Икономически университет – Варна

Пета национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование 2021" се утвърди като значимо за дигитализацията във ВУЗ-овете събитие

За пети пореден път се проведе национална кръгла маса „IT иновации във висшето образование“, организирана от Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към Икономически университет – Варна. Профилът на участниците бе в унисон с избраната подтема тази година, а именно „Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища и разкриване на нови възможности при комуникация между институциите“. Събитието събра в хибриден формат над 70 участници от над 30 университети от страната, наред със стратегически важни за висшето образование партньори в лицето на Национален център за информация и документация (НАЦИД), АдминСофт, ОРАК Инженеринг.


По време на откриването на кръглата маса, доц. д-р Иван Куюмджиев – директор на ЦИПНИКТ, изказа с увереност, че

разнообразието в участниците показва, че за тези пет години събитието се е доказало като подходящо място за пораждане на иновации, приемственост, сътрудничество, колегиална и добронамерена обмяна на опит и идеи межди специалисти с общи цели.

Специално приветствие към организаторите и участниците във форума бе отправено от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ-Варна, който с гордост си спомни, че

„първоначалната идея на този форум преди 5 г. беше сверяване на часовниците, но той успя да се развие по начин, който обедини усилията на участниците по посока решаване на множество дигитални предизвикателства“.

В знак на доказателство за утвърждаване полезността на формата, ръководството връчи плакет на създателя и инициатора му – г-н Георги Зеленков, директор на ЦИПНИКТ в периода 2013-2019 г.

Приветствия към организаторите и участниците отправиха още г-жа Лилия Христова – Директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, проф. д-р Стоян Стоянов – Главен секретар и отговорник по дигитализацията в ИУ-Варна.

В рамките на два поредни дни (7 и 8 октомври 2021 г.) представителите на висшите учебни заведения споделиха своя опит и препоръки за подобряване качеството на образователните и административни услуги в университетските институции спрямо дигиталните изисквания на новото време. Бе потвърдена готовността за съвместна работа между университетите и държавната администрация с цел оптимизиране на процесите по дигитализация и бе посочен най-прекия път за това, а именно провеждането на този форум, на който се събират идеи и предложения , систематизират се и се отправят към управляващия орган на страната, отговорен за образователните институции, а именно министерството на образованието и науката (МОН).

Сред постигнатите в рамките на една година резултати, от поставените в предходни издания на кръглата маса предизвикателства пред дигитализацията във висшето образование, са (1) Връзка между системите на висшите училища и регистрите на МОН; (2) Промяна в нормативна база за валидността на електронни документи във висшето образование; (3) Синхронизиране на процедурите за акредитация по професионални направления и тези в дистанционна форма, за да са подготвени висшите училища за форсмажори, като ситуацията на пандемия; (4) Създаване на комисия по дигитална трансформация, която да информира министъра на образованието за подобни на гореописаните предложения и предизвикателствата, които ги пораждат; и пр.

Основни теми, които се представиха тази година са:

  • Електронно управление в университетите;
  • Научени уроци при преподаване в хибридна среда;
  • Електронни плащания на университетски такси;
  • Интегрирана студентска карта;

С настоящата кръгла маса се продължава традицията, поставена преди пет години, за полагане на съвместни усилия и благодарение на проактивността, упоритостта и целеустремеността на участниците в нея, резултатите в посока IT иновации във висшето образование вече са налице. Доказателство за това можете да вдите във видеата от двата дни на форума. 

Ден 1 и Ден 2

11 окт 2021Подобни