Икономически университет – Варна

Намерение за обявяване на конкурс за научни проекти - конкурсна сесия 2024 г.

По реда на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, Икономически университет – Варна обявява намерение за откриване на конкурсна процедура за научни проекти.

Конкурсът ще бъде обявен в двуседмичен срок след обнародването в ДВ на Закона за държавния бюджет за следващата фискална година и ще бъде със срок за кандидатстване един месец след обявяването му. Проектни предложения ще се приемат в следните направления на финансиране:

  • проекти за научно-приложни изследвания;
  • проекти за подпомагане разработването на емпирични части на докторски дисертации;
  • проекти за частично финансиране на научни форуми;
  • издаване на учебници и научни трудове

За конкурсна сесия 2024 г. се предвижда финансиране на проекти за научно-приложни изследвания в следните тематични направления:

  1. Индустрия 5.0 и приложения на изкуствения интелект.
  2. Зелен преход и син растеж.
  3. Областите на ИСИС за СИРП и регионални потребности на пазара на труда.

Успешна подготовка!

03 окт 2023Подобни