Икономически университет – Варна

Покана за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа", Teaming for Excellence

Европейската комисия обяви покана за представяне на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, целяща да стимулира Европа да използва потенциала си, като максимизира и разпространява ползите от научните изследвания и иновациите.

Основни параметри на поканата:

Програма: HORIZON Europe
Покана: Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage)
Идентификатор на поканата (ID): HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage

Тип действие: Coordination and support actions (CSA), „Дейности в областта на координацията и подкрепата“ - дейности, състоящи се основно от съпътстващи мерки като: стандатризация, разпространение на информация, привличане на внимание и комуникация, нетуъркинг, координация и подкрепа, диалог на политики и взаимоучителни упражнения и изследвания, включително изследвания за нова инфраструктура. Могат да бъдат включени и допълнителни дейности, като стратегическо планиране,нетуъркинг и координация между програми и различни държави. 

Срок за кандидатстване: 05.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн;

Партньорство: да, минимум двама партньори – един координатор и поне една водеща научноизследователска институция, от различни държави.

Финансиране: 100% от допустимите разходи

Структура на финансиране: програмно и национално съфинансиране

Важно относно националното съфинансиране: съгласно разяснение на МОН относно Процес на предоставяне на национално финансиране за изпълнение на проекти по поканата “Teaming For excellence”, необходимото допълващо финансиране се планира да бъде осигурено от Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) съгласно наличния бюджет.

Teaming е предназначен да подпомогне създаването на нови центрове за върхови постижения или надграждане на съществуващите в страните с ниски нива на научноизследователска и развойна дейност, като се основава на партньорства между водещи научни институции в Европа и основните институции бенефициенти в страните с ниски нива на научноизследователска и развойна дейност, които проявяват готовност да се ангажират заедно за тази цел.

Повече информация за предстоящия конкурс можете да получите в сектор "Управление на проекти" и на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-01-01-two-stage

09 сеп 2021Подобни