Икономически университет – Варна

Фундаментално научно изследване на тема "Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие" стартира в ИУ-Варна

„Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“ е проект, финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2019 г." на фонд "Научни изследвания" (ФНИ), обединяващ учени с експертиза в проблемно и актуално за обществените науки, изследователско поле.

Мотивите на колектива за съвместна работа по темата са продиктувани от процеси в поземлените отношения, чийто генезис датира от трансформацията на социалния модел на обществото през 90-те години на ХХ век, а приложението на общностната земеделска политика катализира допълнително. Появиха се диспропорции в земеделския отрасъл, които в определени сектори добиха характер на дисбаланси. Производства, за които страната ни има уникални природно-климатични се оказаха „уязвими“. Прояви на дихотомия има при стопанските единици, при използването на земята, както и при усвояването на финансовите потоци от европейските и български данкъкоплатци. Идеята за подкрепа на доходите, поради избрания начин (на площ) разшири до икономически необосновани размери есктензивното производство у нас.

При голяма част от отглежданите преди всичко зърнено-житни култури не се създават добавена стойност. България е нетен износител на зърно. Въпреки положителното външно-търговско салдо при търговията със земеделски стоки, почти индустриализираното производство на зърнено-житни култури в разширяващи се мащаби, лишава част хората в тези региони от поминък, редуцира биоразнообразието и изтощава хумусния слой на почвата. Земеделските и икономическите системи не са в хармонична връзка, от което редица обществени системи са в дефицит. Всички тези процеси са резултат от laisser faire политика, част от институционалната теория и пораждат ефект на „Черния лебед“.

В последните години обществените парадигми се сменят, политиките се настройват за решаване на все повече предизвикателства пред социума, икономическите теории се конвергират и надграждат. Правата за собственост дават шанс пазарната ефективност от институционалната теория да позволи да се решават и редица социални проблеми. Теоритичните конструкти са съществени изследователски решения при изучаване на сложни социално-икономически феномени, каквито се проявяват и в българското земеделие предвид динамични процеси в земеползването и земевладеенето, двете страни на поземлените отношения. Изследването на тези феномени позволява да се осветят и разкрият редица синергийни възможности, проявяващи се от наличието/срещата на социокултурни традиции и общностна земеделска политика в българското земеделие.

Продължителността на проекта е 36 месеца (от 2019г. до 2021г.), а общият размер на финансирането е 120 000 лв. Изследователският екип включва 18 учени от три различни институции: Институт по аграрна икономика - София (водеща организация), ИУ-Варна и Аграрен университет - Пловдив. Научният колектив от страна на ИУ-Варна включва преподаватели и докторанти от катедра "Аграрна икономика".

22 яну 2020Подобни