Икономически университет – Варна

Фонд "Научни изследвания" отправя покана за участие в "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила"

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в  „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ със следните основни параметри: 

 • Краен срок за кандидатстване:  до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към ФНИ в електронен формат с електронен подпис.
 • Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и Франция. 
  Важно: По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по който партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се и е налична паралелна кандидатура на партньорите от България и Франция. 
 • Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, вкл. хуманитарни и социални науки.
 • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца с ориентировъчно начало декември 2021 г./януари 2022 г.
 • Финансови условия:
  • Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.
  • Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.
  • Финансиране: 100 % от общия размер на допустимите разходи.
 • Категории допустими разходи, които се залагат в българското проектното предложение:
  • Преки допустими разходи – финансират се само разходите за мобилност (обмен) между двете страни на учени, работещи по съвместните проекти, в т.ч.:
   • Разходи за дневни и квартирни за френските изследователи в България по 100 евро/ден.
   • Разходи за пътни за българските изследователи – до 600 евро на двупосочно пътуване България – Франция. (От френска страна се покриват дневни и квартирни за престой на българските учени във Франция по 110 евро/ ден и се отчитат съгласно техните правила).
  • Непреки допустими разходи:
   • Разходи за обслужване на проекта от базовата организация до 7 % от стойността на проекта.
   • Разходи за финансов одит на проекта до 1% от стойността на проекта.
  • Усвояване на финансирането:  Договорът се изпълнява и отчита на един етап. Предоставянето на финансирането се извършва на два транша – 50% от сумата за проекта от бюджета на Фонда за 2021 г. и 50% от сумата на проекта от бюджета за 2022 г.
   Важно: Междинното оценяване проведено от френската страна за френските партньори ще обуслови продължаване на финансирането от страна на ФНИ за българските екипи за втори транш през втората година.
 • Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите:
  • Не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) от България.
  • Задължително участват с партньор от Франция.
 • Допустим екип по проекта за България: за всяко проектно предложение се определя екип, който включва:
  • Ръководител на проекта, трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“ и да е в трудови правоотношения с базовата организация.
  • Членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
 • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1297
Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

12 май 2021Подобни