентификация, оценка и управление на банковите рискове;
•    консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери;
•    структуриране и управление на портфейли от финансови активи;
•    използване на финансови деривати в банковите сделки (механика на търговията; 
•    контролинг на структури, модели и процеси;
•    маркетингово сегментиране на пазара и клиентелата;
•    избор на оптимален продуктов и дистрибуционен микс;
•    управление на взаимоотношенията с клиентелата;
•    оценка и управление на качеството в банкирането;
•    изчисляване на рискови измерители;
•    идентификация на рискови фактори и установяване на рискови експозиции;
•    вземане на решения за мониторинг и коригиране на профила „риск-възвращаемост”;
•    изготвяне на длъжностни характеристики за различни позиции в банките;
•    използване на техники за калкулиране потребността от банкови кадри;
•    изработване и/или усъвършенстване на мотивационна програма в банков клон;
•    обучение на банкови кадри; 
•    идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането. 


II. Обучение по специалност „Банков мениджмънт“
Знанията и уменията се формират в резултат от изучаване на следните дисциплини: „Стратегически банков мениджмънт”; „Управление на банковия персонал”; „Финансов инженеринг:; „Превенция на нарушенията в банките; „Банков маркетинг”; „Риск мениджмънт в банките”; „Банков контролинг” и „Сравнителни банкови системи”.
Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. 
Обучението по специалност “Банков мениджмънт” се осъществява в дистанционна форма. В тях могат да се обучават студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по СС, СНУ и ДНДО.
Завършилите специалността се дипломират със за¬щи¬та на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.


III. Възможности за реализация
Завършилите специалност „Банков мениджмънт” могат да заемат позиции на:
•    ръководители на направления;
•    директори на направления
•    ръководители на отдели;
•    иновационни мениджъри;
•    кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
•    консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
•    експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
•    Compliance-мениджъри;
•    финансови анализатори;
•    кредитни експерти;
•    ръководители на финансови центрове;
•    регионални мениджъри;
•    мениджъри на клонове;
•    мениджъри на бизнес центрове;
•    ръководители на сектори;
•    експерти по управление на фамилни офиси;
•    портфейлни мениджъри;
•    мениджъри по проекти;
•    старши анализатори в дирекции;
•    експерти по парична политика и др.
Магистрите по банков мениджмънт могат да работят и като експерти и анализатори в небанкови финансови институции - инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании. 
Те могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „доктор по икономика” във висши училища и научно-изследователски институти.

 
IV.    Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Банков мениджмънт“
•    Самостоятелност и отговорност:
-    притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
-    поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
-    проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
-    преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
•    Компетенции за учене:
-    последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
•    Комуникативни и социални компетенции:
-    формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
-    изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
-    проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
-    владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;
•    Професионални компетенции:
-    събира, класифицира, анализира и квантифицира информация за актуалните проблеми в стратегическото ръководство и оперативното управление на банките;
-    формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
-    решава задачи в оперативния банков мениджмънт (управление на рискове, маркетингова политика, контролинг и репортинг, управление на персонала и др.);
-    участва в дейности за: популяризиране на наложените от иновациите промени в ръководството и управлението на банките; обогатяване на тяхната институционална култура; формиране на адекватна иновационна (дигитална) култура и др.;
-    формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
 

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Финансов инженеринг 9 8 Изпит 240 228 12
Управление на банковия персонал 9 7 Изпит 210 201 9
Стратегически банков мениджмънт 9 8 Изпит 240 225 15
Сравнителни банкови системи 9 7 Изпит 210 198 12
Банков маркетинг 10 8 Изпит 240 225 15
Риск мениджмънт в банките 10 6 Изпит 180 168 12
Банков контролинг 10 6 Изпит 180 168 12
Приложни изследвания в банкирането 10 3 Текуща оценка 90 84 6
Избираеми дисциплини (1) 10 7 Изпит 210 201 9
Общо за Специализиращи 60 1800 1698 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 2148 102


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 84 6
Чужд език-немски 10 3 90 84 6
Чужд език-френски 10 3 90 84 6
Чужд език-руски 10 3 90 84 6
Чужд език-португалски 10 3 90 84 6
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти